Міжнародно-правовий захист осіб похилого віку

dc.contributor.authorПредибайло, Алла Ігорівна
dc.contributor.authorPredybailo, Alla I.
dc.date.accessioned2023-05-08T09:51:56Z
dc.date.available2023-05-08T09:51:56Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДисертація присвячена комплексному дослідженню питань міжнародного захисту прав осіб похилого віку. У роботі розкрито ґенезу міжнародно-правового регулювання захисту прав осіб похилого віку у різних сферах правовідносин. Акцентовано увагу на загальних і спеціальних міжнародно-правових актах, прийнятих на міжнародному універсальному і регіональному рівнях, в яких знайшли своє закріплення положення щодо прав літніх людей. У межах міжнародного універсального рівня приділено увагу конвенційним і програмним документам Організації Об’єднаних Націй, резолюціям, тематичним оглядам Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань старіння і здоров’я літніх людей та документам Міжнародної організації праці у галузі захисту трудових і соціальних прав літніх людей та інвалідів, доповідям Верховного комісара з прав людини, серед яких: Конвенція № 128 про допомоги по інвалідності, по старості і у зв’язку з втратою годувальника 1967 р., Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 р., Принципи ООН щодо осіб похилого віку 1991 р., Декларація з проблем старіння 1992 р., матеріали Міжнародної конференції народонаселення і розвитку (Каїр, 5-13 вересня 1994 р.), Мадридський міжнародний план дій з проблем старіння 2002 р., Торонтська декларація про глобальне запобігання жорстокого поводження з людьми похилого віку 2002 р., Глобальна стратегія і План дій з проблем старіння і здоров’я на 2016-2020 рр.: на шляху до миру, в якому кожна людина має можливість прожити довге і здорове життя, Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 р., Десятиліття здорового старіння Організації Об’єднаних Націй 2021–2030 рр. тощо. Підсумовано, що основна мета цих актів полягає, перш за все, у забезпеченні гідного життя літніх людей шляхом запровадження заходів, направлених на запобігання їхній соціальній ізоляції; заборону дискримінації за віком; надання підтримки для продовження працевлаштування та навчання для тих категорій, які виявили таке бажання, підвищення відчуття себе як активних членів суспільства, незважаючи на вік. Наведено статистичні дані, що свідчать про світові демографічні зміни у бік старіння населення. The dissertation is devoted to a comprehensive study of international protection of the rights of older persons. The paper reveals the genesis of international legal regulation of the protection of the rights of older persons in various spheres of legal relations. Attention is focused on general and special international legal acts, adopted at the international universal and regional levels, in which the provisions regarding the rights of the elderly have been established. Within the framework of the international universal level, attention is paid to the convention and programme documents of the United Nations, resolutions, thematic evaluations of the World Health Organization on aging and health of the elderly, and documents of the International Labour Organization in the field of protecting the labour and social rights of elderly persons and the disabled, reports of the High Commissioner for Human Rights, including: Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 1979, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families of 1990, United Nations Principles for Older Persons of 1991, United Nations Proclamation on Aging of 1992, materials of the International onference on Population and Development (Cairo, 5-13 September 1994), Madrid International Plan of Action on Aging of 2002, the Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse of 2002, Global Strategy and Action Plan on Aging and Health 2016-2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life, the 2030 Agenda on Sustainable Development, the United Nations Decade of Healthy Aging (2021-2030), etc. It is summarized that the main purpose of these acts is, first of all, ensuring dignity in older people by introducing measures aimed at preventing their social isolation; prohibiting age discrimination; providing support for continued employment and training for those categories who have expressed such a desire, increasing the sense of themselves as active members of society, regardless of age. Statistical data indicating world demographic changes towards population aging are presented.ua
dc.identifier.citationПредибайло Алла Ігорівна Міжнародно-правовий захист осіб похилого віку = International legal protection of older persons: дис. ... д-ра філософії з юридичних наук : 293 - Міжнародне право / А.І. Предибайло ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Х., 2023. – 235 с.ua
dc.identifier.otherУДК 341.176.2 351.74/.76+341.215.4
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/17797
dc.language.isouken
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International lawen
dc.subjectвразливі категоріїua
dc.subjectгарантіїua
dc.subjectгендерна рівністьua
dc.subjectінституційна основаua
dc.subjectмеханізми захистуua
dc.subjectособи похилого вікуua
dc.subjectправова основаru_RU
dc.subjectстатусua
dc.subjectстандартиua
dc.subjectvulnerable categoriesen
dc.subjectguaranteesen
dc.subjectgender equalityen
dc.subjectinstitutional basisen
dc.subjectprotection mechanismsen
dc.subjectolder personsen
dc.subjectlegal basisen
dc.subjectstatusen
dc.subjectstandardsen
dc.titleМіжнародно-правовий захист осіб похилого вікуua
dc.title.alternativeInternational legal protection of older personsen
dc.typeThesisen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Predybailo_dis.pdf
Розмір:
2.35 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.8 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: