Мовний образ часу в оригінальній поезії М. Зерова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена комплексному вивченню мовного образу часу в оригінальній поезії М. Зерова. З’ясовано, що час в оригінальній поезії М. Зерова є комплексним культурно насиченим і сконденсованим ціннісно-смисловим утворенням, до складу якого входять образи «циклічний час», «лінійний час», «авторський час», «астрономічний час», «час героя», «соціально-історичний час» і «хронологічний час». Останній реалізується в образах, які передають індивідуально-авторську та етнічну специфіку часу. Статья посвящена комплексному изучению языкового образа времени в оригинальной поэзии М. Зерова. Установлено, что время в оригинальной поэзии М. Зерова представляет собой культурно насыщенное и сконденсированное ценностно-смысловое образование, в состав которого входят образы «циклическое время», «линейное время», «авторское время» «астрономическое время», «время героя», «социально-историческое время» и «календарно-хронологическое время». Последние реализуются в образах, которые передают индивидуально-авторскую и этническую специфику времени. The article focuses on systemic study of the specific in linguistic representation of the time in M. Zerov’s poetry. It is established that the time term in M. Zerov’s original poetry is a culturally rich and condensed value and meaning formation, which consists of «cyclic time», «linear time», «personal time», «astronomical time», «time hero», «socio-historical time» and «calendar-chronological time». This time realized image that passes the author’s individual and specific time term.

Опис

Кудряшова Марина Володимирівна, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

poetic speech, semantics, cyclical time, linear time, sacred time, ideological time, historical time, поетична мова, семантика, циклічний час, лінійний час, сакральний час, ідеологічний час, історичний час

Бібліографічний опис

Кудряшова М.В. Мовний образ часу в оригінальній поезії М. Зерова / М.В. Кудряшова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 64–68.