Дієспроможність державних інститутів: пострадянський аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

На захист винесено результати дослідження державних інститутів, процесів руйнування їх дієспроможності в країнах пострадянського простору. В дисертації запропоновано авторське бачення концепту дієспроможності інститутів держави, розроблено концепцію деформалізації державних інститутів, а також висунуто концепт пострадянської держави як інструмент дослідження політико-державних трансформацій. Проаналізовано роль формальних та неформальних інститутів у розбудові та функціонуванні держав, що трансформуються, співвідношення діючих політико-правових механізмів та практик з арсеналу неопартимоніальних режимів накшталт патронажно-клієнтарних схем. Проаналізовано існуючі ранньодержавні механізми відтворення влади в суспільствах, що трансформуються. Охарактеризовано стан, проблеми та перспективи системи державно-політичних інститутів сучасних пострадянських країн, зокрема, України.

Опис

Ganna Klipkova. State Institutes Capacity: Postsoviet Aspect. – Manuscript. Thesis for the degree of doctor of philosophy in political science with specialization in 23.00.02 – political institutions and processes. – V. N. Karazin National University of Kharkiv, MES (Ministry of Education and Science) of Ukraine, Kharkiv, 2016. The thesis is dedicated to the research of state institutes and the processes of destruction of their capacity in the post-Soviet countries. An author’s definition of the capacity of state institutes’ concept is shown in thesis. In addition, de-formalization of state institutes’ concept has been developed, and the post-Soviet state concept as an instrument of research of state-political transformation has been put forward. The role of formal and informal institutes in state-building process and state-functioning process of transforming states has been analyzed as well as the correlation between the existing law mechanisms and neopatrimonial regimes like patron-client schemes. The existing early state mechanisms of reproduction of power in transforming societies have been considered. Condition, problems and prospects of the system of state and political institutions of modern post-Soviet countries, Ukraine in particular has been characterized.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, держава, державно-інституційна система, дієспроможність державних інститутів, рання держава, вождівство, деформалізація державних інститутів, неопатримоніалізм, неформальні інститути, пострадянська держава, state, state institutes system, state institutes capacity, early state, chiefdom, state institutes deformalization, neopatrimonializm, informal institutes, postsoviet state

Бібліографічний опис

Кліпкова Г. О. Дієспроможність державних інститутів: пострадянський аспект. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, МОН України, Харків, 2016.