«Єврейське питання» в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядається проблема, пов’язана зі штучними труднощами, які створювалися царськими урядовцями для осіб єврейської національності при отриманні вищої освіти в період 80-х рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст. Мова йде і щодо дискримінації євреїв, котрі намагалися одержати вчені ступені і стати викладачами університетів. На конкретних прикладах розглянуто історію боротьби тих представників єврейського народу, яким вдалося подолати на цьому шляху численні перепони. Проаналізовано також рівень антисемітизму серед викладачів університетів. В статье рассматривается проблема, связанная с искусственными трудностями, создаваемыми царскими властями для лиц еврейской национальности при получении высшего образования в период 80-х гг. XIX в. – начало ХХ в. Речь идет о дискриминации евреев, которые стремились получить ученые степени и стать преподавателями университетов. На конкретных примерах рассмотрена история борьбы тех представителей еврейского народа, которым удавалось преодолевать на этом пути многочисленные препятствия. Проанализирован также уровень антисемитизма среди преподавателей университетов. The article considers the problem, connected with artificial difficulties, created by the royal authorities for Jewish nationality in obtaining higher education during the eighties of the 19th – early 20th century. We are talking about discrimination against those Jews who search after getting scientific degrees and become university professors. The history of the struggle of those representatives of the Jewish people was examined on the specific examples. Those representatives managed to overcome numerous obstacles on this way. The level of anti-Semitism was analyzed among teachers from universities of Ukraine.

Опис

Ключові слова

єврейська проблема, дискримінація, університети, приват-доцент, процентна норма, студентські заворушення, антиєврейські постанови, еврейская проблема, дискриминация, университеты, приват-доцент, процентная норма, студенческие волнения, антиеврейские постановления, Jewish problem, discrimination, universities, assistant professor, interest rate, student unrest, anti-Jewish decrees

Бібліографічний опис

Семененко В. І. «Єврейське питання» в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.) / В. І. Семененко, В. В. Петровський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 34-46.