Поезія, проза й «газетна література» в концепції О. О. Потебні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто категорії поезії й прози в творчості О. О. Потебні. Наголошено, що для ученого проза - це мовлення, яке переслідує практичні цілі; причому кількість прозаїчних стихій у мові постійно зростає. Як одна з таких прозаїчних стихій інтерпретується журналістика, позначена в О. О. Потебні як «газетна література». її найголовніша ознака - пізнання факту, зрозумілого як феномен об'єктивної дійсності, і відтворення факту за допомогою інформаційного образу, ознакою якого є тотожність із значенням. Categories of poetry and prose in A. A. Potebnja's creativity are considered. It is noticed that for the scientist the prose is the speech pursuing the practical aims; and the quantity of prosaic elements in language constantly increases. As one of such prosaic elements is interpreted the journalism designated at A. A. Potebnja as «the newspaper literature». Its major sign - comprehension of the fact understood as a phenomenon of the objective validity, and representation of the fact by means of the information image which distinctive feature is the identity with value.

Опис

Михайлин Ігор Леонідович, д. філол. н., професор кафедри журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

Потебня, поезія, проза, «газетна література», журналістика, факт, інформаційний образ

Бібліографічний опис

Михайлин I.Л. Поезія, проза й «газетна література» в концепції О. О. Потебні / I.Л. Михайлин // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С.22 – 26