Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія»

Анотація

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої про-грами курсу «Інформатика із основами геоінформатики», який є одним із фун-даментальних у підготовці бакалаврів-географів (денне відділення) і спрямова-ний на опанування студентами знань, вмінь та навичок із роботи з загальною та спеціалізованою, зокрема – із просторово-координованою в рамках вивчення основ геоінформатики, інформацією. Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекцій-них та лабораторних занять при вивченні цього курсу та розвиток навичок са-мостійної роботи для виконання поточних тестових завдань та модульного кон-тролю. Навчально-методичний комплекс містить загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), навчальну програму, рекомендовану літературу, плани головних лекційних тем, типові питання та завдання до тестових робот та модульного контролю (вихідного – заліку та підсумкового – іспиту), рекомен-дований похвилинний зміст лабораторних занять по модулях курсу тощо. На-вчально-методичний комплекс завершується коротким глосарієм із інформатики та геоінформатики, який містить тільки головні дефініції з майже безлічі існую-чих понять в цих предметних галузях.

Опис

Ключові слова

інформатика, геоінформатика, інформаційні технології

Бібліографічний опис