Виражені реченням повір’я у колі суміжних фактів народної культури та мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Інтерес суспільства до ворожіння, віщувань і повір’їв, що виріс за останні десятиліття, потребує глибокого наукового дослідження цього культурного феномена й тих мовних фактів, що його формують. У зв’язку з цим заслуговує на увагу науковців проблема лінгвістичного та лінгвокультурологічного вивчення згадуваних фактів народної культури. У статті повір’я, виражені реченням, розглядаються у зіставленні з іншими суміжними поняттями народної культури і мови. Интерес общества к гаданиям, предвещаниям и поверьям, который вырос в последние десятилетия, требует глубокого научного исследования этого культурного феномена и тех языковых фактов, которые его формируют. В связи с этим заслуживает внимания ученых проблема лингвистического и лингвокультурологического изучения упомянутых фактов народной культуры. В статье поверья, выраженные предложением, рассматриваются в сопоставлении с другими смежными понятиями народной культуры и языка. Interest of society to fortunetellings, predictions and popular beliefs grew in the last decades. It requires deep scientific research of the similar cultural phenomenon and linguistic facts which it is formed. In this connection the problem of linguistic and lingueculturelogical studies of foregoing facts of folk culture deserves attention of modern scientists. In the article the expressed suggestion of popular belief is examined in comparison with other contiguous concepts of folk culture and language.

Опис

Сердега Руслан Леонідович, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

belief, superstition, sign, popular belief, proverb, introduction, phraseological units, вірування, забобони, прикмети, повір’я, прислів’я, приказки, фразеологізми

Бібліографічний опис

Сердега Р.Л. Виражені реченням повір’я у колі суміжних фактів народної культури та мови / Р.Л. Сердега // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 25–29.