Мовні засоби вираження синкретичних образів лірики В. Стуса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано мовні засоби вираження синкретичних образів лірики Василя Стуса. Зокрема розглянуто образні слововживання, ґрунтовані на метафоричному і метонімічному переносах, які поєднані у нерозривні змістові цілісності. У ході дослідження з’ясовано семантико-функціональні особливості таких утворень та їх стилістичні функції. В статье проанализированы языковые средства выражения синкретических образов лирики В. Стуса. В частности рассмотрены образные словоупотребления, основанные на метафорическом и метонимическом переносах, которые объединяются в неразрывные смысловые целостности. В ходе исследования прояснены семантико-функциональные особенности таких образований и их стилистические функции. The language means of expressing the syncretic images of V. Stus’s lyrics are analyzed in the article. In particular, imagery word usages, based on the metaphorical and methonimical meanings, which combine in the inseparable semantic integrities are considered. The semantic-functional features of such formations and their stilistic functions are described.

Опис

Ключові слова

поетична мова, ідіостиль, метафоричне словосполучення, семантичні перетворення

Бібліографічний опис

Симоненко Т.О. Мовні засоби вираження синкретичних образів лірики В. Стуса / Т.О. Симоненко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.