Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750–1764 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Питання секуляризації постає як основне в культурно-освітній діяльності гетьмана Кирила Розумовського. Обмеження прав церкви, неувага до усталених практик, спроба створити світський університет у Батурині – підтвердження вагомих планів гетьмана. У даному разі слід визнати вплив на гетьманську політику його наставника Григорія Теплова. Але на початку 60-х рр. XVIII ст. така політика змінюється: у проханнях старшини зважається на реформуванні Київської академії на світський заклад, але з богословським факультетом, навчання козацьких дітей здійснювалося за старими освітніми практиками. Доба Розумовського заклала вагомі суперечності в секуляризаційні процеси на Лівобережній Україні. Вопрос секуляризации кажется основным в культурно-образовательной деятельности гетмана Кирилла Разумовского. Ограничение прав церкви, невнимание к установленным практикам, попытка создать светский университет в Батурине – подтверждение существенных планов гетмана. В этих случаях следует отметить влияние на гетмана его наставника Григория Теплова. Но в начале 60- х гг. XVIII в. эта политика меняется: в просьбах старшин о реформировании Киевской академии на светское учебное заведение, но с богословским факультетом, обучение казацких детей совершалось по старым практикам. Время Разумовского заложило существенные противоречия в секуляризационные процессы на Левобережной Украине. Secularization appears to be crucial in cultural and educational activities of Hetman Kyrylo Rozumovsky. Restriction of rights of the Church, lack of concideration of the established practices and an attempt to create a secular University in Baturyn confirm the substantial plans of Hetman. Here we can observe how his mentor Hryhoriy Teplov influenced the Hetman's policy. But in the early 1760 this policy changed: cossacs’ elite pressed for the reform of the Kiyiv Academy into secular educational establishment with the theological faculty, teaching the cossacks’ children corresponded with the traditional educational practices. The Rozumovsky’s time caused significant contradictions in secular processes in the left-bank Ukraine.

Опис

Ключові слова

секуляризація, церква, гетьман, Розумовський, освіта, секуляризация, церковь, гетман, Разумовский, образование, secularization, the Church, Hetman, Rozumovsky, education

Бібліографічний опис

Маслійчук В. Л. Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750–1764 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 24-31.