Епітетика українських оберегових замовлянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто епітет як мовний засіб формування ознакового простору українських оберегових замовлянь. Вибір епітета та його функціональна семантика залежать від різних чинників - прагматики і семантики замовляння як особливого тексту народної культури, організації фольклорної моделі світу, впливу писемної літератури, насамперед релігійно-християнської. Характерними функціонально-семантичними ознаками епітетики є увиразнення міфологічної семантики загальнофольклорних епітетів, наголошення на неприродних властивостях суб'єкта замовляння, міфологічному характері окремих образів і атрибутів та різноаспектному описові об'єкта замовляння.

Опис

In the article the epithet is analysed as language manner of defining of signful space of Ukrainian chamble cabals. The choice of epithet and its functional semantics depends on different factors - pragmatics and semantics of cabal as special text of public culture, organization of folkloral model of the world, influence of written literature, first of all, religiously - christian. Jypical functionally - semantic signs of epithets are the underlining of mythological semantics of generally -folkloral epithets, accenting of attention on the unprofitable peculiarities of the subject of cabal, mythological character of separate images, attributes and different description of the subject of cabal.

Ключові слова

епітет, оберегове замовляння, фольклорна модель світу

Бібліографічний опис

Хомік О.Є. Епітетика українських оберегових замовлянь / О.Є. Хомік // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 843. Сер.: Філологія. – Вип. 55. – С. 133 – 138