Patrogenēs как эпитет Гекаты в Халдейских оракулах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье затрагивается проблема согласования двух номинаций – hylē и имени богини Гекаты – с прилагательным «patrogenēs» в тексте Халдейских оракулов и комментариях к нему. Ставится вопрос, с одной стороны, о семантическом контуре прилагательного «patrogenēs», с другой, о нарративной конфигурации и мотивационной структуре его приложений. У статті розглядається проблема узгодження двох номінацій – hylē та імені богині Гекати – із прикметником «patrogenēs» у тексті Халдейських оракулів і коментарях до нього. Ставиться питання, з одного боку, про семантичний контур прикметника «patrogenēs», з іншого, про наративну конфігурацію й мотиваційну структуру його додатків. The article deals with the problem of agreement of the two nominations – hylē and the name of the goddess Hecate – with the adjective «patrogenēs» in the texts of the Chaldean oracles and commentaries. The question, on the one hand, is about the semantics of adjective «patrogenēs», on the other hand, it is about the narrative configuration, and the motivational structure of its applications.

Опис

Ключові слова

patrogenēs, hylē, Hecate, The Chaldean Oracles, Michael Psellos (Psellus), Neoplatonism, Theurgy, Геката, Халдейские оракулы, Михаил Пселл, неоплатонизм, теургия

Бібліографічний опис

Литинский С.А. Patrogenēs как эпитет Гекаты в Халдейских оракулах / С.А. Литинский // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 917. Сер.: філософія. Філософські перипетії. – С. 52–56.