Дискурсивная семантика парентезы кажется

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз дискурсивної семантики парентези та тієї ролі, що грає парентеза кажется у створенні ілокуції мовленнєвого акта в ін- формаційному дискурсі. Особлива увага приділяється поняттям «знання комунікативної ситуації» і «комунікативна функція» парентези. Статья посвящена анализу дискурсивной семантики парентезы и той роли, которую играет парентеза кажется в организации иллокуции речевого акта в информационном дискурсе. Особое внимание уделяется понятиям «знание коммуникативной ситуации» и «коммуникативная функция» парентезы. The article studies the discourse semantics of parenthesis кажется and the role the parenthesis кажется plays in constructing an illocution of the speech act in informational discourse. The special attention is given to the concepts «knowledge of the communicative situation» and «communicative funсtion » of parenthesis.

Опис

Чернцова Олена Вадимівна, к. філол. н., доцент кафедри російської мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

parenthesis, informational discourse, knowledge of the communicative situation, the speech act, illocution, communicative funсtion, парентеза, информационный дискурс, знание коммуникативной ситуации, речевой акт, иллокуция, коммуникативная функция

Бібліографічний опис

Чернцова Е.В. Дискурсивная семантика парентезы кажется / Е.В. Чернцова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 91–97.