Особливості гармонізувальної комунікативної поведінки в конфліктних ситуаціях родинного спілкування (за автобіографічною повістю М. Стельмаха «Щедрий вечір»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті досліджено фактори, які зумовлюють безконфліктне розв’язання конфліктної / конфліктогенної ситуації в родинному спілкуванні між батьками і дитиною. Найголовнішими із цих чинників є дотримання мовцями однакової тональності спілкування; апеляція до авторитетних висловів і настанов батьків, які є зразком для наслідування дитиною; психологічні «погладжування»; дисонанс очікуваних і реальних мовних засобів, які використовує дитина відповідно не до своєї комунікативної ролі, а ролі дорослого, що викликає комічний ефект і сприяє розв’язанню напруженої ситуації. В статье исследованы факторы, которые обуславливают бесконфликтное разрешение конфликтной / конфликтогенной ситуации в семейном общении между родителями и ребенком. Самыми главными из этих факторов являются использование собеседниками одинаковой тональности общения; апелляция к авторитетным высказываниям и установкам родителей, которые представляют собой образец для подражания ребенком; психологические «поглаживания»; диссонанс ожидаемых и реальных языковых средств, которые использует ребенок в соответствии не со своей коммуникативной ролью, а ролью взрослого, что вызывает комический эффект и способствует разрешению напряженной ситуации. The factors that cause conflict-free solution of conflict / conflict-generating situation in family communication between parents and child are examined in the article. The main of them are the maintenance of the same tonality of speech, the appeal to the authoritative expressions and directives of child’s parents, which are the model for child’s imitations, psychological «caress»; the dissonance between expected and real language means the child uses according not to his communicative role, but to the role of adult, that creates comic effect and helps to solve the conflict situation.

Опис

Коротич Катерина Володимирівна, к.філол.н., ст. викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

родинна комунікація, конфліктна комунікація, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, мовленнєвий акт

Бібліографічний опис

Коротич К.В. Особливості гармонізувальної комунікативної поведінки в конфліктних ситуаціях родинного спілкування (за автобіографічною повістю М. Стельмаха «Щедрий вечір») / К.В. Коротич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.