Міжнародний туризм у зовнішньополітичній стратегії Республіки Куба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київський національний університет імені Тараса Шевчена

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі міжнародного туризму у форму- ванні пріоритетів зовнішньополітичної взаємодії Республіки Куба. Здійснено ретроспек- тивний аналіз динаміки та просторової структури туристичних потоків в країну в другій половині XX – на початку XXI ст., виявлено значні коливання часового ряду та встанов- лено їх кореляцію зі змінами зовнішньополітичної стратегії Куби. Встановлено, що протягом дії американського ембарго проти Куби США не вдалося ізолювати країну від глобальної мережі туристичних потоків з відповідними економіч- ними та геополітичними впливами. Констатовано, що туристичний чинник сприяв як впровадженню елементів ринкової економіки, так і збереженню режиму Кастро, впли- нув на трансформацію соціально-економічної структури кубинського суспільства, змусив Гавану активізувати зовнішньополітичні контакти зі США. Охарактеризовано нинішній етап зовнішньополітичної взаємодії Куби зі США, що позначився лібералізацією економічного життя та черговим помітним сплеском тури- стичних візитів в країну. Розкрито конструктивну роль туризму на Кубі як практики со- ціальної взаємодії, що сприяє відновленню довіри між народами навіть мимоволі полі- тичної позиції кожної зі сторін. Ця об’єктивно існуюча реальність відкриває простір для повної відміни ембарго та поглиблення діалогу зі США. Стверджується, що міжнародний туризм на Кубі відіграв дієву роль в трансформа- ції зовнішньополітичного вектору держави, став важливим компонентом практики гло- балізації, що сприяло підтримці зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних зв’язків. Робиться висновок, що в умовах глобалізації наведене зростання ваги міжнародного ту- ризму в вирішенні питань світової політики є тривалим трендом, пов’язаним з розши- ренням кола недержавних суб’єктів міжнародних відносин.

Опис

Abstract. The article investigates the role of international tourism in formation of the foreign policy interaction priorities of the Republic of Cuba. The author has carried out retrospective analysis of the dynamics and spatial structure of tourist flow into the country in the second half of the XX – early XXI century as well as has found significant variations in the time series and defined their correlation with changes in the foreign policy strategy of Cuba. It has been established that during the term of the US embargo against Cuba, the United States failed to isolate the country from the global network of tourist flows with relevant economic and geopolitical impact. The author has established that the tourist factor contributed both to the introduction of market economy elements and the preservation of the Castro regime, influenced the transformation of the socio-economic structure of Cuban society and forced Havana to intensify foreign policy contacts with the USA. The paper characterizes the current phase of foreign policy interaction of Cuba with the USA, which has marked the liberalization of economic life and another notable surge of tourist visits to the country. The article reveals the constructive role of tourism in Cuba as the practice of social interaction that helps to restore trust between peoples even despite the political position of each party. This objectively existing reality opens space for the complete abolition of embargo and deepening dialogue with the USA. The author claims that international tourism in Cuba has played an effective role in the transformation of state foreign policy vector, has become an important component of globalization practice that contributed to the support of foreign economic and foreign policy relations. It has been concluded that in the context of globalization the given growing impact of international tourism in the resolution of world politics issues is an enduring trend associated with the expansion of non-state international entities range. Key words: Cuba, foreign policy, US-Cuba relations, embargo, international tourism, tourist flows.

Ключові слова

Куба, зовнішня політика,, американо-кубинські відносини, ембарго, міжнародний туризм, туристичні потоки.

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм у зовнішньополітичній стратегії республіки Куби / Парфіненко А. Ю. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 129. 2016. – С. 16-33.