О софистических диалогах Платона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье анализируются диалоги Платона, названные именами софистов. Автор считает, что они образуют отдельную единую группу в составе Corpus Platonicum, и их единство определено общей целью «софистических диалогов» в программе платоновской пайдейи. Он утверждает, что такой главной целью является выработка иммунитета к софистическому безразличию к истине. Для обоснования этой идеи автор предпринимает попытку исследования драматургии, поэтики и риторики данных диалогов. У статті аналізуються діалоги Платона, названі іменами софістів. Автор вважає, що вони утворюють окрему цілісну групу у складі Corpus Platonicum, і їх єдність визначена спільною метою «софістичних діалогів» в програмі платонівської пайдеї. Він стверджує, що таким головним завданням є вироблення імунітету до софістичної байдужості до істини. Для обгрунтування цієї ідеї автор робить спробу дослідження драматургії, поетики та риторики цих діалогів. The dialogues of Plato, turned to the names of sophists, are analysed in the article. An author considers that they make an separate integral group in the Corpus Platonicum and asserts that their unity is determined by a general aim of these «sophistical dialogues» in Plato`s paideitical program. He asserts that, the main task of these dialogues is making of immunity to sophistry indifference to truth. For the ground of this idea author makes an attempt to investigate dramaturgy, poetics and rhetoric of these dialogues.

Опис

Ключові слова

Платон, диалог, риторика, софистика, пайдейя, Plato, dialogue, rhetoric, sophistry, paideia

Бібліографічний опис

Прокопенко В.В. О софистических диалогах Платона / В.В. Прокопенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 952. Сер.: філософія. Філософські перипетії. – Вип. 43. – С. 30–41.