Методологія, зміст та методика вивчення навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на основі найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної фізиології та валеології й у відповідності з вимогами щодо переходу до Болонського процесу сформульовані основні положення програми навчальної дисципліни «Вікова фізиологія та валеологія», представлено орієнтовний розподіл навчального часу за видами занять (лекція, лабораторні й практичні заняття та самостійна робота студентів під контролем викладача; змістові модулі, перелік тем до них, списки основної та додаткової літератури тощо). В статье на основании новейших достижений отечественной и зарубежной физиологии и валеологии и в соответствии с требованиями Болонского процесса сформулированы основные положения программ учебной дисциплины «Возрастная физиология и валеология», представлено ориентировочное распределение учебного времени по видам занятий (лекция, лабораторные и практические занятия , самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя; содержательные модули, перечень тем к ним, списки основной и дополнительной литературы и другое). Basic provisions of the program of educational discipline " physiology of age and valeology" was formulated in accordance with the requirements of the Bologna process ,based on the latest achievements of local and foreign Physiology and valeology;an indicative allocation of instructional time by type of training (lecture, laboratory and practical exercises, independent work students under the supervision of the teacher; content modules, the list of them, lists of basic and additional literature, etc.) had shown in the article.

Опис

Ключові слова

Болонський процес, вікова фізіологія, валеологія, навчальна програма, модулі, види занять

Бібліографічний опис

Плахтій П.Д. Методологія, зміст та методика вивчення навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія» / Плахтій П.Д., Шахненко В.І., Смирнова Т.А. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 923. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 9. – С. 116 – 120