Psychological-philosophical content of LOVE category and its role in creativity development [Психолого-философское содержание категории ЛЮБОВЬ и её роль в развитии креативно] (in Russian)

Анотація

In this paper the thesis of the “Love” presence like an obligatory attributive constituent in all the value ideals of the personality is founded. The empirical data analysis of the “Love” sense-structure projection upon the life reference points of the personality are presented. It is shown that the “Love” factor is a dominating one inside the person’s values system and it determines his inner predisposition to creativity’s disclosing being a dynamic life-organizing orientation. У статті обгрунтовується положення про те, що «любов» присутня у всіх основних ціннісних ідеалах особистості як їх обов’язкова атрибутивна складова. Приведені дані емпіричного аналізу проекції змісто-конструкта «любов» на життєві орієнтири особистості. Показано, що в системі цінностей людини фактор «любов» є домінуючим і детермінує її схильність до прояву креативності як динамічної життєорганізуючої орієнтації.

Опис

Ключові слова

любов, повноцінний психо-фізіологічний розвиток

Бібліографічний опис

Іванченко А.О. Психолого-філософський зміст категорії “Любов” і її роль у розвитку креативності / А.О. Іванченко // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2012. – Вип. 43. – Частина ІІ. – С. 129-140.