Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості топонімії Львівщини (на матеріалі топонімів села Конів Старосамбірського району Львівської області)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджуються лексико-семантичні, лексико-мотиваційні та структурно-словотвірні особливості мікротопонімів окремо взятого населеного пункту, вік якого, за переказами мешканців, налічує дев’ятсот років. З’ясовується етимологія всіх сучасних мікротопонімів, змінення об’єктів топонімів, явище реномінації, визначаються фонетичні варіанти мікротопонімів у живому мовленні. In the article the microtoponyms lexico-semantic, lexico-motivational and structural-word-formation features of separately taken individual settlement, which age, according to the local residents stories, totals nine hundred years are investigated. The etymology of all modern microtoponyms, the change of toponyms objects, the renominations phenomenon is defined, the phonetic variants microtoponyms in vivid speech are determined.

Опис

Удовенко Лідія Олексіївна, старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

мікротопонім, апелятив, субстантивація, реномінація, суфікс, microtoponym, appellative, substantivation, renomination, suffix

Бібліографічний опис

Удовенко Л.О. Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості топонімії Львівщини (на матеріалі топонімів села Конів Старосамбірського району Львівської області) / Лідія Олексіївна Удовенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С.45–49