«Прокляті поети» і репортажна новела Ґео Шкурупія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У фокусі даної роботи - дослідження специфіки одного із жанрів малої прози українського футуриста 20-х pp. XX ст. Ґео Шкурупія. Окрему увагу приділено новаторським експериментальним шуканням письменника з експлікацією маргінального феномену «проклятих поетів» в репортажній новелі «Тисяча пройдисвітів» крізь призму символізму, екзистенціалізму, формалізму та компаративістики.

Опис

The paper is focused on the investigation of some specific features of such genre as short story (the novelette) of Ukrainian futurist of 20-ies of the XX-th century Heo Shkurupij. The main accent is made on explication of the marginal phenomenon of "The Cursed Poets" by Heo Shkurupij and the writer's innovative experiments in his article novelette "The Thousand of Sly Men" through the prism of symbolism, existentialism, formalism and comparative strategy.

Ключові слова

«прокляті поети», марґінес, «література факту», репортажна новела, експеримент, інтертекстуальність

Бібліографічний опис

Губарєва С.С. «Прокляті поети» і репортажна новела Ґео Шкурупія / С.С. Губарєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 29 – 35