Загальномовні та специфічні риси мовної картини світу Михайла Грушевського (на матеріалі публіцистичних статей 1917 року)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто окремі складові мовної картини світу М. Грушевського. Порушено питання про співвідношення загальномовних та специфічних рис у комунікативно-естетичних знаках індивідуальної мовної картини світу публіциста. У хронологічних межах статті зазначено найбільш продуктивні символи. In the article separate components of M. Hrushevs’kyi’s language picture of the world are considered. The question about common and specific features in communicative – aesthetic marks of individual publicist’s language picture of the world is mentioned. In chronological frameworks of the article the most productive symbols are determined.

Опис

Удовенко Лідія Олексіївна, старший викладач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

мовна картина світу, образ, символ, епітет, символіко-алегоричне значення, публіцистика, Україна

Бібліографічний опис

Удовенко Л.О. Загальномовні та специфічні риси мовної картини світу Михайла Грушевського (на матеріалі публіцистичних статей 1917 року) / Л.О. Удовенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 423 – 428