Актуальні питання історіографії життєдіяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславовича

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття аналізує актуальні питання історіографії життєдіяльності князя Романа Мстиславовича. Розглядаються найдискусійніші питання внутрішньої і зовнішньої політики галицько-волинського правителя, розкриваються особливості міждержавних відносин Русі, Візантії, Польщі, Угорщини й Німеччини наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. З’ясовуються обставини укладення другого шлюбу Романа Мстиславовича, простежуються гіпотези щодо походження великої княгині Романової, зв’язок галицько-візантійського політичного союзу з військовими походами князя Романа на половців. Окрему увагу приділено політичній програмі «доброго порядку» і західному вектору зовнішньої політики Романа Мстиславовича. Зроблено висновки про роль князя Романа в тогочасній політичній системі. Усе це є важливим для правильного розуміння місця першого галицько-волинського князя в історії. Статья анализирует актуальные вопросы историографии жизнедеятельности князя Романа Мстиславича. Рассматриваются самые дискуссионные вопросы внутренней и внешней политики галицко-волынского правителя, раскрываются особенности межгосударственных отношений Руси, Византии, Польши, Венгрии и Германии в конце ХІІ – в начале ХІІІ вв. Выясняются обстоятельства заключения второго брака Романа Мстиславича, прослеживаются гипотезы происхождения великой княгини Романовой, связь галицко-византийского политического союза с военными походами князя Романа на половцев. Отдельное внимание уделено политической программе «доброго порядка» и западному направлению внешней политики Романа Мстиславича. Сделаны выводы о роли князя Романа в политической системе того времени. Все это важно для правильного понимания места первого галицко-волынского князя в истории. The paper analyses pressing historiography questions of Prince Roman Mstyslavovych’s life activity. It conciders the most discussible questions of home and foreign policy of the Halych-Volyn leader focusing on the interstate relations between Rus’, Byzantium, Poland, Hungary and Germany in the late 12th and early 13th century. The author clarifies circumstances of the second marriage of Roman Mstyslavovych, traces hypotheses about the origin of Great princess Romanova, the connection of Halych-Byzantine political union with military campaigns of Prince Roman against polovtzy. The article also deals with the political program of «good order» and the Western vector of the foreign policy of Roman Mstyslavovych. The conclusions about the role of Prince Roman in the political system of that time have been drawn. All this is important for proper understanding of the place of the first Halych-Volyn prince in history.

Опис

Ключові слова

Роман Мстиславович, історіографія, внутрішня і зовнішня політика, міждержавні відносини, політична програма «доброго порядку», Роман Мстиславич, историография, внутренняя и внешняя политика, межгосударственные отношения, политическая программа «доброго порядка», Roman Mstyslavovych, historiography, home and foreign policy, interstate relations, political program of «good order»

Бібліографічний опис

Чугуй Т.О. Актуальні питання історіографії життєдіяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславовича // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 6-23.