Дорогичинська битва середини ХІІІ століття: актуальні питання історіографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття аналізує актуальні питання історіографії Дорогичинської битви середини ХІІІ ст. Автор розглядає дискусійні питання, що пов’язані зі встановленням політичної належності Дорогичина, ідентифікації німецьких лицарів, дати відвоювання князями Данилом і Васильком Дорогичинської фортеці, характеру і перебігу Дорогичинської битви. У статті розкривається роль хрестоносців у міждержавних відносинах Русі та Польщі. З’ясовуються обставини повернення Дорогичинської волості до Волинського князівства. Зроблено висновки про значення Дорогичинської битви в історії боротьби Романовичів за батьківську спадщину. Усе це є важливим для правильного розуміння політичної історії Галицько-Волинського князівства. Статья анализирует актуальные вопросы историографии Дрогичинской битвы средины ХІІІ в. Рассматриваются дискуссионные вопросы связанные с опредилением политической принадлежности Дрогичина, идентификации немецких рыцарей, даты отвоевания князьями Даниилом и Васильком Дрогичинской крепости, характера и протекания Дрогичинской битвы. Раскрывается роль крестоносцев в межгосударственных отношениях Руси и Польши. Выясняются остоятельства возвращения Дрогичинской волости в Волынское княжество. Сделаны выводы о значении Дрогичинской битвы в истории борьбы Романовичей за отцовское наследие. Все это важно для правильного понимания политической истории Галицко-Волынского княжества. The paper analyses pressing questions of historiography of the Dorogychynska battle of the middle of the XIII century. Debatable questions connected with the definition of the political belonging of Dorogychyn, identification of German knights, the date of returning the Dorogychyn fortress by princes Danylo and Vasylko, the character and the process of Dorogychyn battle are considered. The role of Crusaders in the interstate relations of Rus’ and Poland is revealed. The circumstances of returning the Dorogychyn region to the Volyn principality are clarified. The conclusions about the significance of the Dorogychyn battle in the history of the struggle of the Romanoviches for the farther heredity are drawn. All this is important for correct understanding the political history of the Galich-Volyn principality.

Опис

Ключові слова

Дорогичинська битва, історіографія, Данило Романович, Василько Романович, хрестоносці, міждержавні відносини, Дрогичинская битва, историография, Даниил Романович, Василько Романович, крестоносцы, межгосударственные отношения, Dorogychynska battle, historiography, Danylo Romanovich, Vasylko Romanovich, Crusaders, interstate relations

Бібліографічний опис

Чугуй Т. О. Дорогичинська битва середини ХІІІ століття: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 6-13.