Благодійна діяльність представників німецької національної меншини Харкова (ХІХ – початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено вивченню питання благодійної діяльності представників німецької національної общини Харкова ХІХ – початку ХХ ст. в контексті їх активної участі в громадському житті міста. Особливу увагу приділено процесу становлення й еволюції національного благодійного товариства потягом ХІХ ст. Досліджено взаємозв’язок матеріальних пожертв і внесків етнічних німців у межах регіональних державних благодійних товариств, а також індивідуальних – із розвитком системи освіти, медицини і соціального захисту Харківщини. Статья посвящается изучению вопроса благотворительной деятельности представителей немецкой национальной общины Харькова в ХІХ – начале ХХ ст. в контексте их активного участия в общественной жизни города. Особое внимание уделено процессу становления и эволюции национального благотворительного общества на протяжении ХІХ ст. Исследовано взаимодействие материальных пожертвований и взносов этнических немцев в рамках региональных государственных благотворительных обществ, а также индивидуальных – с развитием системы образования, медицины и социальной защиты Харьковщины. The article deals with charitable activities of some representatives of German national community of Kharkiv in XIX - XX centuries in the context of their active participation in public life of the city. It focuses specifically on the process of formation and evolution of the national charity in the XIX century. The article analyses interrelation between material donations and contributions of ethnic Germans within the regional public charities, and individuals, with the development of education, medicine and social security in Kharkiv.

Опис

Ключові слова

національна меншина, євангелістсько-лютеранська община, благодійне товариство, притулок, меценат, национальное меньшинство, евангелистско-лютеранская община, благотворительное общество, приют, меценат, national minority, Evangelical Lutheran community, charity, shelter, philanthropist

Бібліографічний опис

Філатова О. Є. Благодійна діяльність представників німецької національної меншини Харкова (ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 21. - С. 43-51.