Наукові роботи. Економічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 181
 • Документ
  ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙН АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
  (2023) Хмельков , Андрій
  Стаття присвячена пошуку шляхів досягнення стабільності публічних фінансів, через мо­дернізацію відносин, що позитивно змінюють інфраструктуру фінансового середовища і в пер­шу чергу, це стосується інститутів, що функціонують в ній. Об’єктом дослідження є інститут фінансового контролю. Предметом дослідження є аналітичні інструменти діагностики та оцін­ки якості здійснення державного фінансового контролю в країні з боку агентів інституту фі­нансового контролю. Застосування аналітичних інструментів з вказаною метою можна від­нести до роботи з великими даними тобто «big data», а процес з їх використанням як робота з «raw data» за допомоги «data mining» та «data extraction». Наявний стан справ з якістю даних у звітності контролюючих інституцій, зважаючи на їх обсяг призводить до думки щодо можливості певної суб’єктивності у звітних даних контролю­ючих інституцій, що порушує об’єктивність отриманого результату для користувача їх звіт­ності. В свою чергу, відсутність об’єктивних даних у вказаному розрізі, призводить до нега­тивних причин та їх наслідків. Подоланню яких і буде присвячено цей науковий пошук. Дослідження стане підґрунтям для вирішення важливого завдання для теорії, методології та практики фінансової науки, і, в першу чергу, з питань фінансового аудиту (Government auditing), від модернізації звітності, оцінки, діагностики та цілевстановлення контролюючих інституцій до удосконалення роботи з опрацювання та аналізу великих даних та встановлення критеріїв для можливості застосування АІ (Artificial Intelligence). Головним результатом здійсненого наукового пошуку є запропонований вперше інститу­ційний дизайн як повноважень інституту фінансового контролю так і його результативності у вигляді показників та параметрів Формули дієвого контролю – тобто їх діджиталізація, для циф­рового/чисельного їх відображення. Методом реалізації дизайну обрано формалізований запис яким пропишемо повноваження та результативність як множину та, відповідно, точки множини її структури. Формалізацію було реалізовано за допомоги розробленої універсальної формули показника (або Формула множини показника), записану за допомогою певного аб­страктного ідентифікатора для запису точки множини, як структурного елементу того чи ін­шого показника. При цьому, формалізований запис абстрактного ідентифікатора елементної структури того чи іншого показника використовує певний код. Вказана Формула є додатковим аналітичним інструментом (для окремих задач) так і інструмент, що застосовується для по­глибленого аналізу. Формула множини показника, по суті, є конвертором для перетворення унормованих фінансових понять (процесів, явищ тощо), з інституційної сфери фінансового контролю, в їх цифровий/чисельний вигляд – тобто конвертор діджиталізації.
 • Документ
  Інституційний дизайн моделі фінансового контролю: компаративний аналіз ідеалу та реалій
  (Соціальна Економіка, 2022) Хмельков, Андрій Володимирович
  Стаття присвячена ставленню до INTOSAI як до провідника контрольної функції фінансів у світі, а до рекомендацій INTOSAI, згрупованих до IFPP, як до зразку моделі контролю: з правильно побудованою структурою та наповненою змістовним розкриттям щодо здійснення контролюючих заходів. Такий погляд на досвід INTOSAI дає нам змогу запропонувати власний інституційний дизайн відносно класифікацій INTOSAI. Результатом інституційного дизайну стає по суті відображенням еталонного (ідеального) зразку моделі зовнішнього фінансового контролю тобто EGA Model, в розрізі її структури. EGA Model має інституційну структуру INTOSAI (Institutional Framework) та структуру з аудиту INTOSAI (Auditing Framework): до інституційної структури нами віднесено не тільки фундаментальні та основні принципи, але і декілька стандартів, що на нашу думку, мають також відношення не скільки до методології контролю, скільки до формуванні моделі контролю; до структури з аудиту нами віднесено не тільки стандарти що методологічно забезпечують принципи здійснення аудиту, а також стандарти що є методологією здійснення різновидів аудиту, з керівництвом щодо їх застосування. Отримавши у підґрунті здійснену класифікацію досвіду INTOSAI можемо провести дослідженням існуючої практики державного фінансового контролю в Україні та її відповідність вказаному еталону за допомоги методів інституційного аналізу, шляхом порівняння формальних норм INTOSAI із формальними нормами формуючими національну практику державного фінансового контролю. Данні компаративного аналізу угруповано у відповідні таблиці: на рівні структури вибудованої практики контролю; на рівні методології функціонуючих суб’єктів контролю. Результатом проведеного компаративного аналізу, що полягав у тестуванні практики здійснення державного фінансового контролю в Україні на відповідність еталонної (ідеальної) моделі, стало встановлення невідповідність досліджуваної практиці розробленому еталону – в Україні побудована квазімодель інституту фінансового контролю.
 • Документ
  Theoretical and methodological bases of custom market research
  (Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023) Kushchenko, О.I; Kushchenko, Olena
  The conditions of accelerated globalization have given key importance to customs activity, as one of the important macroeconomic factors in the development of the modern military economy. The benefits of this industry have been known and determined for a long time. A convincing proof of this is the fact that it appeared at the dawn of humanity. It is carried out by its participants in the field of commodity circulation, which takes place on the foreign market and is built on mutual relations between them. As a scientific direction, customs analytical statistics is characterized by the subject of research, methodology, goal and research tasks. The subject of customs statistics research is mass quantitative phenomena and processes, as well as the numerical expression of the patterns of foreign trade in goods and services with partner countries. The methodological basis of the study is the law of large numbers, which allows the use of statistical tools in the analysis and synthesis of data on customs statistics on foreign trade, as well as a system of specific indicators for assessing the state of the customs industry. The purpose of the study is to provide an algorithm for research analytics and assessment of the state of the modern customs market of Ukraine. Research tasks: consideration of the theoretical and legislative foundations of the modern customs market; establishing the analytical and economic essence of foreign trade; description of the current state of Ukraine's foreign trade balance; providing an algorithm for collecting and analyzing statistical information on export-import operations of goods and services. In the section of the collective monograph, the algorithm for preparing information for use by Microsoft Excel, Statistica software, as well as other modern technologies for processing, modeling and forecasting of statistical data is given. Elements of the scientific novelty of the work are contained in this algorithm, which contains a comprehensive approach to the analysis of the formation of practical conclusions and the provision of recommendations for further regulation of the modern customs market. The study of the theoretical foundations of the modern customs market made it possible to understand the main methodological principles of accounting for foreign economic transactions, which are based on generally accepted statistical methodology. Statistical tools in customs statistics are special statistical observation and reporting forms. The purpose of customs clearance is the organization of statistical accounting of exports and imports of goods and services, as well as the transit of goods and vehicles through the territory of Ukraine. Regarding information analytics, the databases of the UN Comtrade Database and, of course, the State Statistics Service of Ukraine are used. Of great importance is the problem of correctly determining the customs value of goods in order to increase revenues to the State Budget. On January 12, 2023, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted in its entirety draft law No. 8166-d on amendments to separate legislative acts of Ukraine regarding the application of the export security regime during the period of martial law and state of emergency. These actions will allow the country to survive in this difficult time.
 • Документ
  Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022) Дорошенко, Ганна Олександрівна; Бабич, Дмитро Володимирович; Бабич, Світлана Миколаївна; Бабич, Софія Володимирівна; Заднєпровська, Ганна Ігорівна; Жадан, Олександр Васильович; Калініченко, Людмила Леонідівна; Кононенко, Яна Володимирівна; Крикун, Ольга Олександрівна; Літвінова, Анастасія Миколаївна; Нескородєв, Семен Миколайович; Максімова, Марина Валеріївна; Матросова, Людмила Миколаївна; Пєнська, Ірина Олександрівна; Прокопенко, Валерія Юріївна; Пуртов, Володимир Федорович; Самофалова, Тетяна Олександрівна; Сичова, Вікторія Вікторівна; Сукрушева, Ганна Олегівна; Тернова, Ірина Анатоліївна; Тєшева, Лариса Василівна; Фрідман, Олена Анатоліївна; Чужданова, Марія Василівна; Штучний, Володимир Григорович
  Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалавр- ського) рівня вищої освіти. В методичних рекомендаціях подано загальні положення про проведення дослідження, представлено послідовність виконання кваліфікаційної роботи, визначено зміст роботи, технічні вимоги до оформлення роботи, порядку захисту та оцінювання.
 • Документ
  Analytical methodology of international comparisons of the European Union Countries
  (Суми: Сумський державний університет, 2022) Kushchenko, Olena; Izotova, Larisa; Кущенко, Олена Іванівна; Ізотова, Лариса Іванівна
  У розділі монографії розкрито основоположні принципи та сутність міжнародних співставлень аналітичних показників. Детально розглянуто необхідність таких територіальних зрівнянь в рамках сучасного Європейського Союзу у зв’язку з самими різними потребами держав, а також для аналітичної оцінки їх конкурентоспроможності на різних рівнях. Методологія представлених показників є фундаментом інформаційної бази, яка необхідна щодо прийняття управлінських рішень.
 • Документ
  Statistical methodology of analytic geometry of Creen economy
  (Херсон: Видавничий дім «Гальветика», 2020) Kushchenko, О.I.; Кущенко, Олена Іванівна
  Термін "Зелена економіка" ще досі не отримав однозначного тлумачення. Традиційно дослідження індустрії підпадає оцінюванню. Значно менше число оцінок присвячене іншим важливим аспектам "зеленої економіки". Вплив на довкілля, аналіз життєвого циклу продукту, фінанси, торгівля і туризм відносяться до них. Стаття виявляє основні принципи і суть продукту туризму щодо ринкової економіки. Надається деталізована система основних показників як методологія статистичної оцінки і аналізу туристської діяльності, а також його конкурентоспроможності на різних рівнях. У цьому випадку, статистична оцінка характеризує роль внутрішнього туризму. Показники розвитку міжнародного туризму важливі щодо розробки стратегії і тактики продукту туризму країни. Розумно вибрано статистичні методи щодо аналізу предмету дослідження. Усі ці показники роблять основу щодо прийняття рішень управління у сфері індустріального туризму.
 • Документ
  Інформаційні можливості платформи Alteryx щодо оптимізації ефективного управління ринком
  (Skierniewice, 2022, 2022) Кущенко, О.І.; Душина, Діана; Kushchenko, О.I.; Dushyna, Diana
  In modern economic space an important instrument are information technologies, the able use of that allows to save resources in relation to the search of greater part of indexes, visualization of them, regressive analysis and previous treatment and dataorigination to the next analysis by means of the program Alteryx. It presently is the actual newest program in relation to prognostication and analytic geometry with the use of methods of ETS and Arima. In relation to visualization of part of charts the program Power BI from Microsoft, that is a working instrument for treatment of large flow of data and transformation of them in useful information, is used. They used by commercial organizations in relation to the statistical analysis of information with visualization of results in evident graphic arts and diagrams. "BI" works after an algorithm, stopped up in the program. Power BI is widely used on middle and large enterprises that is aimed at optimization of working process. Businessmen force to accept administrative decisions in the conditions of changeable market environment, as a rule, not having complete and exact information on activity of competitors. Actuality of economic business-analysis and on this basis of prognostication of processes at the market reasonable in this article exactly by means of the use of platform of Alteryx APA Platform software. She unites analytic geometry of data and automation of business processes in relation to the acceleration of digital transformation and it is soil of acceptance of effective administrative decisions at the market.
 • Документ
  Статистичне забезпечення розвитку менеджмента академічною школою професора O.Г. Лібермана
  (Boston: Primedia eLaunch, 2022) Кущенко, Олена Іванівна; Назарова, Олександра Юріївна; Чуприна, Олена Анатоліївна; Kushchenko, О.I.
  У статті розглядаються послідовники видатного ученого професора О.Г. Лібермана, які викладали на кафедрі статистики та зробили великий внесок у сучасні економічні реформи в Україні та у інших країнах Східної Європи.
 • Документ
  Вдосконалення системи мотивації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
  (Запоріжжя : Приазовський економічний вісник., 2020) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Кудінова, Марина Михайлівна; Шкумат, А.В.
 • Документ
  Інноваційний складник промисловості України: стан та тенденці
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019) Кудінова, Марина Михайлівна; Сорін, Богдан Володимирович
 • Документ
  Аналіз міжнародної торгівлі України з ЄС
  (Соціальна економіка, 2019) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Кудінова, Марина Михайлівна; Косенко, М.Д.
 • Документ
  Вплив цінових ефектів на просування продукції українських підприємств
  (Одеса : Причорноморські економічні студії, 2019) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Кудінова, Марина Михайлівна
 • Документ
  Тенденції розвитку стартап-руху в України
  (Одеса : Причорноморські економічні студії, 2019) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Кудінова, Марина Михайлівна
 • Документ
  Заклади вищої освіти України в національній екосистемі підтримки молодіжних стартапів
  (Одеса : Проблеми економіки, 2019) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Кудінова, Марина Михайлівна; Сіладі, Кристина Борисівна
 • Документ
  Теоретико-методичні аспекти оцінки лояльності споживачів як об’єктивна умова розвитку підприємництва
  (Проблеми економіки, 2019) Кузьминчук, Н.В.; Куценко, Т.М.; Терованесова, О.Ю.
 • Документ
  Формування чинників впливу на експортно-імпортну діяльність вітчизняних промислових підприємств
  (Одеса : Причорноморські економічні студії, 2020) Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Терованесова, Олександра Юріївна
 • Документ
  Аналітичне забезпечення прогнозування обсягів експорту промислового підприємства
  (Миколаїв : Modern Economics: електронне наукове фахове видання з економічних наук, 2020) Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Терованесова, Олександра Юріївна
 • Документ
  Теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів
  (Харків : Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ), 2020) Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Терованесова, Олександра Юріївна; Сіладі, Кристина Борисівна
 • Документ
  Paradigm towards ensuring of energy saving in the crisis management conditions in the aspect of sustainable environmental development
  (E3S Web of Conferences (eISSN: 2267-1242)., 2021) Kuzmynchuk, N.; Kutsenko, T.; Zyma, O.; Terovanesova, O.; Bachkir, I.; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Зима, Ольга Григорівна; Терованесова, Олександра Юріївна; Бачкір, Ірина Геннадіївна
 • Документ
  Іntellectual instrumental analysis in economic security management of the enterprises for countering raiding
  (Київ : Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 2021) Kuzmynchuk, N.; Kutsenko, T.; Strygul, L.; Terovanesova, O.; Klepikova, S.; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Стригуль, Лариса Станіславівна; Терованесова, Олександра Юріївна; Клепікова, Світлана Володимирівна