ДФ 64.051.001 – ...

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 130
 • Документ
  Міжнародний організаційно-правовий механізм захисту екологічних прав вразливих категорій осіб
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024) Воєводін, Ігор Сергійович; Voievodin, I. S.
  Voievodin I. S. International organizational and legal mechanism for protection of environmental rights of vulnerable persons. – Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in International relations, Specialty 293 – International Law. – V. N Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2024.
 • Документ
  Економічний вимір конституції
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Пустовалова, Інна Сергіївна; Pustovalova, I. S.
  Pustovalova I. S. Economic dimension of the constitution. – Qualifying scientific work as the manuscript. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 - Law. ‒ V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2024.
 • Документ
  Управління інвестиційно-інноваційним розвитком територій
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Цзян Пань; Jiang Pan
  Jiang Pan. Management of investment and innovation development of territories. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. The thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 073 – Management (Field of knowledge 07 – Management and administration). − VN Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2024.
 • Документ
  Публічне управління розвитком соціальної інфраструктури сільських територій України
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Оробей, Віктор Вікторович; Оrоbеі, V.V.
  У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробленні практичних рекомендацій з удосконалення публічного управління розвитком соціальної інфраструктури сільських територій України. Запропоновано концептуальну модель формування стратегії антикризового публічного управління розвитком соціальної інфраструктури сільських територій України, що спрямована на розроблення антикризових механізмів і заходів, які передбачають комплексне вирішення проблем внутрішнього характеру інфраструктурного розвитку, ефективне використання потенціалу сільської громади з метою підвищення якості життя селян, враховуючи прийняті на державному рівні соціальні стандарти. Модель адаптовано до обласного рівня управління. В її основу покладено принцип територіально-просторового управління сільським розвитком та визначено алгоритм розробки і реалізації стратегії антикризового управління розвитком сільської соціальної інфраструктури, що складається з двох етапів – планування та реалізації. Кінцевим результатом стратегії антикризового публічного управління у даній моделі є досягнення стану бажаної структури соціальної інфраструктури українського села, що складається з двох функціональних блоків – соціокультурної інфраструктури та інфраструктури життєзабезпечення сільських територій, у складі яких в окремий блок виділено об’єкти критичної інфраструктури, які мають важливе значення для підтримки життєво важливих соціальних функцій території.
 • Документ
  Передумови генетичного поліпшення пшениць однозернянок
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Фу Хао; Fu Hao
  Роботу виконано на кафедрі генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та в лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва. Пшениця однозернянка Triticum monococcum L. є однією з перших одомашнених зернових культур, культивування якої донедавна майже припинилося. Однак, в останні кілька десятиліть ця культура привертає дедалі більшу увагу вчених і споживачів. Однозернянка — джерело здорової їжі. Вона стійка до біотичних та абіотичних чинників середовища, не потребує засобів хімічного захисту. Це робить її особливо цінною з точки зору екології – для органічного землеробства та з огляду на економію витрат на вирощування, та обумовлює доцільність відродження цієї культури в сільськогосподарському виробництві. Перешкодою до широкого впровадження однозернянки є її близькість до диких пращурів: низька врожайність, важкий вимолот зерна, ламкість колоса, що призводить до втрат врожаю, схильність до вилягання стебел, що утруднює механізоване збирання.
 • Документ
  Особливості міжвидових взаємин в роді Sylvaemus в умовах симпатрії та питання видової ідентифікації
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Марковська, Оксана Миколаївна; Markovska, O. M.
  Дисертація присвячена вивченню особливостей морфології та екології мишаків роду Sylvaemus в умовах симпатрії та проблемам визначення їх видової належності. У роботі застосовано низка методів: метод пастко-ліній для відлову дрібних ссавців; морфометричний метод для вимірювання лінійних розмірів тіла мишаків; метод визначення віку мишаків за ступенем стирання кутніх зубів; одонтометричний метод для вимірювання кутніх зубів мишаків; краніометричний метод для вимірювання краніологічних ознак; статистичні методи для аналізу отриманих результатів.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика насильства в кримінальних правопорушеннях проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Даниленко, Денис Олександрович; Danylenko, D. O.
  Дисертація присвячена кримінально-правовій характеристиці насильства в кримінальних правопорушеннях проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. З’ясовано, що насильство як кримінально-правова категорія є суспільно небезпечним та протиправним впливом на іншу особу, що має вираження в умисних фізичних та (або) психічних (інформаційних) діяннях та містить необхідний комплекс суб’єктивних ознак, а саме наявність мети та мотиву (мотивів) для вчинення такого діяння поза або всупереч волі людини, що впливає на свободу її волевиявлення, або містить реальну загрозу для заподіяння фізичної чи психічної шкоди.
 • Документ
  Дослідження збудження полів в плазмі та діелектрику потужними лазерними імпульсами та релятивістськими електронними згустками задля прискорення, фокусування та нагріву електронів і позитронів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Бондар, Денис Сергійович; Bondar, D.S.
  Дисертаційну роботу присвячено теоретичному (за допомогою числового моделювання) дослідженню задач, пов’язаних питанням збудження кільватерних полів, питанням прискорення й фокусування згустків заряджених частинок, зокрема, створенню плазмової лінзи для фокусування релятивістських згустків позитронів, питанням використання ефектів самоінжекції та неоднорідності плазми. Використовувалося обчислення методом частинок в комірках, що, передбачає розв’язання рівнянь Максвелла.
 • Документ
  Механізми взаємодії органів публічного управління з громадськістю
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Васильковський, Олександр Тимофійович; Vasylkovskyi, O.T.
  У дисертації обґрунтовано науково-теоретичні підходи до розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення взаємодії органів публічного управління з громадськістю, що дозволило визначити його основні завдання, принципи, функції, методи і форми. Уточнено сутність, складові та зміст механізмів взаємодії органів публічного управління з громадськістю.
 • Документ
  Стратегії та чинники англо-українського перекладу мовної гри в науково-популярному дискурсі
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Карзіна, 2024) Пєшкова, Ольга Геннадіївна; Pieshkova, O.H.
  Дисертація присвячена визначенню та аналізу чинників та сформованих на їхній основі стратегій англо-українського перекладу різновидів мовної гри в науково-популярному дискурсі. В дослідженні висунуто гіпотезу, що засоби мовної гри виконують в науково-популярному дискурсі низу функцій, сукупна дія яких зумовлює їхній статус перекладацької домінанти, відтворення якої в міжмовному трансфері здійснюється під впливом низки чинників мовного, культурного та особистісного характеру, які, у свою чергу, зумовлюють вибір перекладацької стратегії.
 • Документ
  Механізм модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Кудь, Александр Александрович; Kud, А. А.
  Проведене дослідження спрямовано на вирішення актуального науково- прикладного завдання з поглиблення теоретико-прикладних основ і розроблення наукового підходу до формування механізму модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ в Україні. В основі роботи лежить авторська гіпотеза з тим припущенням, що використання інформаційної технології блокчейн та децентралізованих інформаційних платформ на її основі містить значний невикористаний потенціал для системи публічного управління майже в будь-якій країні світу, а за умови належно налаштованої системи публічного управління це суттєво укріплює рівень довіри у суспільстві та до влади і здатне вирішувати складні соціально-економічні проблеми.
 • Документ
  Надширокосмугові електромагнітні поля в задачах розпізнавання підповерхневих об’єктів штучними нейронними мережами
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Плахтій , Вадим Анатолійович; Plakhtii, V.A.
  Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної проблеми – експериментальному та теоретичному дослідженню процесів випромінювання та поширення нестаціонарних електромагнітних полів у шаруватих середовищах, їх дифракція на підповерхневих об’єктах, прийому відбитих хвиль та розпізнавання цих об’єктів і їхнього місця розташування за допомогою штучних нейронних мереж.
 • Документ
  Проектування та оптимізація антенної решітки за допомогою спеціальних матриць
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Ло Iян; Luo Yiyang
  Дисертаційна робота присвячена розробці нових методів побудови розріджених планарних антенних решіток (АР), які можуть бути використані для багатьох функцій, зокрема для радіотелескопів (8– 80 МГц). Серія прямих і простих методів проектування таких розріджених були запропоновані плоскі АР. Нееквідистантні розріджені АР, побудовані на основі структури латинських квадратів та їх трикутної матриці, є найбільш задовільним результатом, отриманим на теперішній час. Запропоновано новий метод побудови АР, що істотно відрізняється від раніше відомих. Досконально досліджено властивості АР такого типу, які забезпечують повне покриття просторових частот, при високому ступені розрідження з досить малим бічним випромінюванням.
 • Документ
  Активні напівпровідникові планарні елементи субміліметрового та терагерцового діапазонів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Зозуля ч, Валерій Олександрови; Zozulia , V.O.
  Тема дисертації обумовлена розвитком технологій пов’язаних з використанням високочастотного випромінювання в області субміліметрових та терагерцових хвиль та розробкою терагерцових систем. Інтерес до таких систем постійно зростає, що обумовлено унікальними характеристиками терагерцового випромінювання. Серед найбільш цінних функцій, які ефективно можуть бути реалізовані в терагерцовому діапазоні, можна відзначити неінвазійний і безруйнівний контроль, військові системи, засоби безпеки, медицина та збереження здоров’я, матеріалознавство та обробну промисловість. Найбільший прогрес у використанні терагерцових хвиль передбачається в системах формування зображення та безпровідної передачі даних, зокрема ближнього радіусу дії, в яких завдяки використанню терагерцового випромінювання зростає об’єм інформації, що передається, та швидкість передачі даних. Практичне широке застосування таких систем в значній мірі пов’язане з потребою в мініатюрних (що можуть стати, наприклад, елементом мобільного телефону) джерел, випромінювачів та приймачів терагерцового діапазону.
 • Документ
  Формування комбінованих потоків активованих частинок в плазмових системах зі схрещеними ЕН-полями для синтезу наноструктурних покриттів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Єфименко , Ніна Олександрівна; Yefymenko, N.O.
  Дисертаційну роботу присвячено дослідженням процесів генерації та транспортування потоків іонів, електронів і хімічно активних частинок в кластерній іонно-плазмовій системі (КІПС) та в комбінованій магнетронній іонно-променевой / плазмовій системах (МІПС) зі схрещеними ЕН полями для синтезу складно-композиційних наноструктурних покриттів. Створення кластерних та комбінованих іонно-плазмових систем, які складаються з декількох плазмових модулів є перспективним напрямком для отримання потоків активованих частинок з можливістю незалежного керування енергією та густиною струму, що необхідно для розробки новітніх технологій синтезу наноструктурних функціональних покриттів з заданими параметрами.
 • Документ
  Публічне управління міським розвитком на засадах концепції розумного міста
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Дзюндзюк , Катерина Вікторівна; Dziundziuk, K.V.
  В обґрунтуванні актуальності обраної теми дисертаційного дослідження зазначається, що використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в управлінні містами призвело до появи так званих «розумних міст», шо тісно пов’язані з поняттями урбанізації та сталого розвитку. У розумному місті цифрові технології сприяють покращенню надання публічних послуг, більш оптимальному використанню ресурсів при меншому впливі на навколишнє середовище, покращенню якості життя громадян. Під час реалізації концепції розумного міста, органи місцевого самоврядування стикаються з необхідністю впровадження розумного врядування, як одного з компонентів розумного міста. Головною метою розумного врядування є оптимізація місцевого самоврядування та налагодження взаємодії органів влади з громадянами та бізнесом завдяки використанню ІКТ.
 • Документ
  Оцінка екосистемних послуг лісових ландшафтів Харківської області та прогноз їх використання
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Воронін , Владіслав Олександрович; Voronin , V.O.
  Робота присвячена оцінці екосистемних послуг лісових ландшафтів Харківської області, на основі геоекологічної оцінки ландшафту засобами ландшафтно-екологічного планування, аналізу методів та підходів до оцінки екосистемних послуг, виявленню методологічних проблем у поєднанні екологічної та економічної оцінки лісових ландшафтів Харківської області, прогнозуванню використання концепції екосистемних послуг для сталого управління лісовими ландшафтами.
 • Документ
  Визначення залишкових рідин біотоксинів методами Раман-спектроскопії
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Рябенко , Юлія Анатоліївна; Riabenko, Iuliia
  Дисертація присвячена дослідженню та розробці методики одержання композитних матеріалів, які мають метрологічно стійкі параметри, щодо підсилення Раманівського розсіювання складних органічних та біологічних молекул. Ці композити є перспективними для використання, як у біосенсорах, так і в інших виробах для калібрування спектрального обладнання. При цьому важливо, що наведені методи дають можливість отримувати високодобротні резонансні структури, що є стійкі до хімічного та механічного впливу і мають стабільну частоту Фреліха.
 • Документ
  Закономірності формування, особливості структури та властивості іонно-плазмових нітридних покриттів TiSiN/NbN та TiSiN/CrN
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Горох, Денис Валерійович; Horokh, D.V.
  Дисертаційна робота присвячена створенню вакуумно-дугових багатошарових покриттів нанометрового масштабу типів TiSiN/NbN та TiSiN/CrN, які відповідають сучасним вимогам щодо захисту поверхні конструкційних матеріалів, які працюють в умовах підвищених температур, втомних і термовтомних навантажень, а також виявленню особливостей процесів синтезу, визначенню елементного і фазового складу, субструктури та властивостей багатошарових покриттів, а також зв’язків між структурою та механічними і трибологічними властивостями покриттів.
 • Документ
  Структурні особливості галактики Чумацький Шлях за результатами кінематичного аналізу
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Денищенко, Софія Іванівна; Denyshchenko, S.I
  Дисертація присвячена визначенню параметрів спіральних рукавів Галактики, отриманих за допомогою кінематичних трасерів, що базуються на даних космічної місії GaiaDR3. Оскільки галактика Чумацький Шлях є нашою рідною галактикою, то положення та кінематику великої кількості об’єктів можна виміряти з високою точністю, що робить Чумацький Шлях єдиною спіральною галактикою, яку ми можемо детально дослідити. На базі цих знань формуються загальні уявлення про структуру, еволюцію та інші особливості спіральних галактик у всьому Всесвіті. Одним із структурних елементів Чумацького Шляху є спіральна структура, а її вивчення є важливим завданням в астрономії, яке і досі залишається актуальним