Наукові роботи. Навчально-науковий інститут екології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 73
 • Документ
  Екологічна оцінка геохімічного стану ґрунтів аграрної фірми «Коробочкине»
  (Scientific Educational Center. Warsaw, Poland, 2018-06) Максименко, Н.В.; Порохняк, О.В.
  The purpose of this paper is to estimate the geochemical status of soils using landscape planning tools to develop recommendations for optimizing the nature use of the landscape. During the soil analyses for the content of mobile forms of heavy metals (copper, lead, zinc and chromium), there were found of the maximum permissible concentration of copper at 3 points. The content of zinc and copper, as microelements of the plant nutrition system, at 21 points below recommended. The quantitative estimation of the geochemical condition of the soil is an indispensable and necessary element of the procedure of landscape planning in the study of agrarian landscapes. The initiation of the sensitivity index of the landscape "landscape-ecological index" allows us to more fully estimate the current state of the landscape or its element. Landscape planning can become one of the main tools for managing agrarian enterprises in Ukraine.
 • Документ
  Geochemical aspect of landscape planning in forestry
  (2019-01-24) Maksymenko, N.V.; Voronin, V.O.; Cherkashyna, N.I.; Sonko, S.P.
  One of the modern methods of spatially estimating anthropogenic impact on a given territory is landscape planning, including the stage of assessment of the conditions of a natural complex . The results of such an evaluation are used in environmental manage- ment. The aim of the work is to assess the ecological conditions of the Vasyshchivsky forest area by means of landscape and environmental planning. The aim is achieved by performing the following stages of work: assessment of the distribution and intensity of contamination sources in the Vasyshchivsky forest area; drawing a scheme showing parts of the territory with probable conflicts; making a soil and geochemical survey of the forest area to assess acidity distribution and total content of carbonates in the soil as the consequences of pollution of the forest ecosystem ; specifi- cation of geochemical characteristics of soils on the forest sites in the established location of former fires; forecast of limits of afte-r fire areas based on the analysis of cartographic works developed by the authors. The geochemical characteristics of the soils in Vasysh- chivsky forest have been studied to identify the areas affected by fire, and the results of this study are given in this paper. During the inventory phase of landscape and environmental planning, a complete survey of the forest territory was conducted and a landscape map was drawn. Based on the authors’ matrices filled with conflicts of natural use, the areas with low, medium and high levels of conflict have been marked within the study area. Landscape and environmental planning has been evaluated by soil sampling outside the test points on the network and their laboratory analysis. The results of the evaluation phase were maps illustrating the geochemical situation in the forest soil cover. The article presents cartographic models of the spatial distribution of carbonates in the forest soils, water and salt extraction pH. The results of the study are part of an environmental assessment of Vasyshchivsky forest area. In future they will be used in restoration of the forest ecosystems after fire.
 • Документ
  Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»: досвід, проблеми та перспективи
  (Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014-09-23) Некос, А.Н.; Максименко, Н.В.; Крайнюков, О.М.; Уткіна, К.Б.
  Семінар-нарада директорів бібліотек внз III-IV рівнів акредитації Київського та Харківського зональних методичних об'єднань «Парадигма розвитку бібліотек в умовах інформаційного суспільства» (22-25 вересня 2014 р., м. Харків).
 • Документ
  Управління процесом підготовки питної води в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Пономаренко, Р.В.; Буц, Ю.В.; Ponomarenko, R.V.; Buts, Y.V.
  Обґрунтовано ефективні шляхи оперативного управління процесом утворення осаду важкорозчинних сполук на стадії коагуляції та шляхи оперативного управління водно-хімічним режимом процесу осадко утворення, з метою забезпечення виробництва питної води, склад якої відповідає нормативним вимогам в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру Proved effective ways to manage the operational formation of sludge soluble compound sat the stage of coagulation and ways of operating water chemistry draft process of formation, to ensure the production of drinking water, the composition of which complies with regulatory requirements in terms of emergency man
 • Документ
  Морфологічний та контент-аналіз поняття «екологічне підприємництво»
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Тітенко, Г.В.; Titenko, G.; Гаврюшова, О.Є.; Havryushova, O.
  Розкрито сутність поняття «екологічне підприємництво», проведено його аналіз та сформульовано визначення, як діяльність суб’єктів господарювання з виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, підвищення рівня охорони навколишнього середовища з метою отримання позитивного екологічного та економічного ефекту. The essence of the concept of «environmental business» conducted its analysis and formulated a definition as business entities for the production of goods, works and services to ensure ecological safety and rational use of natural resources, improving environmental protection in order to obtain a positive environmental and economic effect .
 • Документ
  Екологічний стан компонентів довкілля природно заповідного фонду Харківської області (на прикладі заказників «Рязанова балка», «Кочетоцький», «Цикалове»)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Гололобова, О.О.; Gololobova, E.
  Розглянуті особливості поліелементного забруднення важкими металами охороняємих територій Харківської області на прикладі заказників «Рязанова балка», «Кочетоцький», «Цикалове». Показано, що в умовах помірного антропогенного навантаження хімічний склад рослин детермінується механізмами генетичного контролю рослин. Система «коріння – кора» дерев’янистих рослин є ефективним індикато- ром стану довкілля. The features of polyelemental contamination by the heavy metals of secured territories of the Kharkiv area on the example of wildlife preserves of «Ryazanova balka», «Kochetoksky», «Tsikalove» are considered. It is shown that in the conditions of the moderate anthropogenic loading the chemical composition of plants is determined by the mechanisms of genetic control of plants. The system "a root - a bark" of woody plants is the effective indicator of the state of environment.
 • Документ
  Использование дисперсионного анализа для определения влияния природных и антропогенных факторов на формирование качества растительной продукции
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Некос, А.Н.; Семибратова, П.В.; Высоцкая, Е.В.; Порван, А.П.; Петухова, А.Л.; Nekos, A.; Semibratova, P.; Vysotska, E.; Porvan, A.; Petukhova, A.
  Рассматривается степень влияния природных и антропогенных факторов на содержание микроэлементов в продуктах питания растительного происхождения с помощью методов дисперсионного анализа. Установлены закономерности накопления микроэлементов в растительной продукции в зависимости от почвенного разнообразия, природной зоны, а также от уровня загрязнения поверхностных вод. We consider the degree of influence of natural and anthropogenic factors on the content of trace elements in foods of plant origin, using the methods of analysis of variance. The laws of accumulation of trace elements in plant products, depending on soil biodiversity, natural area, as well as the level of pollution of surface waters.
 • Документ
  Проблеми екології візуального середовища урбосистем (на прикладі Ленінського району м. Харкова)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Кочанов, Е.О.; Кочанова, І.Е.; Kоchanov, E.; Kоchanovа, I.
  Екологічні проблеми, зазвичай, пов’язані з забрудненням повітря і води, з високим рівнем шумового та радіаційного забруднення, але ніколи при цьому не згадується такий екологічний фактор як візуальне середовище та його стан. Більше того, прийнято вважати, що все що нам потрібно – це чисте повітря, чиста вода і ми не опікуємося про те, на що дивимося. Візуальне середовище сучасних міст України суттєво впливає на стан здоров'я мешканців цих міст. Проведено дослідження стану візуального середовища Ленінського району м. Харкова і надані рекомендації поліпшення візуальних полів. Environmental problems are usually linked to air and water pollution, with high levels of noise pollution and radiation, but never at the same time mentions the environmental factor as a visual medium and its status. Moreover, it is assumed that all we need - it's pure air, clean water and we do not care about what we look. Visual environment of modern cities in Ukraine affects the health of the inhabitants of these cities. Conducted a study on the state of the visual environment of Leninsky district of Kharkov and made recommendations to improve the visual fields.
 • Документ
  Нормування зворотних вод за рівнями токсичності при їх скиданні у водні об’єкти
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Гриценко, А.В.; Крайнюков, О.М.; Grytsenko, A.V.; Krainiukov, A.N.
  При розробці гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами до переліку фактичних і затверджених показників властивостей зворотних вод, поряд з іншими, включено показник рівня токсичності, який визначається методом біотестування. Розглянуто порядок визначення фактич них, встановлення або коригування гранично допустимих рівнів токсичності зворотних вод, що скида ються в водні об’єкти. Експериментальні дані щодо наявності або відсутності токсичних властивостей зворотних вод отримують за допомогою методики визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних церіодафніях. Нормативною вимогою до зворотних вод при скидані їх у водні об’єкти є від сутність гострої летальної токсичності для тест-об’єктів. In developing the substance interception maximum permissible into water bodies with return waters to the list of actual and approved indicators of return water quality was included the indicator of their toxicity level, determining by biotesting method. It considered the process of determining actual toxic levels maximum permissible by return waters, their assessment and correction, which intercept into water bodies. For presence or lack of toxic properties of return water the experimental data is obtained by determination of acute lethal toxicity on Ceriodaphnia crustaceans. Regulatory requirement to return waters to interception into water bodies is the lack of acute lethal toxicity for test-objects.
 • Документ
  Розподілене гідрологічне моделювання водозбірних басейнів через ГІС-засоби
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Костріков, С.В.; Kostrikov, S.
  Надається методологічні засади та практична реалізація через авторське програмне забезпечення розподіленого гідрологічного моделювання водозборів. Наголос робиться на особливостях подібного моделювання, якщо воно впроваджується через ГІС-засоби. Подається багатоаспектне визначення розподіленої гідрологічної моделі. Розглядаються алгоритми визначення площі елементарного водозбору при впровадженні гідрологічного стоку за цифровою моделлю рельєфу. Наводяться приклади середовища гідрологічного інтерфейсу авторського програмного забезпечення для реалізації розподіленого моделювання руслових максимумів під час весняного сніготанення. Також дається безпосередній приклад такого моделювання із послідовним відтворенням всіх необхідних кроків. The paper introduces both methodological principles and applied software implementation of watershed distributed hydrological modeling. Several various definitions of a distributed model are emphasized. The algorithmic calculation of the initial basin area is considered in details upon hydrological flow simulation on the digital elevation model matrix. There are several examples of author’s software hydrological graphic user’s interface in this paper. These examples relate to the channel extreme flow discharge modeling upon spring flood. A direct such modeling is introduced with all its steps.
 • Документ
  Застосування електронної системи тестування «TSHELL ver. 2.5» в освітньому процесі
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011) Крайнюков, О.М.; Кривицька, І.А.
  Розглядається доцільність впровадження новітніх інформаційних технологій і можливості сучасних комп'ютерних систем, а саме програми електронного тестування «TShell ver. 2.5» для комп’ютерного оцінювання якості знань. Розроблено електронні тестові завдання та здійснено комп’ютерне тестування студентів 2, 3 та 4 курсів з наступних дисциплін: «Біологія», «Заповідна справа», «Моніторинг довкілля», «Основи біотехнології», «Біоіндикація водних та наземних екосистем», «Контактні методи в екології», «Екологічна безпека продуктів харчування». Наведено результати комп’ютерного тестування якості знань студентів.
 • Документ
  Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Тітенко, Г.В.; Некос, А.Н.; Максименко, Н.В.; Кравченко, Н.Б.
  Розвиток еколого-економічного світогляду майбутнього фахівця еколога є одним з непрямих критеріїв якості вищої освіти. Саме еколого-економічна складова у підготовці еколога з вищою освітою може суттєво позитивно вплинути на забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Дії, спрямовані на попередження або послаблення впливу потенційних небезпек, які загрожують довкіллю, можливо досягти шляхом формування у майбутніх фахівців всіх напрямів діяльності еколого-економічної свідомості, яка є комплексом уявлень, теорій і емоцій, що відображують проблеми співвідношення суспільства і природного середовища в плані їх оптимальної взаємодії. Development of ecology-economic world view of future specialist of environmentalist is one of indirect criteria of higher education quality. Exactly an ecology-economic constituent in preparation of environmentalist with higher education can substantially positively to influence on providing of their competitiveness at the market of labour. Actions, directed on warning or diminishing of influence of potential dangers which threaten an environment, it is possible to attain by forming for the future specialists of all directions of activity of ecology-economic consciousness, which is the complex of presentations, theories and emotions, representing the problems of correlation of society and natural environment in the plan of their optimum co-operation. Развитие эколого-экономического мировоззрения будущего специалиста эколога является одним из непрямых критериев качества высшего образования. Именно эколого-экономическая составляющая в подготовке эколога с высшим образованием может существенно положительно повлиять на обеспечение их конкурентоспособности на рынке труда. Действия, направленные на предупреждение или послабление влияния потенциальных опасностей, которые угрожают окружающей среде, возможно достичь путем формирования у будущих специалистов всех направлений деятельности эколого-экономического сознания, которая является комплексом представлений, теорий и эмоций, отображающих проблемы соотношения общества и естественной среды в плане их оптимального взаимодействия.
 • Документ
  Методологія оцінки впливу стихійних звалищ на екологічний стан (на прикладі Дергачівського району Харківської області)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Солоха, М.О.; Кочанов, Е.О.
  За запропонованою методологією оцінки впливу стихійних звалищ з використанням дистанційного та польового методів дослідження визначено, що всі несанкціоновані звалища за місцем розташування наближені до адміністративного центру та найбільших населених місць району. Знешкодження звалищ неможливе із-за розташування за рельєфом, звалища стрімко збільшують об’єм та площу. Пропонується таке рішення – повністю обмежити поповнення існуючих звалищ. On the offered methodology of elemental dumps influence estimation it is certain with the use of the controlled from distance and field methods of research, that all unauthorized dumps are located nearby administrative center and most settlements on district territory. Rendering of dumps harmless is impossible from a location in relief and swift growth of volume and area of dumps. Such solution is offered – fully to limit addition to the existent dumps. По предложенной методологии оценки влияния стихийных свалок с использованием дистанционного и полевого методов исследования определено, что все несанкционированные свалки расположены поблизости ад-министративного центра и наибольших населенных пунктов на территории района. Обезвреживание свалок невозможно из-за расположения в рельефе и стремительного роста объема и площади свалок. Предлагается такое решение – полностью ограничить пополнение существующих свалок.
 • Документ
  Радиационный мониторинг местности в режиме реального времени при помощи волоконно-оптического дозиметра
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Гетманец, О.М.; Гордиенко, В.Г.; Дроздов, А.А.; Пелихатый, Н.М.
  Предложена методика долговременного удаленного радиационного мониторинга местности при помощи волоконно-оптического дозиметра с дополнительным точечным датчиком радиации, которая позволяет быстро и надежно определять поле радиационного фона как внутри контролируемой зоны, так и вблизи ее границы, а также локализовать источники повышенной радиации. Запропонована методика тривалого віддаленого радіаційного моніторингу місцевості за допомогою волоконно-оптичного дозиметру з додатковим точковим датчиком радіації, яка дозволяє швидко і надійно визначати поле радіаційного фону як усередині контрольованої зони, так і поблизу її межі, а також локалізувати джерела підвищеної радіації. The method of duration remote radiation monitoring of locality by fibre-optical dosimeter with the additional point sensor of radiation, which allows quickly and reliably to determine the field of radiation background into the controlled area and near-by its border and also to localize the sources of the promoted radiation has been proposed.
 • Документ
  Bioenergy production on agricultural land in Slovakia
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Vilček, J.; Lisnyak, A.
  The potential of bioenergy accumulation and production of Slovakian agricultural soils was derived. Energetically most productive are the soil types like Chernozems (88.6 GJ.ha-1) and Mollic Fluvisols (76.14 GJ.ha-1). The least energy amount generate Gleys, Organosols, Solonetzes and Lithosols (31.63 GJ.ha-1). Energy accumulated in farmland exploita-bility by plants cropped is variable depending from soil representative and its properties. The lowest exploitability was found at Cambisol (0.7–1.8 %), the highest at Regosols (3.1–7.0 %). Рассчитан биоэнергетический потенциал накопления и продуктивности словацких сельскохозяйственных почв. Энергетически наиболее продуктивными являются такие типы почв, как Черноземы (88,6 ГДж/га-1) и Moллик Флювисоли (76,14 ГДж/га-1). Наименьшим энергетическим продуцированием обладают Глеесоли, Орга-носоли, Солонцы и Литосоли (31,63 ГДж/га-1). Энергия, которая накапливается в сельхозугодиях растениями, ва-рьируется в зависимости от представленной почвы и еѐ свойств. Самая низкая накопительная способность была найдена в Камбисолях (0.7-1.8%), а самая высокая в Регосолях (3.1-7.0%). Розрахований біоенергетичний потенціал нагромадження і продуктивності словацьких сільськогосподарсь-ких ґрунтів. Енергетично найбільш продуктивними є такі типи ґрунтів, як Чорноземи (88,6 ГДж/га-1) і Moллік Флювісолі (76,14 ГДж/га-1). Найменшим енергетичним продукуванням володіють Глеєсолі, Органосолі, Солонці і Літосолі (31,63 ГДж/га-1). Енергія, що накопичується в сільгоспугіддях рослинами варіюється в залежності від представленого ґрунту і його властивостей. Найнижча накопичувальна здатність була знайдена в Камбісолях (0.7-1.8%), а найвища в Регосолях (3.1-7.0%).
 • Документ
  Комплексна оцінка екологічного стану водних об’єктів ( на прикладі басейну р. Сів. Донець)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Крайнюкова, А.М.; Чистякова, О.О.; Крайнюков, О.М.
  Узагальнено результати комплексних досліджень для оцінки екологічного стану водних об’єктів басейну р. Сів. Донець, які проводились у 2002, 2003, 2005, 2006 та 2010 р.р. Комплексну оцінку екологічного стану здійснено шляхом використання набору показників якості абіотичної (фізико-хімічні) і біотичної (біологічні, екотоксикологічні) складових екосистеми річкового басейну. Показано необхідність отримання сукупної інформації щодо стану різних взаємозалежних природних об’єктів (поверхневі, підземні води, донні відкладення, ґрунти) та факторів впливу на них для використання отриманих даних при здійсненні водоохоронних заходів, спрямованих на обмеження негативного впливу на навколишнє природне середовище. Обобщены результаты комплексных исследований для оценки экологического состояния водных объектов бассейна р. Сев. Донец, которые проводились в 2002, 2003, 2005, 2006 и 2010г.г. Комплексная оценка экологи-ческого состояния осуществлена путем использования набора показателей качества абиотической (физико-химические) и биотической (биологические, экотоксикологические) составляющих экосистемы речного бас-сейна. Показана необходимость получения совокупной информации о состоянии различных взаимозависимых природных объектов (поверхностные, подземные воды, донные отложения, почвы) и факторов влияния на них для использования полученных данных при проведении водоохранных мероприятий с целью ограничения от-рицательного воздействия на окружающую природную среду. Results of complex studies on assessment of water bodies (during 200, 2003, 2005, 2006 and 2010) within Sev-ersky Donets river basin are summarized. Complex assessment of the environmental state is performed by using a set of parameters on abiotic (physical-chemical) and biotic (biological and eco-toxicological) components of river basin eco-system. It is necessary to obtain complex information on the state of various inter-connected natural bodies (surface, ground waters, bottom sediments, soils) and impact factors; these data should be used for implementation of water-protective actions, aimed at elimination of negative impact on the environment.
 • Документ
  До питання порогових (граничних) ситуацій в гідролого-геоморфологічній системі водозбору
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Костріков, С.В.; Бережний, В.А.
  Подаються деякі теоретичні підвалини та практична реалізація через програмне забезпечення моделювання граничних геоморфологічних ситуацій в системах водозбірних басейнів. Обговорюється зв’язок системного підходу в геоморфології із концепцією граничних ситуацій. Обґрунтовуються поняття “гідролого-геоморфологічна система водозбору”, “гранична (порогова) геоморфологічна ситуація ” і “чутливість системи водозбору”. Пропонується апарат формалізації опису порогових ситуацій через індексний метод і коефіцієнтні моделі. Подаються дві окремі моделі, кожна із яких відбиває певний коефіцієнт граничної геоморфологічної ситуації. Викладений підхід апробований через побудову геоінформаційної моделі трьох водозбірних площ у верхній частині басейну р. Оскіл. На цій основі змодельоване проходження певної граничної ситуації в системі водозбору. This paper represents some theoretical principles and applied software implementation of geomorphic threshold mod-eling. The paper discusses both the system approach in geomorphology and the geomorphic threshold concept as well as the following base definitions: “hydrologic-geomorphic watershed system”, “geomorphic threshold”, and “watershed sensitivity”. There have been suggested some mathematical tools for geomorphic threshold description. Two separate geomorphic threshold ratio models have been suggested. The approach given has been implemented for three water-sheds in the upper part of Oskil-river basin with a GIS-model of this area. The threshold exceeding has been modeled in this way. Предлагаются некоторые теоретические фундаментальные принципы и практическая реализация посред-ством программного обеспечения моделирования предельных геоморфологических ситуаций в системах водо-сборных бассейнов. Обсуждается связь системного подхода в геоморфологии с концепцией предельных ситуа-ций. Обосновываются понятия "гидролого-геоморфологическая система водосбора ", "предельная (пороговая) геоморфологическая ситуация " и "чувствительность системы водосбора". Предлагается аппарат формализации описания пороговых ситуаций через индексный метод и коэффициентные модели. Представлены две отдельные модели, каждая из которых предлагает определенный коэффициент предельной геоморфологической ситуации. Изложенный подход апробирован через построение ГИС-модели трех водосборных площадей в верхней части бассейна г. Оскол. На этой основе смоделировано прохождение определенной предельной ситуации в системе водосбора.
 • Документ
  Повышение эффективности адсорбции – повышение экологической безопасности производственных процессов
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Грайворонская, И.; Хоботова, Э.; Даценко, В.; Марченко, И.; Медникова, В.; Бородкина, А.
  Для обеспечения экологической безопасности окружающей среды решается вопрос усовершенствования технологических процессов, которые связаны с использованием органических красителей. Показано, что шлак на основе диопсида можно использовать в качестве сорбента органических красителей. Наиболее эффективна его активация раствором 1Н Н2SО4. Оптимальным соотношением «сорбат : сорбент» является 1 мг/г. The question of improvement of technological processes which are CPLD with the use of organic dyes decides for providing of ecological safety of environment. It was shown that dyopside slag can be used as sorbent of organic dyes. The slag activation in 1N Н2SО4 solution is more effective. The optimal ratio “sorbet : sorbent” is 1 mg/g. Для забезпечення екологічної безпеки довкілля вирішується питання удосконалення технологічних проце-сів що пов’язані з використанням органічних барвників. Показано, що шлак на основі діопсиду можна викорис-товувати в якості сорбенту органічних барвників. Найбільш ефективна його активація розчином 1Н Н2SО4. Оптимальним співвідношенням «сорбат : сорбент» є 1 мг/г.
 • Документ
  Трофогеографія – новий напрям наукових досліджень
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2008) Некос, А.Н.
  Наші вже понад чотирьохрічні дослідження показали, що формування якості рослинної продукції широкого споживання розглядається як результат природних та соціально-економічних умов. Тому, виділяючи новий науковий напрям у географічних дослідженнях, вже необхідно сформулювати визначення: під трофогеографією розуміється вивчення якості продуктів харчування рослинного походження, що формується під впливом природних, соціально-економічних та інших факторів (умов), які функціонують (існують) у геосистемах і впливають на життєдіяльність живої речовини.
 • Документ
  Компетентностный подход как основа формирования квалифицированного специалиста в сфере управления охраной окружающей среды
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009) Титенко, А.В.; Некос, А.Н.; Некос, В.Е.