Наукові видання. Економічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Аналітичне дослідження ринку фрілансу в Україні
  (Суми : Сумський державний університет, 2023) Ізотова, Лариса Іванівна; Кущенко, Олена Іванівна; Izotova, Larisa; Kushchenko, Olena
  The main trends in the development of the freelancer market in Ukraine and the world are studied in the monograph section. In particular, the web resources of freelancers are described: Freelancehunt, Freelance, Weblancer and Kabanchik. The main positions of orders on web resources, such as programming, copywriting, design and translation of texts, are determined. The freelancers' market was analyzed and their constant growth was revealed the number of them both in Ukraine and around the world. This has positive consequences as the unemployment rate decreases in the state. However, among the problems remains the imperfection of the legislative framework, which leads to the lack of registration and subsequently to non-payment of taxes.
 • Документ
  Управління фінансовою стійкістю підприємств методами проєктного фінансування
  (Київ : Редакція журналу "Інвестиції : практика та досвід", 2023) Глущенко, Ольга Вікторівна; Гребенюк, Наталя Олександрівна; Давидов, В.О.
  У статті досліджено можливості застосування методів проєктного фінансування для управління фінансовою стійкістю підприємств у частині утримання на рівні запланованих показників фінансової стійкості. Подано авторське nлумачення категорії "фінансова стійкість" як постійне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами, здатність шляхом ефективного використання фінансових ресурсів забезпечити безперервний процес виробництва та реалізації продукції, а також своєчасне фінансове виконання його зобов'язань. Здійснено оцінку методів та джерел фінансування інвестиційних потреб та проаналізовано фактичні показники капітального інвестування українських підприємств. На підставі усебічного розгляду особливостей проєктного фінансування, нових методів залучення інвестиційних ресурсів, обґрунтовано можливість та доцільність застосування методів проєктного фінансування для забезпечення інвестиційних потреб підприємств, а, відтак і підтримання фінансової стійкості.
 • Документ
  Менеджмент у VUCA-світі: пошук рівноваги : монографія
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Дорошенко, Ганна Олександрівна; Бабич, Дмитро Володимирович; Бабич, Світлана Миколаївна; Заднєпровська, Ганна Ігорівна; Кононенко, Яна Володимирівна; Матросова, Людмила Миколаївна; Павліченко, Володимир Миколайович; Павліченко, Олена Володимирівна; Пєнська, Ірина Олександрівна; Пуртов, Володимир Федорович; Сукрушева, Ганна Олегівна; Фрідман, Олена Анатоліївна
  Мінливе сьогодення, як прийнято його називати – VUCA-світ, змушує економічні системи шукати компроміс між різноспрямованими поточними завданнями, обʼєднувати їх і реалізовувати через єдину стратегію, передбачаючи інноваційні виклики, адаптуючись до змін у механізмах державного регулювання, що в цілому визначає загальні тенденції та характер економічних перетворень, стійкість та конкурентоспроможність економіки країни, зростання рівня життя населення. Будь-які трансформації в економічних системах повинні ґрунтуватися на певних прийомах, методах, результатах фундаментальних та прикладних досліджень, тому ця монографія стане у нагоді практикам, чия діяльність реалізується у сфері менеджменту на мікро-, мезо- та макрорівнях, крім того інформація, представлена у монографії, буде цікавою для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Програма виробничої практики з фаху для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Євтушенко, Ганна Валентинівна; Сорін, Богдан Володимирович; Кудінова, Марина Михайлівна; Петряєв, Олексій Олександрович
  Програму присвячено питанням організації і проходження бакалаврської виробничої практики студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Розглянуто мету й основні завдання практики, порядок її організації та проведення, основні вимоги до оформлення, порядку захисту та оцінювання звіту. Видання є допоміжним матеріалом якісної практичної підготовки студентів. Розраховано на студентів, а також викладачів і спеціалістів, які здійснюють керівництво виробничою практикою.
 • Документ
  Організаційна поведінка : (конспект лекцій)
  (харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Кудінова, Марина Михайлівна
  В навчально-методичному посібнику розглянуто концепцію організаційної поведінки, виділено особливості управління поведінкою індивіда, його мотивацією та винагородою. Узагальнено механізм формування групової поведінки та розглянуто напрями підвищення ефективності діяльності організаційних колективів. Виділено аспекти управління командою та порівняно моделі ефективної командної роботи. Розкрито особливості формування організаційної культури сучасної компанії. До кожної теми наведено запитання для самоконтролю. У кінці посібника наведено тестові завдання для самоперевірки. Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти усіх форм навчання, які опановують дисципліну «Організаційна поведінка», а також для керівників, спеціалістів різних галузей, підприємців, бізнесменів.
 • Документ
  Управління конкурентостійкістю підприємств: теорія і методи сучасних досліджень, організаційно–правове забезпечення
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Шайтуро, Ольга Павлівна; Євтушенко, Вікторія Анатоліївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Терованесова, Олександра Юріївна
  З наукових позицій висвітлені сучасні теоретичні та методичні засади управління конкурентостійкості підприємств як комплексної проблеми. Запропоновано аналітико-методичний інструментарій дослідження конкурентостійкості підприємств та її складових, які визначають загальний підхід до вивчення конкурентостійкості з точки зору формування конкурентного статусу та організаційно–управлінського потенціалу. Проаналізовано та обґрунтовано шляхи і перспективи підвищення ефективності конкурентостійкості підприємств у контексті продукування адекватних управлінських рішень, реалізація яких сприятиме досягненню позитивних синергетичних ефектів і наслідків задля розвитку вітчизняних підприємств, зміцнення їх ринкових позицій через усунення прогалин в законодавстві. Для науково–педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів, а також практиків з управління діяльністю підприємств, громадських діячів та всіх, хто цікавиться проблемами у сфері організаційно-правового забезпечення конкурентостійкості підприємств.
 • Документ
  Стратегії інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Болотна, Оксана Володимирівна; Євтушенко, Ганна Валентинівна; Кудінова, Марина Михайлівна; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Ляшевська, Вікторія Іванівна; Мозгова, Галина Валентинівна; Мозгова, Анастасія Дмитрівна; Носова, Ольга Валентинівна; Носова, Тетяна Юріївна; Рахман, Махбубур Сидикович; Сорін, Богдан Володимирович; Терованесова, Олександра Юріївна; Фоміна, Єлізавета Василівна; Шуба, Тетяна Петрівна
  Досліджено засади стратегічного інноваційного розвитку національної економіки в умовах світових трансформацій. Проаналізовано підприємницькі стратегії інноваційного розвитку в умовах глобалізації на прикладі національних промислових підприємств та організацій сфери послуг. Узагальнені маркетингові стратегії удосконалення інноваційного управління на мікро- та макрорівнях. Обґрунтовано механізм формування стратегічних напрямів інноваційного управління з використанням сучасних інформаційних систем. Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників органів державного та регіонального управління, а також фахівців суб’єктів господарювання. Матеріали подаються в авторській редакції.
 • Документ
  Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту [дисертація]
  (2018-10) Глущенко, О.В.
  Глущенко О. В. Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту. ― Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки ― Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. Пізнання процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві та розуміння процесів його розвитку вимагають постійного удосконалення методології економічної теорії та розвитку її категоріального апарату. Дисертація присвячена обґрунтуванню та доведенню можливості застосування наукового підходу «за межами ВВП / Beyond GDP» для дослідження національного добробуту. Визначено вплив трансформації фінансової архітектоніки на досягнення сталого розвитку суспільства. Розглянуто інституційні та функціональні зміни складових частин фінансової архітектоніки, що забезпечують фінансування національного добробуту. У першому розділі дисертації ми розглянули теоретичні засади й існуючи методологічні підходи для розуміння категорії «фінансова архітектоніка». Отримані на цьому етапі наукові результати полягають у розкритті змісту фінансової архітектоніки національного добробуту, як похідної від інституційної архітектоніки. Важливим науковим результатом першого етапу дослідження є з’ясування зв’язку між реципрокним й еквівалентним видами обміну та довірою. Історично реципрокний обмін передував еквівалентному. У процесі реципрокного обміну відбувалася передача продуктів праці без визначених норм щодо їх кількості та необхідності зворотної трансакції, що відігравало символічно – знакову роль та втілювало у собі акт встановлення, зміцнення та закріплення відносин довіри між членами суспільства. Розкриття відносин довіри, з такої точки зору, дає змогу переосмислити роль фінансових інститутів у створенні національного добробуту та сформулювати авторське розуміння фінансової архітектоніки. Фінансова архітектоніка національного добробуту є співвідношенням ієрархічних та мережевих компонентів. З точки зору інституційного дизайну, публічні фінанси створюють ієрархічні відносини, децентралізовані фінанси породжують мережеві відносини, а інститути фінансової інфраструктури опосередковують відносини між ними. Рушійні імпульси державної політики до економічних агентів передають фіскальний і монетарний трансмісійні механізми. Трансмісійні механізми розглянуто з позицій дизайну механізмів. Трансмісійний механізм економічної системи є спосібом взаємодії відповідного державного інституту (модератора імпульсу) з економічними агентами. Метою цієї взаємодії є створення рушійного імпульсу, що повинен спричинити вплив на економічних агентів. Під дією імпульсу економічні агенти обирають стратегії поведінки, що передбачені модератором, це, у свою чергу, призводить до прогнозованих змін певних макроекономічних показників. Національний добробут як категорія економічної теорії та фінансова архітектоніка національного добробуту детально розглянуто у другому розділі дисертації. Запропоновано до наукового обігу модифіковане визначення добробуту на основі застосування наукового підходу вимірювання людського розвитку «за межами ВВП (Beyond GDP)». Добробут трактується як рівень забезпеченості задоволення потреб людини, громади, суспільства, які сприяють їх матеріальному, духовному, соціальному та фізичному розвитку, що є гармонізованим з морально-етичними нормами та потребами у збереженні довкілля. Необхідним елементом, що продовжує логіку дослідження визначення методу розрахунку фінансових ресурсів, що спрямовуються суспільством на цілі досягнення добробуту оминаючи ВВП як відносний вартісний показник. У дисертації розкрито об’єктивні межі і зміст категорії «фонд добробуту». Фонд добробуту як теоретичне відображення відособленого фінансового утворення виконує функції акумулювання, розподілу, перерозподілу та використання коштів. Ці ресурси спрямовуються на досягнення цілей, безпосередньо пов’язаних з досягненням вищого рівня забезпеченості потреб досягнення сталого розвитку. Запропоновано методичний підхід для оцінки фінансових ресурсів фонду добробуту. Він полягає у розрахунку обсягів коштів спрямованих на людський розвиток з державного й місцевих бюджетів, корпорацій та домогосподарств, що зважені на коефіцієнт нерівності та індекс інфляції. застосування розробленого методичного підходу дає змогу визначити обсяг коштів, спрямованих на фінансування складових частин фонду добробуту. Третій розділ дослідження присвячено дослідженню фінансової архітектоніки національного добробуту у публічних фінансах. Вагомим науковим результатом дослідження є розробка теоретичних підстав розмежування понять «державні фінанси» та «публічні фінанси». Сутність публічних фінансів визначена як особлива історична форма державних фінансів. Таке перетворення відбувається за умов інституційного закріплення на формальному та неформальному рівнях можливості та необхідності реалізувати суспільний вибір. Реалізація суспільного вибору відбувається шляхом делегування повноважень та відповідальності щодо фінансових ресурсів загальнодержавного, місцевого та спеціалізованого призначення від громадянського суспільства державним інститутам. У процесі розкриття особливостей фінансової архітектоніки публічних фінансів виокремлено канали руху фінансових потоків у фіскальному трансмісійному механізмі. Класифікаційним критерієм є поділ участі у формуванні ресурсної бази фонду добробуту на податкові, видаткові, трансфертні, актуарні, боргові та канали трансформації державної власності. Значну увагу у монографії / дисертації приділено визначенню класифікаційних ознак рівня небезпеки боргової залежності публічних фінансів. На підставі співвідношення між обсягами залучення боргових ресурсів та витратами з обслуговування наявних запозичень. Виокремлено наступні рівні: припустимий, припустимий критичний, критичний неприпустимий рівні та стан боргової пастки, у якому обсяг залучених фінансових ресурсів є меншим за витрати з обслуговування наявних запозичень. У четвертому розділі досліджуються інститути фінансової інфраструктури та їх роль у формуванні фінансової архітектоніки національного добробуту. Розвинуто методичний підхід для оцінки стану фінансової інфраструктури ринку фінансових послуг. Цей результат було отримано на підставі комплексного розгляду системи фінансових установ, їх активів, кількості інституційних одиниць та сфер впливу державних регуляторів, а також показника фінансової глибини (Financial Depth). Подальший розвиток зазнає теоретичне розкриття змісту поняття «уразливість фінансової системи (Financial System Fragility)». Предметне поле вихідного поняття було розширене шляхом включення до нього узагальнених наслідків домінування спекулятивного та Понці-фінансування за рахунок зменшення забезпеченого типу залучення ресурсів. Наслідком зростання уразливості фінансової системи є порушення фінансової архітектоніки. Нами було розкрито зміст та наслідки інституційного регресу сектору депозитних корпорацій Україні внаслідок масової втрати довіри, зменшення їх функціональної спеціалізації та нечіткого ринкового позиціонування. Аналіз каналів монетарного трансмісійного механізму України показав деструктивні наслідки кон’юнктурних порушень, а також наявність дисфункцій та деформацій. Вони виявляються у домінуванні каналів обмінного курсу та інфляційного каналу, що надає спекулятивних ознак решті каналів монетарного трансмісійного механізму. Визначена тенденція негативно впливає на фінансову архітектоніку національного добробуту, викривляючи її структуру та призводить до звуження його ресурсної бази добробуту. У п’ятому розділі дисертації нами обґрунтовано можливість та доцільність застосування методологічного підхід до спадного та висхідного форсайт-прогнозування змін у фінансовій архітектоніці національного добробуту, що ґрунтується на застосуванні інструментів акселератору сталого розвитку. Запропонований методологічний підхід дає змогу якісно покращити рівень визначення перспектив розвитку систем зі складною логікою функціонування та ієрархічно-мережевою побудовою. Завершує дослідження характеристика системи соціально-економічних вимірів форсайт-простору фінансової архітектоніки національного добробуту. Під час проведення форсайту національного добробуту необхідно враховувати інформаційний вимір тобто міру та ступінь довіри до інформації, що обумовлює відбір типу економічної поведінки економічними агентами. Результати, дослідження монографії продемонстрували ефективність застосування підходу Beyond GDP для визначення рівня національного добробуту та розробці необхідних змін у фінансовій архітектоніці національного добробуту на прикладі України. Продемонстровано ефективність застосування категоріального апарату сталого розвитку під час аналізу функціонування фінансових інститутів та систем.
 • Документ
  Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту
  (Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016) Глущенко, О.В.
  Scientific perception of the processes taking place in contemporary society requires a continuous improvement of the methodology of economic theory and the development of its categorical apparatus. The thesis is aimed at proving the validity and verifying the applicability of the scientific approach “Beyond GDP” for the study of national well-being. It determines the effect the transformations of financial architectonics have on the sustainable development of the society and considers institutional and functional changes of the components of financial architectonics that provide financing for national well-being. Chapter 1 provides an outline of relevant theoretical framework and current methodological approaches to understanding the category “financial architectonics” of the national well-being as a derivative from institutional architectonics. An important scientific result of the first stage of the study was to determine the relationship between reciprocal and equivalent forms of exchange and trust. Historically, reciprocal exchange was preceded by an equivalent one. In the process of reciprocal exchange there was a transfer of products of labour without specified norms to their number and the need for a reverse transaction that played a symbolic role and embodied an act of establishing, strengthening and consolidating the relationship of trust between the members of the society. The treatment of the relationships of trust in this perspective allows us to rethink the role of financial institutions in creating national well-being and build up the author’s perception of financial architectonics. The financial architectonics of national well-being is the ratio of hierarchical and network components. In terms of institutional design, public finances create hierarchical relationships, decentralized finances generate network relationships, and financial infrastructure institutes mediate the relationships between them. Fiscal and monetary transmission mechanisms transmit the driving impulses of state policy to economic agents. Transmission mechanisms are analysed in terms of mechanism design. Transmission mechanism of the economic system is a way of interaction of the corresponding state institute (impulse moderator) with economic agents. The purpose of this interaction is to create a driving impulse that has to affect economic agents. Being subject to the impulse, economic agents choose the behavioural strategies envisaged by the moderator, which, in turn, leads to projected changes in certain macroeconomic indicators. Chapter 2 examines national welfare as a category of economic theory and financial architectonics of national well-being. A modified definition of the term “well-being” based on the scientific approach to measuring human development “Beyond GDP” is introduced for scientific treatment. Well-being is interpreted as the level of satisfaction of the human needs, community and society contributing to their material, spiritual, social and physical development harmonized with moral and ethical standards and human needs for environmental protection. Development of the method of estimating financial resources directed by society to achieve well-being bypassing GDP as a relative value indicator becomes an essential element for the logic of the study. The thesis determines the objective boundaries and content of the category “well- being funding”. The latter, being a theoretical reflection of a particular financial entity, performs the functions of accumulation, distribution, redistribution and use of funds. These resources are aimed at achieving a higher level of satisfaction of the needs for sustainable development. The methodical approach to estimate the financial resources of the well-being funding is proposed. It involves estimating the amount of funds directed at human development from state and local budgets, corporations and households, weighted inequality and the inflation index. The application of the developed methodological approach allows us to determine the amount of funding aimed at financing the components of the well-being fund. 245 Chapter 3 addresses the issue of the financial architectonics of national well-being in public finances. An important scientific result of the study is the development of the theoretical basis to differentiate the notions “public finance” and “public finances”. The essence of public finances is defined as a special historical form of state finances. Such a transformation takes place provided there are proper institutional arrangements for possibility and necessity to exercise a social choice at both formal and informal levels. The exercise of the social choice is carried out through delegating powers and authority regarding financial resources for the national, local and specific use from the public to the state institutions. There were determined the channels of financial flows in the fiscal transmission mechanism when analyzing the features of the financial architectonics of public finances. The classification criterion is the division of participation in the formation of the resource base of the well-being funding on tax, expenditure, transfer, actuarial, debt and channels of transformation of state property. In the thesis considerable attention is paid to defining classification signs of the insecurity level of debt burden of public finances. On the basis of the ratio between the amount of debt attraction and the cost of servicing available borrowings there were identified the following levels: acceptable, acceptable critical, critical unacceptable and a state of debt trap, in which the amount of attracted financial resources is less than the cost of servicing available borrowings. Chapter 4 explores the institutions of financial infrastructure and their role in shaping the financial architectonics of national well-being provision. The methodical approach for assessing the state of the financial infrastructure of the financial services market was developed. This result was obtained on the basis of a comprehensive review of the system of financial institutions, their assets, the number of institutional units and areas of influence of state regulators, as well as the Financial Depth index. The content of the concept “financial system fragility” underwent further development in the theoretical discourse. The notional field of the original concept was expanded by including the generalized consequences of domination by speculative and Ponzi-financing as a result of diminishing secured borrowing funds. The growing fragility of the financial system results in the distortion of financial architectonics. We have disclosed the content and consequences of the institutional recourse of the deposit- taking corporations sector in Ukraine caused by massive loss of trust, a decrease in their functional specialization and fuzzy market positioning. The analysis of channels of the monetary transmission mechanism of Ukraine showed the destructive consequences of opportunistic violations, as well as the presence of dysfunctions and deformations. They are manifested in the domination of the channels of the exchange rate and the inflation channel, which provides the remaining channels of the monetary transmission mechanism with the signs of speculation. The identified tendency has a negative effect on the financial architectonics of national well-being, distorting its structure and reducing its funding base. Chapter 5 focuses on validating feasibility of the methodological approach to downward and upward Foresight-forecasting changes in the financial architectonics of the national well-being by applying accelerator tools for sustainable development. The proposed methodological approach enables to qualitatively enhance the strategies for the development of systems with complex operational logic and hierarchical network design. The description of the system of social and economic dimensions of the foresight space of the financial architectonics of national well-being finalises the study. When exercising the foresight of national well-being, it is necessary to take into account the information dimension, i.e. the amount and the accuracy of the information, which determines economic behaviour by economic agents. The results of the study showed that application of the Beyond GDP approach to determining the level of national well-being and developing the necessary changes in the financial architectonics of national well-being illustrated by an example of Ukraine proved to be feasible. The results also proved the effectiveness of using the categorical apparatus of sustainable development when analysing the operation of financial systems and institutions. Keywords: well-being, financial architectonics, Beyond GDP, sustainable development, economic theory.
 • Документ
  Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013) Глущенко, В.В.; Носова, О.В.; Маковоз, О.С.; Ткаченко, С.О.; Жукова, Л.М.; Загорська, Д.М.; Глущенко, А.С.; Лаврик, О.Л.; Погореленко, Н.П.; Сидоренко, О.М.; Дорошенко, Г.О.; Дорошенко, Н.О.; Дорошенко, О.Г.; Глущенко, О.В.; Хмельков, А.В.; Бабич, Д.В.; Бабич, С.М.; Азаренкова, Г.М.; Головко, О.Г.; Ільговська, Г.В.; Пантелєєв, В.П.; Портна, О.В.; Гребенюк, Н.О.; Лопатенко, М.Г.; Лопатенко, Л.М.; Нечипорук, Л.В.; Швайко, М.Л.
  У колективній монографії проведено повне та всебічне висвітлення питань досягнення високого рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання шляхом розкриття чинників, що формують їх фінансовий потенціал. Особливий стан фінансово-господарчої діяльності, при досягненні якого усі загрози та ризики можуть бути компенсовані та не мають руйнівного впливу на фінансове положення суб’єктів господарювання, прямо залежить від стану їх фінансового потенціалу. Важливим аспектом у досягненні високого рівня фінансово-економічної безпеки є державне регулювання. Піклування держави про дотримання норм безпечного господарювання вимагає розробки належного інструментарію діагностики та механізмів забезпечення регуляторних заходів. Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх зацікавлених проблематикою розвитку фінансово-економічної безпеки.
 • Документ
  Механізми формування системи державного фінансового контролю в Україні
  (Віддруковано з оригінал-макета в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України, 2011) Хмельков, А.В.
  В роботі обґрунтовано концептуальну модель цілісної системи державного фінансового контролю в Україні, в основу якої покладено принципи незалежності його видів, розмежування функцій контролю за виконанням видаткової і прибуткової частин державного бюджету, структурування та групування суб’єктів контролю за ознаками компетенції, обов’язковості, підпорядкованості. Визначено напрями вдосконалення організаційного механізму державного фінансового контролю, що полягає в упорядковані структурних зв’язків між його елементами та уточненні цілей і функцій контролю, щодо досягнення головної мети державного фінансового контролю, а також нормативно-правового механізму державного управління шляхом визначення та обґрунтування пропозицій до проекту Кодексу державного фінансового контролю України, який має стати системоутворюючим нормативним актом стосовно визначення видів, суб’єктів, об’єктів, предмета державного фінансового контролю дозволить подолати роздробленість і фрагментарність в організації державного фінансового контролю. Класифіковано структурні зв’язки між складовими елементами системи фінансового контролю у їх ієрархічній послідовності за ознаками відповідності методів формам контролю та їх приналежності до аудиту (як методу попереднього контролю), інспектування (як методу поточного контролю), ревізії (як методу суцільного контролю).
 • Документ
  Економічна свобода і форми її реалізації у фінансовій сфері
  (ХНУ імені В.Н, Каразіна, 2009-10-30) Глущенко, О.В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні та практично прикладні проблеми розкриття змісту економічної свободи та форм її прояву в фінансовій сфері. Економічна свобода має побудову, що складається з внутрішніх форм, сформованих сукупністю ціннісноусвідомлюючої, цілеутворюючої та поведін-кової функцій. Зовнішні форми економічної свободи визначаються за критерієм ступеня свободи, формами її реалізації та функціональними проявами. Показа-но, що механізм реалізації економічної свободи у зовнішньому просторі визна-чається сукупністю комплексу формальних та неформальних інституціоналізо-ваних взаємодій економічних агентів між собою та суспільством. Поглиблено розуміння тенденцій, закономірностей та форм прояву економічної свободи у фінансовій сфері. Визначено перетворення економічної свободи у фінансову свободу в умовах фінансової економіки. Виявлено фактори, що обмежують відносини економічної свободи, та ар-гументовано необхідність обмеження віртуальної складової фінансової свободи.
 • Документ
  Розвиток економічної свободи у фінансовому секторі
  (ХНУ імені В.Н, Каразіна, 2012) Глущенко, О.В.
  У монографії досліджено теоретико-методологічні та практично прикладні проблеми розкриття змісту економічної свободи та форм її прояву в фінансовій сфері. Виявлено фактори, що обмежують відносини економічної свободи, та аргументовано необхідність обмеження віртуальної складової фінансової свободи.
 • Документ
  Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні
  (ХНУ імені В.Н, Каразіна, 2012) Хмельков, А.В.
  У монографії визначено, що у побудові державного фінансового контролю повною мірою реалізуються контрольна функція державних фінансів та виконання державою своїх владних повноважень. Удосконалення системи управління державними фінансовими ресурсами шляхом державного фінансового контролю є нагальною потребою суспільства та важливим науково-практичним завданням фінансової думки і реальної практики. Монографія буде корисною спеціалістам у сфері державного фінансового контролю, науковцям, студентам і слухачам вищих навчальних закладів економічного профілю та з питань державного управління, а також усім, хто цікавиться проблемами теорії та методології державного фінансового контролю.
 • Документ
  Сучасні управлінські процеси в національній економіці. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (21 жовтня 2016 року)
  (Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016-10-21) б/а
  До видання увійшли дослідження за наступними напрямами: управління національним господарством в сучасних умовах; розвиток публічного управління в національній економіці; актуальні проблеми менеджменту організацій та шляхи їх розв’язання; управління вартістю підприємств на сучасному етапі реформування національної економіки. Для науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти,керівників різних рівнів управління, фахівців, що працюють у вищеозначених сферах.
 • Документ
  Ценность труда: идеал и реальность, угрозы и перспективы
  (Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, 2013) Компаниец, В.В.
  В статье кратко охарактеризована православная модель труда и проведено ее сравнение с ценностной моделью труда современных украинцев, сделаны выводы относительно влияния сложившегося в сознании украинцев отношения к труду, качества их трудовой жизни на социально-экономические процессы, предложены принципиальные направления восстановления ценностной православной модели труда, в т.ч. через образовательное пространство.
 • Документ
  Социально-экономические противоречия и кризисы современности: сущность и духовно-нравственные истоки
  (Белгород, НИУ БелГУ, ООО "ГиК", 2015-10-24) Компаниец, В.В.
  В статье охарактеризованы особенности и доказаны духовно-нравственные истоки современных демографического кризиса и экономического кризиса (кризиса виртуальной экономики)