Навчальні видання. Економічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 94
 • Документ
  Стратегічний управлінський облік : методичні рекомендації для самостійної роботи
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Розіт, Тетяна Володимирівна; Rozit, Tetiana
  Видання підготовлено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки рівня «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Розкрито перелік всіх питань, які необхідно опанувати, надано завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації щодо їх виконання, оформлення та захисту з дисципліни «Стратегічний управлінський облік».
 • Документ
  Міжнародна економіка : методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Дуна, Наталія Геннадіївна; Галуцьких, Наталія Андріївна; Задорожна, Ольга Григорівна; Кім, Тетяна Іванівна; Шуба, Олена Артурівна; Duna, N.G.; Galuckih, N.A.; Zadorozhna, O.G.; Kim, T.I.; Shuba, O.A.
  Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування роботи, порядку допуску до захисту та захисту, оцінювання кваліфікаційних робіт.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Дуна, Наталія Геннадіївна; Галуцьких, Наталія Андріївна; Дідорчук, Ірина Леонідівна; Кошкарьова, Єлизавета Леонідівна; Duna, N.G.; Galuckih, N.A.; Didorchuk, I.L.; Koshkareva, E.L.
  Видання містить загальні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: вимоги та пояснення щодо структури кваліфікаційної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування роботи, порядку допуску до захисту та захисту, оцінювання кваліфікаційних робот.
 • Документ
  Статистика : методичні вказівки до виконання контрольної роботи
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Корепанов, Георгій Сергійович; Корепанов, Олексій Сергійович; Лазебник, Юлія Олександрівна; Чала, Тетяна Георгіївна; Черненко, Дарина Ігорівна
  Методичні вказівки підготовлені у відповідності до програми курсу «Статистика» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво та торгівля». Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам при опануванні курсу «Статистика» та написанні контрольної роботи.
 • Документ
  Управління конкурентоспроможністю підприємств : методичні рекомендації для здобувачів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Ляшевська, Вікторія Іванівна; Шуба, Тетяна Петрівна
  Методичні рекомендації присвячено питанням теоретичної та практичної підготовки відповідно до кваліфікаційної характеристики студентів-бакалаврів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля» з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств». Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств» містять характеристику навчального курсу, анотований зміст дисципліни, перелік методів навчання, тематику виконання ІНДЗ, перелік літератури, форми та методи контролю знань, питання до екзамену, приклади типових тестових завдань. Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, а також викладачів, спеціалістів, керівників, які цікавляться питаннями управління конкурентоспроможністю підприємств.
 • Документ
  Європейська інтеграція : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Шуба, Тетяна Петрівна; Ляшевська, Вікторія Іванівна
  Навчально-методичний посібник присвячено питанням теоретичної та практичної підготовки відповідно до кваліфікаційної характеристики студентів-бакалаврів 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з навчальної дисципліни «Європейська інтеграція». До кожної теми наведено запитання для самоконтролю. У кінці посібника наведено тестові завдання для самоперевірки. Видання розраховано на студентів, а також викладачів і спеціалістів, які цікавляться питаннями європейської інтеграції.
 • Документ
  Страхування та соціальне страхування : методичні рекомендації з організації самостійної роботи до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», «Страхування та соціальне страхування»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Глущенко, Ольга Вікторівна; Фрідман, Олена Анатоліївна; Швайко, Мар’яна Леонідівна; Загорська, Дар’я Михайлівна; Glushchenko, Olga; Shvaiko, Maryana; Zagorska, Darya; Fridman, Olena
  У методичних рекомендаціях детально висвітлюються всі частини курсу та стислий зміст лекцій, наведені питання для самостійної роботи та практичних занять. В основу методичних рекомендацій покладено основні вимоги до курсу «Страхування та соціальне страхування». Розраховано на студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».
 • Документ
  Міжнародна статистика : навчальний посібник
  (Харків : Харківський національний університетімені В.Н. Каразіна, 2021) Корепанов, Георгій Сергійович; Корепанов, Олексій Сергійович; Лазебник, Юлія Олександрівна; Пономарьова, Тетяна Володимирівна; Соболєв, Володимир Михайлович; Соболєва, Марія Володимирівна; Чала, Тетяна Георгіївна; Черненко, Дарина Ігорівна
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Міжнародна статистика» для економічних факультетів ЗВО. У посібнику наведена методика отримання статистичних даних, подана система статистичних показників, порядок їх обчислення та використання для аналізу стану та розвитку світового господарства. Для економістів, викладачів, аспірантів, студентів (різних форм навчання) економічних факультетів ЗВО.
 • Документ
  Ділове спілкування та презентаційні навички : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Бабічев, Анатолій Валерійович; Фрідман, Олена Анатоліївна
  За програмою навчальної дисципліни методичні рекомендації містять перелік лекційних тем, інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських занять, критерії оцінювання проміжного та підсумкового контролю, схему нарахування балів, шкалу оцінювання, рекомендовану літературу. Методичне видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
 • Документ
  Управління іміджем підприємства : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Фрідман, Олена Анатоліївна; Бабічев, Анатолій Валерійович
  За програмою навчальної дисципліни методичні рекомендації містять перелік лекційних тем, інструктивно-методичні vатеріали до проведення семінарських занять, критерії оцінювання проміжного та підсумкового контролю, схему нарахування балів, шкалу оцінювання, рекомендовану літературу. Методичне видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
 • Документ
  Статистичні стандарти та класифікації : навчально-методичний посібник
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Чала, Тетяна Георгіївна
  У посібнику викладені міжнародні підходи до стандартизації та класифікації статистичної інформації, знання яких необхідне для організації збору, обробки та поширення даних та матаданих, що забезпечує єдину методологію функціонування національних статистичних систем. Для економістів, викладачів, аспірантів, студентів (різних форм навчання) економічних факультетів ЗВО.
 • Документ
  Екологічний менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022) Літвінова, Анастасія Миколаївна
  Зміст методичних рекомендацій має визначену структуру практичних завдань за темами і логічну послідовність освоєння дисципліни «Екологічний менеджмент» та засвоєння матеріалу методичного характеру. Методичні рекомендації містять базові положення про формування у майбутніх управлінців системи знань і практичних навичок для управління усією сукупністю впливів підприємства на навколишнє середо вище з поступовим зниженням ступеня таких впливів шляхом економії сировини та енергії, мінімізації відходів і забруднень, забезпечення безпечних умов праці персоналу, оцінки ступеня екологічних ризиків і формування свідомого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління підприємством. Посібник буде корисним здобувачам, викладачам, керівникам підприємств.
 • Документ
  Облік і оподаткування : методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт магістрів [Електронне видання]
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Косата, Інна Анатоліївна; Нестеренко, Оксана Олександрівна; Пономарьова, Тетяна Володимирівна; Розіт, Тетяна Володимирівна; Слюніна, Тетяна Леонідівна
  Методичні рекомендації підготовлені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців у галузі знань «07 Управління та адміністрування». Методичні рекомендації спрямовані на допомогу здобувачам при написанні магістерських кваліфікаційних робіт спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми програмами кафедри статистики, обліку та аудиту. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування» розроблено на підставі Положення про організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, чинних інструктивних і методичних документів Міністерства освіти і науки України, чинних державних стандартів. Методичні рекомендації призначено для здобувачів, керівників кваліфікаційних робіт, консультантів, рецензентів та членів екзаменаційної комісії. Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги до тематики, структури, змісту, обсягу й оформлення кваліфікаційних робіт, які будуть враховуватися при захисті.
 • Документ
  Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : методичні рекомендації до самостійної роботи
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Розіт, Тетяна Володимирівна
  Видання підготовлено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки рівня «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Розкрито перелік всіх питань, які необхідно опанувати, надано нормативно – правове забезпечення за кожною темою. Наведено розлогі методичні рекомендації щодо виконання індивідуального розрахункового завдання з дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».
 • Документ
  Портфоліо кафедри статистики, обліку та аудиту (Майбутній розвиток ідеї відкриття закладу харчування в корпусі економічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна)
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Птуха, Катерина Олександрівна; Кущенко, Олена Іванівна
  Заклад харчування при вищому навчальному закладі є важливою та невід’ємною частиною життя студентів. Від правильної організації роботи закладу харчування залежить не тільки здоров’я студентів, але і їх результативність навчання. В даній роботі проаналізовано основні критерії, що враховуються при створенні закладу харчування, а саме: місткість залу закладу харчування, основні цехи для приготування страв, режим роботи закладу харчування та привели прогнозовану кількість споживачів на добу та кількість страв для буфету та приготування у залі.
 • Документ
  Формування траєкторії ідеї відкриття закладу харчування в корпусі економічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна
  (Харків, ХНАДУ, 2022-11-18) Кущенко, Олена Іванівна; Птуха, Катерина Олександрівна
  Стаття присвячена аналітичному дослідженню концепції ідеї реконструкції корпусу економічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна та відкриттю у ньому закладу харчування для студентів та викладачів. Проблема харчування щодо закладу вищої освіти є важливою та невід’ємною частиною життя студентів. Від правильного харчування залежить не тільки здоров’я студентів, але і їх результативність у навчанні. У статті проаналізовано основні критерії, що враховуються при створенні закладу харчування. Робота була створена у рамках проведення Виробничої практики, яка проходила цього року на кафедрі.
 • Документ
  Збірник ситуаційних вправ з державного фінансового контролю : навчальний посібник
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022) Хмельков, Андрій Володимирович
  Представлена праця доповнює виданий автором підручник «Державний фінансовий контроль» аналітичними інструментами оцінки якості функціонування системи державного фінансового контролю країни та її суб’єктів на підґрунті останніх авторських розробок та є синтезом наукової розробки і прикладної результативності. Запропоновані інструменти аналізу мають теоретичне походження, однак повністю інтегруються з практикою контролю через використання певним чином баз даних: офіційно опублікованих щорічних публічних звітів суб’єктів контролю та офіційної звітності з публічних фінансів. Більше того, наведені аналітичні формули та алгоритми їх застосування створюють умови для здійснення інтерпретації об’єктивних даних з метою додаткової оцінки результативності практики фінансового контролю. В цілому видання доповнює лекційний матеріал дисципліни «Державний фінансовий контроль» такими навчальними навичками, як «data mining» та «data extraction», вкрай потрібними для роботи з великими даними, у тому числі з «raw data» у фінансовій сфері в цілому, та для роботи з великими даними у фінансовій звітності, яка застосовується інституціями контролю зокрема. Додатковою перевагою навчального посібника, з теоретичної та навчальної точки зору, є те, що у ньому не міститься прикладів розрахунків (які дуже швидко втрачають актуальне значення), а визначається покроковий алгоритм розв’язання поставлених завдань, побудований за певною логікою.
 • Документ
  Аналітичне дослідження впливу COVID-19 на світових виробників чайної продукції
  (Суми: СумДУ, 2022) Кущенко, Олена Іванівна; Спорихіна, Олександра Олександрівна
  Стаття колективної монографії з двох параграфів присвячена аналітичному дослідженню впливу сьогоденної світової проблеми COVID 19 на міжнародні торгові потоки товарами, а саме на функціонування ринку чаю. Пандемія почала впливати на виробництво і попит, створювати порушення у ланцюгу поставок, а також надавати фінансовий вплив на фірми та їх результати діяльності на ринку чаю. Але популярність серед споживачів не зменшується. У роботі застосовані статистичні методи дослідження, які дозволили детально вивчити та проаналізувати експорт чаю в Україну.
 • Документ
  Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти : методичні вказівки
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019) Дорошенко, Ганна Олександрівна; Сичова, Вікторія Вікторівна; Заднєпровська, Ганна Ігорівна; Самофалова, Тетяна Олександрівна
  Методичні вказівки складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У методичних вказівках подано методичні та довідкові матеріали, необхідні для проходження виробничої практики, визначено зміст практики, вимоги щодо проведення та керівництва практикою, форму та зміст звіту про проходження практики та підбиття підсумків. Методичні вказівки складено на підставі наскрізної програми практики, яка є основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність здобувачів вищої освіти і керівників від закладу освіти та підприємства (організації, установи). Програма розрахована на здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, фахівців різних рівнів управління.
 • Документ
  Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій»
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022) Дорошенко, Ганна Олександрівна; Бабич, Дмитро Володимирович; Бабич, Світлана Миколаївна; Бабич, Софія Володимирівна; Заднєпровська, Ганна Ігорівна; Жадан, Олександр Васильович; Калініченко, Людмила Леонідівна; Кононенко, Яна Володимирівна; Крикун, Ольга Олександрівна; Літвінова, Анастасія Миколаївна; Максімова, Марина Валеріївна; Матросова, Людмила Миколаївна; Нескородєв, Семен Миколайович; Пєнська, Ірина Олександрівна; Прокопенко, Валерія Юріївна; Пуртов, Володимир Федорович; Самофалова, Тетяна Олександрівна; Сичова, Вікторія Вікторівна; Сукрушева, Ганна Олегівна; Тернова, Ірина Анатоліївна; Тєшева, Лариса Василівна; Фрідман, Олена Анатоліївна; Чужданова, Марія Василівна; Штучний, Володимир Григорович
  Методичні рекомендації складені для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм підготовки «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-менеджмент», «Менеджмент організацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Методичні рекомендації висвітлюють основні вимоги, які висуваються до проходження переддипломної практики та оформлення звіту про проходження переддипломної практики, порядку захисту звіту та оцінювання. Методичні рекомендації є допоміжним матеріалом якісного проходження переддипломної практики, вони містять зразки супровідних документів, необхідних для оформлення звіту проходження переддипломної практики. Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, фахівців, що здійснюють керівництво кваліфікаційною роботою, рецензентів.