Навчальні видання. Хімічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Практикум з фізичної та колоїдної хімії
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Єльцов, Сергій Віталійович; Водолазька, Наталія Олександрівна
  Навчальний посібник містить лабораторні роботи з курсу фізичної та колоїдної хімії та відповідає програмі цього курсу для студентів біологічних та медичних спеціальностей вищих навчальних закладів України. У ньому містяться роботи з основних тем цього курсу: хімічної термодинаміки, хімічної рівноваги, фізичної хімії розчинів, електрорушійних сил, електропровідності розчинів, хімічної кінетики, поверхневих явищ, адсорбційних процесів, електричних і оптичних явищ у дисперсних системах, стійкості колоїдних систем і структуроутворенні в них. Посібник призначений для студентів нехімічних спеціальностей університетів, а також може використовуватися як допоміжний матеріал студентами, що навчаються за напрямом підготовки "Хімія".
 • Документ
  Основи радіохімії та радіоекології. Тема 17. Захист організму від опромінення
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Краснопьорова, Алла Петрівна; Красноперова, Алла Петровна; Krasnopyorova, A.P.
  В презентації (тема 17) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 2, «Онови радіоекології» (розділ 7), а саме, розглянуто: захист організму від опромінення; фізичний захист від різних видів випромінювання при зовнішньому опроміненні; хімічний захист від зовнішнього опромінення; радіопротектори, класифікація радіопротекторів Д.М. Гродзинського, класифікація радіопротекторів В.Г. Владимирова, класифікація радіопротекторів (хімічні і біологічні), вимоги до радіопротекторів короткочасної дії, групи радіопротекторів короткочасної дії (сірковмісні сполуки (меркаптоалкіламіни, або аліфатичні амінотіоли); похідні індолілалкіламінів; препарати, які порушують в організмі транспорт кисню або його утилізацію (азиди, ціаніди, нітрити); механізми захисної дії протекторів; захист організму від внутрішнього опромінення (заходи запобігання внутрішнього опромінення, медична допомога). Презентація повністю відповідає програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.
 • Документ
  Основи радіохімії та радіоекології. Теми 11-16. Основи радіоекології
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Краснопьорова, Алла Петрівна; Красноперова, Алла Петровна; Krasnopyorova, A.P.
  В презентаціях (тема 11–16) викладено основні положення лекцій з «Радіохімії та радіоекології», частина 2, «Основи радіоекології (розділи 1–6), а саме, розглянуто: зародження радіоекології, специфіка та завдання радіоекології; дозиметрія іонізуючого випромінювання; радіаційний моніторинг, принципи організації радіаційного моніторингу; джерела опромінювання людини іонізуючою радіацією; природний радіаційний фон; технологічно змінений природний радіаційний фон; опромінення від штучних джерел радіації (опромінення від викидів АЕС, радіоактивні відходи, аварії на АЕС та підприємствах ЯПЦ, опромінення від випробувань ядерної зброї, джерела радіації, які застосовуються в медицині); біологічна дія зовнішнього та внутрішнього іонізуючого випромінювання; норми радіаційної безпеки України та принципи радіаційного захисту. Презентації повністю відповідають програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.
 • Документ
  Основи радіохімії та радіоекології. Тема 10. Хімія радіоактивних елементів
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Краснопьорова, Алла Петрівна; Красноперова, Алла Петровна; Krasnopyorova, A.P.
  В презентації (тема 10) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 1, «Основи радіохімії» (розділ 10), а саме: послідовно розглядаються всі відомі на даний час радіоактивні елементи, положення радіоактивних елементів в періодичній системі Д.І. Менделєєва, історія відкриття елементу, методи синтезу, фізико-хімічні властивості та застосування. Презентація повністю відповідає програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.
 • Документ
  Основи радіохімії та радіоекології. Теми 8, 9
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Краснопьорова, Алла Петрівна; Красноперова, Алла Петровна; Krasnopyorova, A.P.
  В презентаціях (теми 8, 9) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 1, «Основи радіохімії» (розділи 8, 9), а саме, розглянуто: особливості поведінки радіоактивних речовин в ультрарозбавлених розчинах (утворення колоїдів, псевдорадіоколоїдів, адсорбція); виділення, розділення та концентрування радіоактивних ізотопів. Презентації повністю відповідають програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.
 • Документ
  Основи радіохімії та радіоекології. Тема 7. Ядерні реакції.
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Краснопьорова, Алла Петрівна; Красноперова, Алла Петровна; Krasnopyorova, A.P.
  В презентації (тема7) викладено основні положення лекції з «Радіохімії та радіоекології», частина 1, «Основи радіохімії» (розділ 7), а саме, розглянуто визначення ядерних реакцій та шляхів утворення радіонуклідів у природі та одержання радіонуклідів в енергетичних установках. Презентація повністю відповідає програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.
 • Документ
  Основи радіохімії та радіоекології. Теми 1-6
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Краснопьорова, Алла Петрівна; Красноперова, Алла Петровна; Krasnopyorova, A.P.
  В презентаціях (тема 1-6) викладено основні положення лекцій з «Радіохімії та радіоекології» частина 1 «Основи радіохімії» (розділи 1-6), а саме, розглянуто: відкриття радіоактивності, та перших радіоактивних елемнтів, виникнення радіохімії, як науки, закони радіоактивного розпаду, типи радіоактивних перетворень, структура атомного ядра та його основні властивості, ядерні моделі та магічні числа ядерної структури; взаємодія ядерного випромінювання з речовиною; основні види радіаційно-хімічних перетворень. Презентації повністю відповідають програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.
 • Документ
  Medical Chemistry (in two modules). Module No. 1: Acid-Base Equilibria and Complex Formation in Biological Liquids
  (Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2021) Korsun, O.M.; Vodolazkaya, N.A.
  Methodical recommendations to the practical lessons for the first-year students of the School of Medicine. Manual to the practical lessons on the Module No. 1 of Medical Chemistry course. Guidance designed for the first-year students of the School of Medicine (field of knowledge – 22 “Health Protection”, speciality – 222 “Medicine”).
 • Документ
  Методичні вказівки з підготовки й оформлення курсових і кваліфікаційних робіт з хімічних дисциплін
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-11-16) Калугін, О.М.; В'юник, І.М.; Кириченко, О.В.
  Методичні вказівки складено відповідно до навчальних програм фундаментальних, фахово орієнтованих та спеціальних хімічних дисциплін. Призначено для студентів хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Химия технологических растворов
  (Харьков: Фолио, 2018-03) Калугин, О.Н.; Барабан, А.Ю.; Рябчунова, А.В.; Батрак, А.С.
  Методические указания содержат описание лабораторных работ по курсу «Химия технологических растворов» для студентов 5-го курса образовательного уровня «Магистр», обучающихся по образовательной программе «Экогеохимия нефти и газа». Лабораторные работы посвящены исследованию физихо-химических свойств основных типов технологических жидкостей, используемых в добыче углеводородов – буровых растворов, промывочных жидкостей, эмульсий, растворов полимеров, жидкостей гидроразрыва пласта, кислотных растворов, жидкостей глушения и др.
 • Документ
  Колоїдна хімія: підручник
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012) Мчедлов-Петросян, М.О.; Лебідь, В.І.; Глазкова, О.М.; Лебідь, О.В.
  Підручник охоплює всі розділи університетської програми з колоїдної хімії. У першій частині підручника розглядаються загальні властивості поверхні та поверхневі явища (термодинаміка поверхневого шару, адсорбція, поверхневі плівки, електроповерхневі явища). У другій частині розглянуті властивості різноманітних дисперсних систем – ліофільні та ліофобні системи, розчини ВМС, мікрогетерогенні системи – їх одержання, молекулярно-кінетичні, електричні, оптичні властивості, агрегативна стійкість, коагуляція. Підручник також може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам, працівникам споріднених спеціальностей (медицина, біологія, сільське господарство, харчове та фармацевтичне виробництво).
 • Документ
  Лабораторний практикум "Основи радіохімії та радіоекології"
  (2017-07-27) Краснопьорова, А.П.; Юхно, Г.Д.
  Методичні вказівки містять теоретичні частини та описи лабораторних робіт, присвячених методам виміру радіоактивності, обробка результатів виміру радіоактивності, основному закону радіоактивного розпаду і закономірностям взаємодії ядерного випромінювання з речовиною. Методичні вказівки містять також практичні роботи, присвячені питанням радіоекології: дозиметрії іонізуючих випромінювань і фізичного захисту від них, а також якісного і кількісного визначення вмісту гамма-випромінювальних радіонуклідів в об’єктах довкілля. Для викладачів, студентів хімічних факультетів, для фахівців, які працюють в галузі атомної енергетики, охорони довкілля.
 • Документ
  Статистичні та хемометричні методи в хімії
  (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012) Пантелеймонов, А.В.; Христенко, І.В.; Іванов, В.В.; Холін, Ю.В.
 • Документ
  Інформатика та інформаційні технології для хіміків
  (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011) Пантелеймонов, А.В.; Христенко, І.В.; Іванов, В.В.; Холін, Ю.В.
 • Документ
  Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки: навч. посіб.: В 2 ч. Ч. 2
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Холін, Ю.В.; Усенко, О.Ю.; Волочнюк, Д.М.; Гавриленко, К.С.; Жикол, О.А.; Колосов, М.О.; Комаров, І.В.; Мальченко, Г.І.; Неділько, С.А.
  У навчальному посібнику представлено повні комплекти завдань (понад 400 задач) теоретичних турів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії, що проходили у 2003–2011 роках. До всіх задач наведено розв’язки та відповіді. У книзі також наведені докладна програма підготовки учнів до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та список рекомендованої літератури. Навчальний посібник буде корисний учителям, методистам, учням загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Документ
  Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки: навч. посіб.: В 2 ч. Ч. 1
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Холін, Ю.В.; Усенко, О.Ю.; Волочнюк, Д.М.; Гавриленко, К.С.; Жикол, О.А.; Колосов, М.О.; Комаров, І.В.; Мальченко, Г.І.; Неділько, С.А.
  У навчальному посібнику представлено повні комплекти завдань (понад 400 задач) теоретичних турів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії, що проходили у 2003–2011 роках. До всіх задач наведено розв’язки та відповіді. У книзі також наведені докладна програма підготовки учнів до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії та список рекомендованої літератури. Навчальний посібник буде корисний учителям, методистам, учням загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Документ
  Репетитор по химии. Для школьников и абитуриентов
  (Фолио, 1998) Холин, Ю.В.; Слета, Л.А.
 • Документ
  2002 задачи по химии. Для выпускников и абитуриентов
  (Харьков: Фолио, 2003) Слета, Л.А.; Холин, Ю.В.
 • Документ
  Ионные равновесия в организованных растворах
  (2015-04-24) Водолазкая, Н.А.; Чернышева, О.С.
  В методических рекомендациях, в соответствии с программой курса «Ионные равновесия в организованных растворах», кратко изложен теоретический материал и даны описания к лабораторным и практическим работам. Рекомендации предназначены для бакалавров, обучающихся по специальности «Химия»; могут быть использованы преподавателями и аспирантами химических факультетов классических университетов.
 • Документ
  Практикум по радиоактивности и радиоэкологии : Методические указания к лабораторным работам
  (Харьков : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2015-04-15) Красноперова, А.П.; Юхно, Г.Д.
  Предлагаемое руководство представляет собой новое переработанное издание опубликованного в 2009 г. пособия «Основы радиохимии и радиоэкологии». Как следует из самого названия, руководство состоит из двух самостоятельных частей. Первая («Радиоактивность») содержит описание 5 лабораторных работ. Сборник включает сведения о детекторах ядерных излучений, о свойствах ядерных излучений (, β, ), процессах взаимодействия этих излучений с веществом и методах их регистрации. Отдельные работы посвящены математической обработке результатов измерения радиоактивности и основному закону радиоактивного распада. Вторая часть руководства «Радиоэкология» содержит материал посвященный вопросам радиоэкологии: дозиметрии ионизирующих излучений и физической защиты от них, а также качественного и количественного обнаружения гамма - излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды. Каждой практической работе предшествует небольшое теоретическое введение, задача которого заключается в том, чтобы дать некоторые предпосылки для понимания процессов или явлений, с которыми приходится иметь дело при выполнении экспериментальной работы.