Навчальні видання. Соціологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 23
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи (інноваційного магістерського проєкту)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Стародубцева, Лідія Володимирівна; Петренко, Дмитрій Володимирович; Starodubtseva, Lidiya Volodymyrivna; Petrenko, Dmytry Volodymyrovich
  Методичні рекомендації містять вимоги, вказівки і поради щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (інноваційних магістерських проєктів) студентів/-ок освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика. The methodological recommendations contain requirements, guidelines and tips for writing, designing and defending qualifying works (innovative master's projects) of students of the educational and professional program “Audiovisual Media and Digital Journalism” of the second (master's) level of higher education, specialty 061 Journalism.
 • Документ
  Виробнича (переддипломна) практика : методичні рекомендації для студентів закладів вищої освіти
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Солдатенко, Ірина Олександрівна; Зінюк, Анна Володимирівна; Фоломєєв, Максим Анатолійович
  Програма «Виробнича (переддипломна) практика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 054 «Соціологія», освітньої програми «Цифровий соціум». Методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов’язаних із проходженням переддипломної практики, виконанням звіту, включають принциповий зміст та структуру практики, порядок оформлення та захисту звіту з практики.
 • Документ
  Медіарилейшнз : методичні рекомендації для студентів і студенток закладів вищої освіти
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Змій, Лілія Миколаївна; Зінюк, Анна Володимирівна
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів закладів вищої освіти з навчальної дисципліни «Медіарилейшнз» містять зміст лекційних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, приклади тестових завдань, систему оцінювання знань, рекомендовану літературу. Зазначені методичні рекомендації до самостійної роботи студентів можуть бути корисними під час підготовки фахівців у сфері соціальних комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю, а також для підвищення кваліфікації фахівців галузі комунікацій.
 • Документ
  Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020) Кислова, Ольга Миколаївна; Кузіна, Ірина Іванівна
  Навчально-методичний посібник розроблений на кафедрі методів соціологічних досліджень соціологічного факультету та призначений для допомоги в засвоєнні матеріалу навчальної дисципліни «Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації», яка викладається студентам 3 курсу. Посібник охоплює всі базові методи аналізу даних: методи аналізу одновимірних та двовимірних розподілів, методи візуалізації результатів дослідження, методи перевірки статистичних гіпотез, методи аналізу розбіжностей, кореляційний та факторний аналізи. У посібнику подано приклади, що ґрунтуються на аналізі реальних масивів даних у пакеті SPSS, що сприяє формуванню у студентів навичок практичного застосування основних статистичних методів аналізу результатів соціологічних опитувань.
 • Документ
  Authentic reading for students of Sociology faculty
  (Харків, 2017-12-26) Tkalia, I.A.; Ткаля, І.А.
 • Документ
  Основи політичної соціології
  (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015) Безносов, М.А.; Дублікаш, Т.М.; Литовченко, А.Д.; Мурадян, О.С.; Нікулін, В.С.; Панченко, Т.В.; Шерстобоєв, В.В.
  У навчальному посібнику викладено основи політичної соціології як дисципліни, що спирається на міждисциплінарні підходи та досягнення. Розглянуто теоретичні засади та методи дослідження, притаманні політичній соціології. Посібник стане у нагоді студентам соціогуманітарних спеціальностей та всім, хто цікавиться соціополітичними проблемами. Посібник присвячено десятиріччю заснування кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації (ОСА, SPSS). Програма навчальної дисципліни.
  (2016-02-25) Кислова, О.М.
  Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з пакетами обробки соціологічних даних, зокрема, докладне вивчення пакетів ОСА та SPSS, а також ознайомлення з можливостями використання сучасного програмного забезпечення в соціологічному дослідженні. Основними завданнями вивчення дисципліни є придбання студентами практичних навичок обробки та аналізу соціологічної інформації.
 • Документ
  Новітні методи збору та аналізу соціологічної інформації.Програма навчальної дисципліни
  (2016-02-25) Кислова, О.М.
  Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення слухачів з новітніми тенденціями розвитку методології соціологічних досліджень та обговорення рис, що набувають традиційні підходи до аналізу соціологічної інформації в цифрову епоху. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичні знання та практичні навички застосування класичних методів багатовимірної статистики та інтелектуального аналізу даних в аналізі соціологічної інформації, а також перспективи цифрової соціології, формування якої обумовлено викликами big data.
 • Документ
  Методи аналізу соціологічної інформації в рекламі та ПР. Програма навчальної дисципліни
  (2016-02-24) Кислова, О.М.
  Мета викладання навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з основними сучасними методами і засобами аналізу статистичних даних, що найчастіше застосовуються в дослідницькій практиці в сфері реклами та PR; формування вмінь і навичок застосування цих методів; формування вмінь і навичок роботи з результатами аналізу первинних даних та даних, отриманих іншими дослідниками в інших контекстах
 • Документ
  Методи аналізу соціологічної інформації. Програма навчальної дисципліни
  (2016-02-24) Кислова, О.М.
  Мета викладання навчальної дисципліни - навчити студентів правильно опрацьовувати інформацію, одержану в ході соціологічного дослідження, дати слухачам теоретичні знання та практичні навички, що необхідні для самостійного аналізу та інтерпретації даних емпіричних соціологічних досліджень, а також сформувати у студентів навички проектування та реалізації соціологічних досліджень, заснованих на вторинному аналізі наявних статистичних даних. Основними завданнями вивчення дисципліни є знання головних методів аналізу соціологічної інформації та придбання практичних навичок застосування цих знань.
 • Документ
  Вступ до соціології : Навчальний посібник
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011) Сокурянська, Л.Г.
  Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми навчального курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи» та складається з двох розділів, які відповідають першим двом модулям цього курсу. Завдяки цим розділам автор вводить читача у світ соціології, розкриваючи специфіку соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів, об’єкт та предмет соціології, її функції, структуру, методи дослідження, роль у розвитку сучасного українського суспільства. Велика увага приділяється історії світової та вітчизняної соціології, її основним персоналіям, етапам розвитку. У посібнику представлено тематичний план та програму курсу «Вступ до соціології та соціальної роботи», запитання для самоконтролю знань, список обов’язкової та додаткової літератури, а також порядок нарахування балів за шкалою ECTS та національною шкалою. Пропонований посібник може використовуватися для самостійного опанування програми курсу. Для викладачів та студентів соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України і всіх, кого цікавить соціологія.
 • Документ
  Culture and Comminication. Соціологія англійською мовою. Культура та комунікація : навчальний посібник для студентів-соціологів
  (Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010) Ткаля, І.А.; Гусєва, А.Г.; Сергеєва, О.А.
  Навчальний посібник може бути використаний студентами соціологічного факультету усіх курсів як для аудиторної, так і для самостійної роботи з метою навчання різним видам мовної діяльності. Система вправ забезпечує вироблення навичок і вмінь роботи з англомовними автентичними текстами за фахом, що передбачає ефективне засвоєння студентами релевантних лексико-граматичних та синтаксичних знань. Посібник передбачає системну роботу і може сприяти практичному володінню англійською мовою на професійному рівні у межах тематичних аспектів “культура” та “комунікація”, а загалом – розвивати навички та вміння, необхідні для того, щоб зробити студентів компетентними і спроможними у використанні професійної англійської мови.
 • Документ
  Соціальна робота у сфері зайнятості населення: навчальний посібник для студентів спеціальності соціальна робота
  (Маріуполь: Новий світ, 2012) Харабет, В.В.; Андрющенко, А.І.; Ніколаєвський, В.М.; Хижняк, Л.М.; Рибалко, В.М.; Чуприн, Ю.П.; Лановенко, О.А.
  Посібник «Соціальна робота у сфері зайнятості населення» присвячений теоретичним та практичним аспектам регулювання сучасного ринку праці та зайнятості населення, діяльності соціальних служб, установ та організацій, функціональні обов’язки персоналу яких полягають у регулюванні соціально-трудових відносин, забезпеченні соціального захисту, підтримці працездатного населення у сфері зайнятості та на ринку праці. Для студентів вищих навчальних закладів та практичних працівників соціальної сфери.
 • Документ
  Теорії соціальної стратифікації. Робоча програма навчальної дисципліни
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Нікулін, В.С.
  Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст.викладач кафедри політичної соціології.
 • Документ
  Соціологія. Робоча програма навчальної дисципліни (Філологія)
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Нікулін, В.С.
  Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.
 • Документ
  Соціологія. Робоча програма навчальної дисципліни (Фізика)
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Нікулін, В.С.
  Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.
 • Документ
  Сітьовий підхід у політичній соціології. Робоча програма навчальної дисципліни
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Нікулін, В.С.
  Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.
 • Документ
  Дослідження неформальних практик у політиці. Робоча програма навчальної дисципліни
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Нікулін, В.С.
  Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.
 • Документ
  Теорія та дослідження еліт. Робоча програма навчальної дисципліни
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Нікулін, В.С.
  Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.
 • Документ
  Теорії раціонального вибору. Робоча програма навчальної дисципліни
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009) Дублікаш, Т.М.
  Кредитно-модульна система організації навчального процесу