Наукові роботи студентів та аспірантів. Навчально-науковий інститут екології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : міжнародна наукова конференція молодих вчених (7 ; 2019 ; Харків) : матеріали
  (2019)
  Представлені матеріали, які висвітлюють сучасний екологічний стан навколишнього середовища та екологічні проблеми у різних регіонах України та інших країн, а також шляхи їх вирішення. У конференції брали участь більше 150 представників від 30 ВНЗ із 16 міст України, Білорусі, Узбекистану. Матеріали підготовлені під науковим керівництвом викладачів вищих навчальних закладів України.
 • Документ
  До питання порогових (граничних) ситуацій в гідролого-геоморфологічній системі водозбору
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Костріков, С.В.; Бережний, В.А.
  Подаються деякі теоретичні підвалини та практична реалізація через програмне забезпечення моделювання граничних геоморфологічних ситуацій в системах водозбірних басейнів. Обговорюється зв’язок системного підходу в геоморфології із концепцією граничних ситуацій. Обґрунтовуються поняття “гідролого-геоморфологічна система водозбору”, “гранична (порогова) геоморфологічна ситуація ” і “чутливість системи водозбору”. Пропонується апарат формалізації опису порогових ситуацій через індексний метод і коефіцієнтні моделі. Подаються дві окремі моделі, кожна із яких відбиває певний коефіцієнт граничної геоморфологічної ситуації. Викладений підхід апробований через побудову геоінформаційної моделі трьох водозбірних площ у верхній частині басейну р. Оскіл. На цій основі змодельоване проходження певної граничної ситуації в системі водозбору. This paper represents some theoretical principles and applied software implementation of geomorphic threshold mod-eling. The paper discusses both the system approach in geomorphology and the geomorphic threshold concept as well as the following base definitions: “hydrologic-geomorphic watershed system”, “geomorphic threshold”, and “watershed sensitivity”. There have been suggested some mathematical tools for geomorphic threshold description. Two separate geomorphic threshold ratio models have been suggested. The approach given has been implemented for three water-sheds in the upper part of Oskil-river basin with a GIS-model of this area. The threshold exceeding has been modeled in this way. Предлагаются некоторые теоретические фундаментальные принципы и практическая реализация посред-ством программного обеспечения моделирования предельных геоморфологических ситуаций в системах водо-сборных бассейнов. Обсуждается связь системного подхода в геоморфологии с концепцией предельных ситуа-ций. Обосновываются понятия "гидролого-геоморфологическая система водосбора ", "предельная (пороговая) геоморфологическая ситуация " и "чувствительность системы водосбора". Предлагается аппарат формализации описания пороговых ситуаций через индексный метод и коэффициентные модели. Представлены две отдельные модели, каждая из которых предлагает определенный коэффициент предельной геоморфологической ситуации. Изложенный подход апробирован через построение ГИС-модели трех водосборных площадей в верхней части бассейна г. Оскол. На этой основе смоделировано прохождение определенной предельной ситуации в системе водосбора.
 • Документ
  Особливості екологічного стану міських грунтів
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009) Ричак, Н.Л.; Подушко, М.О.
 • Документ
  До питання про стан водотоків міста Харків та визначення рельєфозалежного фактору їх самоочищення
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009) Карпець, К.М.
  Встановлені й проаналізовані особливості просторового розповсюдження забруднюючих речовин в руслах річок м.Харкова. На основі цифрової моделі рельєфу створена карта елементарних геохімічних ландшафтів міста Харків; обгрунтовано та визначено рельєфозалежний фактор самоочищення постійного водотоку.
 • Документ
  Проблема впливу пожеж на стан рослинного покриву
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2008) Некос, В.Ю.; Пічугіна, Ю.О.
  Вивчено проблему впливу пожеж на стан рослинного покриву. Виявлено наслідки дії пірогенного фактору на фенологічний розвиток рослинності. Проведено візуальні дослідження впливу процесів випалювання на відновлення рослинності водно-болотного середовища.
 • Документ
  Особливості накопичення важких металів у системі «ГРИБ - ЛІСОВА ПІДСТИЛКА - ҐРУНТ» (на прикладі Дубровицького району Рівненської області)
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2008) Некос, А.Н.; Рукавичка, О.О.
  В статті висвітлено одну із проблем щодо споживання населенням Українського Полісся харчової продукції рослинного походження. Визначено, що їстівні гриби різних видів здатні акумулювати важкі метали в незначних кількостях, які надходять до грибного тіла як через міцелій, так і аеральним шляхом.
 • Документ
  Геоінформаційне моделювання еколого-геохімічних процесів ландшафтів басейнової конфігурації
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Максименко, Н.В.; Клєщ, А.А.
  На основі топографічної карти, польового обстеження території полігону «Балаклійський» і лабораторного аналізу зразків снігового покриву створено двомірну модель просторового розподілу екотоксикантів, що депонуються з атмосфери до ландшафтів басейнової конфігурації, для забезпечення подальшого фрактального аналізу закономірностей розподілу полютантів у ландшафтних системах більш високого рівня. На основе топографической карты, полевого обследования территории полигона «Балаклейский» и лабораторного анализа образцов снежного покрова создана двухмерная модель пространственного распределения экотоксикантов, депонирующихся из атмосферы, в ландшафты бассейновой конфигурации, для обеспечения последующего фрактального анализа закономерностей распределения поллютантов в ландшафтных системах более высокого уровня. On the basis of topographical card, field inspection of territory of ground of «Balakleyskiy» and labtest of standards of snow-cover the two-dimensional model of the spatial distributing of ecotoxically, deposited from an atmosphere is created, in the landscapes of pool configuration, for providing of subsequent fractal analysis of conformities to the law of distributing of pollutions in the landscape systems more high level.
 • Документ
  Вплив пірогенного фактору на видове різноманіття фітоценозів (на прикладі Харківського району Харківської області)
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Некос, В.Ю.; Масто, Ю.О.
  Досліджено особливості впливу пірогенного фактору на видове різноманіття степових та водно-болотних фітоценозів у залежності від часу та періоду випалювання (навесні та влітку). Описані процеси відновлення рослинності на згарищах у різних типах екосистем. Знайдено певні закономірності впливу випалювання на рослинні угруповання. The features of the influence of the pyrogenic factor on the diversity of the steppe and wetland phytocenoses depend-ing on the time and period of burning (spring and summer). The processes revegetation on burned areas in different types of ecosystems. Found a definite pattern of influence burning on plant communities. Исследованы особенности влияния пирогенного фактора на видовое разнообразие степных и водно-болотных фитоценозов в зависимости от времени и периода выжигания (весной и летом). Описаны процессы возобновления растительности на гарях в разных типах экосистем. Найдены определѐнные закономерности влияния выжигания на растительные сообщества.
 • Документ
  До проблеми використання фракталів для моделювання просторово-часових змін у екосистемах малих водойм
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Максименко, Н.В.; Воскобойніков, П.В.
  Досліджена просторово-часова динаміка забруднення малих водойм, як найбільш розповсюджених водних об’єктів на території України. Для обробки аналітичних даних використано різні наукові підходи і методи. На основі просторових і часових моделей екосистеми ставка здійснена оцінка його екологічного стану. The spatio-temporal dynamics of contamination of small reservoirs is probed in this work, as the most widespread water objects on territory of Ukraine. For processing of analytical data various scientific approaches and methods are utillized. On the basis of spatial and sentinel models of ecosistems of pond the estimation of his ecological state is carried out. Исследована пространственно-временная динамика загрязнения малых водоемов, как наиболее распростра-ненных водных объектов на территории Украины. Для обработки аналитических данных использованы разные научные подходы и методы. На основе пространственных и часовых моделей экосистемы пруда осуществлена оценка его экологического состояния.
 • Документ
  Моделювання ерозійних мереж на підставі методології фрактальних досліджень
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Костріков, С.В.; Добровольська, Н.В.
  Викладаються теоретичні підвалини та практична реалізація через програмне забезпечення моделювання еро-зійних мереж у річкових і яружно-балкових водозборах на підставі методології фрактальних досліджень. Обговорюються поняття “фрактальної і топологічної розмірностей ерозійних мереж”, “фрактальної структури” і “само-афінниїх властивостей”. Пропонується апарат формалізації зв’язку між різними групами властивостей мережі рельєфу та її трьома розмірними остями. Такі дослідження в аспекті моделювання ерозійних мереж дають відповідь на питання про фрактальний характер певних територій із флювіальним рельєфом. Цей підхід був апробований через побудову геоінформаційної моделі водозборів м. Харків і порівняння ерозійних мереж окремих водозбірних басейнів міста через їх фрактальні характеристики There are represents some theoretical principles and applied software implementation of erosion (both river and gully) network modeling through the fractal approach. The paper discusses the following base definitions: “fractal and topological dimensions of erosion network”, “fractal structure” and “self-affinity properties”. There have been suggested some mathematical tools for impact definition between fractal characteristics and erosion network properties. We imply that such kind of research may answer with respect to fractal behavior of some territories with fluvial landforms. The approach given has been implemented for few Kharkiv watersheds. These basins have been compared by their net-work properties and fractal characteristics. Излагаются теоретические основы и практическая реализация в программном обеспечении моделирования эрозийных сетей речных и овражно-балочных водосборов на основании методологии фрактальных исследова-ний. Обсуждаются понятия “фрактальной и топологической размерностей эрозийной сети”, “фрактальной структуры” и “само-афинных свойств”. Предлагается аппарат формализации связи между разной группой свойств сети рельефа и ее тремя размерностями. Такие исследования в аспекте моделирования эрозионной сети дают ответ на вопрос о фрактальном характере территории с флювиальным рельефом. Представленный подход был апробирован построением геоинформационной модели водосборов г. Харьков и сравнением эрозионной сети отдельных водосборных бассейнов города через их фрактальные характеристики.
 • Документ
  Оцінка екологічної якості рекреаційних ресурсів Харківської області
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010) Некос, В.Ю.; Баскакова, Л.В.; Пасочна, К.О.
  Екологічна якість рекреаційних ресурсів адміністративних районів Харківської області визначена за допомогою інтегрованого показника екологічної якості за сукупністю 12 показників. Встановлено, що найсприятливий екологічний стан мають території 11 районів Харківської області, серед яких Печенізький, Краснокутський та Вовчанський райони. Экологическое качество рекреационных ресурсов административных районов Харьковской области определено посредством интегрированного показателя экологического качества по совокупности 12 показателей. Установлено, что благоприятное экологическое состояние имеют территории 11 районов Харьковской области, среди которых Печенежский, Краснокутский и Волчанский районы. Ecological quality of recreation resources of administrative districts of the Kharkov region is definite by means the integrated index of ecological quality on an aggregate 12 indexes. It is set, that have the favourable ecological state the territory 11 districts of the Kharkov region, among which Pechenegsky, the Krasnokutsky and Volchansky districts.
 • Документ
  Состояние хроматина клеток человека как цитологический показатель экологической безопасности среды
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2010) Шкорбатов, Ю.Г.; Пасюга, В.Н.; Савенкова, А.Л.; Колчигин, Н.Н.; Грабина, В.А.
  Запропоновано метод дослідження хроматину в клітинах букального епітелію людини у зв'язку із впливом екологічно шкідливих чинників для оцінки шкідливості дії. Проведено аналіз впливу низькоенергетичного мікрохвильового випромінювання, а також широкого діапазону енергій широкосмугового імпульсного випромінювання на стан хроматину в ядрах клітин букального епітелію людини. Проведено дослідження впливу розчинів нітрату свинцю різної концентрації, а також води із артезіанських свердловин, збагачених іонами хрому, на даний показник. Показана стресова реакція клітини на вказані чинники, проявом якої є конденсація хроматину. The method of assessment of ecological hazards by chromatin state of condensation was proposed. The influence of low-level microwave irradiation and ultra wideband pulse irradiation of broad range of intensity was studied. The effects of heavy metal ions (Pb2+) and natural water with elevated concentration chrome was also investigated. Stress reaction of cells expressed by chromatin condensation was shown. Предлагается метод исследования хроматина в клетках буккального эпителия человека в связи с влиянием экологически вредных факторов для оценки вредности воздействия. Проведен анализ влияние низкоэнергетического микроволнового излучение, а также широкого диапазона энергий широкополосного импульсного излучения на состояние хроматина в ядрах клеток буккального эпителия человека. Проведено исследование влияния растворов нитрата свинца разной концентрации, а также воды из артезианских колодцев, обогащенных ионами хрома, на данный показатель. Показана стрессовая реакция клетки на указанный факторы, которая проявляется в конденсации хроматина.
 • Документ
  Лазерная система определения очагов пожаров для обеспечения экологической безопасности окружающей среды
  (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2009) Доля, Г.Н.; Катунин, А.Н.; Кочин, А.В.; Чудовская, Е.С.
  Показана возможность обнаружения тепловых источников турбулентности лазерной системой мониторинга окружающей среды для обеспечения экологической безопасности. Получены качественные зависимости СКО флуктуации локальных максимумов диаграммы рассеяния лазерного излучения от интенсивности тепловых источников турбулентности атмосферы Экспериментально подтверждена необходимость согласования длины трассы зондирования и величины диаметра поперечного сечения лазерного пучка.
 • Документ
  Проектування екологічної мережі на основі вивчення рівня антропогенного перетворення ландшафтів
  (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2008) Ігнатьєв, С.Є.; Чорногор, Т.С.; Бережний, В.А.
  Запропоновано методику проектування екологічної мережі на основі вивчення рівня антропогенного перетворення ландшафтів. Для прикладу використано Куп'янський район Харківської області, в якому апробовано дану методику. Робота спрямована на ефективне формування національної екологічної мережі на локальному рівні.