Навчальні видання. Факультет психології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 102
 • Документ
  Основи інклюзивної освіти : методичні рекомендації до практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» [Електронне видання]
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Гуляєва, Олена Володимирівна; Huliaieva, Olena
  Методичні рекомендації складено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до ОП «Психологія». В методичних рекомендаціях подано тематику лекцій, практичних занять, питання для обговорення, творчі завдання, запитання для самоконтролю, рекомендована література, перелік інформаційних ресурсів для опанування дисципліни.
 • Документ
  Етнопсихологія : підручник
  (Харків : Харківскьий національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) Павленко, Валентина Миколаївна
  Підручник узагальнює сучасні наукові погляди на предмет, історію, основні підходи, поняття та методи етнопсихології. Розглядаються проблеми співвідношення етнічної спільноти й особистості як члена цієї спільноти, а також різні варіанти міжетнічних відносин: міжетнічне ставлення, сприйняття, комунікація, взаємодія як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, як у своїх позитивних толерантних формах, так і в негативних – дискримінаційних чи конфліктних. Особливістю цього підручника є те, що останній параграф кожного розділу присвячений внеску сучасних українських вчених у дослідження відповідної проблематики, наведені приклади їх теоретичних та емпіричних розробок. Кожен розділ закінчується переліком контрольних питань для самоперевірки та рекомендованою літературою для кращого засвоєння матеріалу розділу. Підручник розрахований в першу чергу на студентів-психологів університетів, які опановують курс «Етнопсихології», проте він може бути цікавим і корисним також широкому колу читачів, які цікавляться цією проблематикою.
 • Документ
  Психодіагностика. Розділ 6
  (2020-09-03) Луценко, Олена Львівна
  У главі стисло викладаються вступні питання психодіагностики, категоріальний апарат психодіагностики, роз'яснюються основні психометричні процедури,надається приклад використання матеріалу з практичної роботи автора. Глава завершується питаннями для самоконтролю та переліком рекомендованої та використаної літератури.
 • Документ
  Psychology of Communication : course of lectures. Lecture 5. Topic: Contacts with patient: Providing information and making decisions. Communication with personnel. Topic 8-9
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018) Луценко, Олена Львівна; Lutsenko, O. L.
  Topic 8. Contacts with patient: Providing information and making decisions: Providing information related to the working diagnosis. Providing information on next steps. Making decisions. Elicited the patient’s perspective on the diagnosis and next steps. The phenomenon of compliance. Type of compliance. Finalizing plans for the next steps. Supporting emotions. Facilitating the expression of an implied or stated emotion. Effects of self-affirmation. Consequences of specific physician behaviors on certain patient outcomes. Topic 9. Communication with personnel (health-care teams): Staff relations. Benefits of group work. What kind of challenges does group work bring and how to deal with them. Size of groups, time of work, roles, strategies. The best techniques of group work. Comparison of team and individual work. The effectiveness of the teams. Composition of teams.
 • Документ
  Psychology of Communication : course of lectures. Lecture 4. Topic: Contacts with patient: Fostering the relationship and gathering information. Topic 6-7
  (2018) Луценко, Олена Львівна; Lutsenko, O. L.
  Topic 6. Contacts with patient: Fostering the relationship: Expressed interest in the patient as a person. Treated the patient with respect. Listened and paid attention to the patient. The role of patient’s personality and individuality. Topic 7. Contacts with patient: Gathering information: Encouraging the patient to tell his/her story. Coping with time limit. Sociocultural aspects of communication. Exploring the patient’s reaction to the illness or problem.
 • Документ
  Psychology of Communication : course of lectures. Lecture 3. Topic: Presentation skills Topic: Critical thinking. Topic 5
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) Луценко, Олена Львівна; Lutsenko, O. L.
  Topic 5. Presentation and self-presentation skills: Basic definitions. Impression management. Visual, verbal and nonverbal means. Nervous control. Rehearsals.
 • Документ
  Psychology of Communication : course of lectures. Lecture 2. Topic: Critical thinking. Topic 3-4. Principles of critical thinking
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018) Луценко, Олена Львівна; Lutsenko, O. L.
  Basic definitions. A comparison of critical and ordinary thinking. Recommendations for critical reading and evaluation of information. Recommendations for effective writing of reports. The main elements of critical thinking. Techniques of verbal and written persuasion. Logical errors. Comparison of critical thinking and general intelligence.
 • Документ
  Psychology of Communication : course of lectures. Lecture 1. Topic: Basic principles of communication
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018) Луценко, Олена Львівна; Lutsenko, O. L.
  Topic 1. Communicational competence: Educational goals. Course structure. Methods of assessing the acquisition of the course. Basic definitions. Topic 2. Types of communication. Characteristics of communication: Verbal and non-verbal. Formal and informal. Communicational principles. Main characteristics of communication: participants, messages, context, channels, interference, feedback. Honest and manipulative communication.
 • Документ
  Практична психологія у маркетингу та рекламі - лекції 2013
  (2019-02-04) Кряж, І.В.
  Презентації до лекційного курсу "Практична психологія у маркетингу та рекламі" за 2012-2013 навч.р.
 • Документ
  Методики исследования эмоциональной сферы человека : учебно-методическое пособие
  (2018) Заика, Е.В.; Зимовин, А.И.
  В данном пособии систематизированы и описаны как классические, так и новейшие разработанные и модифицированные методики исследования эмоций. Представлен теоретико-методологический анализ проблемы изучения эмоциональных явлений личности. Приведены результаты исследования эмоциональных нарушений при неврозах, органических поражениях мозга, шизофрении. Для подготовки бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов по различным психологическим специальностям, также практическим психологам.
 • Документ
  Лекції з екологічної психології: презентації 2017-18 н.р.
  (2018-01-15) Кряж, И.В.
  Презентаційні матеріали до лекцій з навчального курсу "Екологічна психологія" за 2017-18 навч.р.
 • Документ
  Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності
  (2017-01-05) Андроннікова, К.А.; Луценко, О.Л.
  У даному посібнику зібрано та прокоментовано переважну більшість сучасних нормативних актів, які в Україні регламентують діяльність практичних психологів. До посібника були включені також уривки з Декларації прав людини, Європейської соціальної хартії, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини. Етичний кодекс психолога наведений повністю. Посібник складається зі вступу, 14-ти розділів (Декларація прав людини, Етичний кодекс психолога, Приватна психологічна практика, Національна система соціально-психологічної служби України, Система освіти та Психологічна служба , Сфера соціальної допомоги , Профорієнтація населення, Психофізіологія та психофізіологічна експертиза, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та екстремальна психологія, Медична психологія (документи МОЗ України), Пенітенціарна служба, Оборонні органи та система правопорядку, профвідбір, Психологічна експертиза, Кримінальна відповідальність, яку несе психолог в разі порушення норм професійної діяльності), підсумку, переліку використаної літератури та 2-х додатків. Посібник може бути використаний як викладачами під час читання курсів «Експериментальна психологія», «Психодіагностика», «Охорона праці» тощо, так і практичними психологами під час самостійної праці.
 • Документ
  Математичні методи в психології: методичні вказівки з організації та планування самостійної роботи студ для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 053 – психологія
  (2016) Олефір, Валерій Олександрович
  У методичних вказівках наведені завдання з обробки психологічних даних та в доступній формі роз’яснюється як їх виконувати. Вказівки містять рекомендовану літературу, яка необхідна для виконання самостійної роботи.
 • Документ
  Емпірична оцінка надійності тесту. Практичні заняття з комп'ютерної психодіагностики
  (2016-11-07) Олефір, Валерій Олександрович
  Презентация к практическому занятию по курсу "Компьютерная психодиагностика" на тему "Эмпирическая оценка надежности теста". Представлены определение надежности, задание студентам, формула Кьюдера-Ричардсона.
 • Документ
  Конспект лекцій з курсу "Візуальна психодіагностика"
  (2015) Лісеная, А.М.
  конспект лекцій з курсу "Візуальна психодіагностика"
 • Документ
  Педагогічний тренінг
  (2015-09-18) Веретенко, Т.Г.; Манойло, І.С.
  Навчальний посібник «Педагогічний тренінг» - це збірник допоміжних матеріалів для самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Загальна педагогіка», спецкурсів «Методика виховної роботи в школі», «Організація та управління навчально-виховним процесом у різних типах навчальних закладів». Кожна запропонована тема посібника націлена на самостійну творчу роботу студента, на співробітництво викладача зі студентами. Посібник містить тести, завдання для самоконтролю, педагогічні ситуації та вправи до занять з певної теми, які формують у студента уміння та навички, що дозволять їм орієнтуватися у ході уроку, оцінити дії учасників навчального процесу з очки зору психолого-педагогічної відповідальності та обґрунтованості. Посібник може бути використаний для організації самостійної роботи не лише студентів, а й слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 • Документ
  Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск 35
  (2014) б/а
  До збірника включено статті, які об’єднує тема виховання як засобу досягнення гармонії і злагоди особистості з довкіллям. Дослідження спираються на культурологічну ідею, що означає розкриття закономірностей освіти через аналіз впливу різних видів культури, мистецтва, мови на вдосконалення морально-духовного розвитку особистості, зміцнення здоров’я та забезпечення активного довголіття через постійний пошук умов злагоди, гармонії студентів, учнів, співробітників на засадах співробітництва. Соціальна ідея та особистісна культура розглядаються з погляду підготовки вихованця до адекватного вибору поведінки та успішної діяльності.
 • Документ
  Наукові записки кафедри педагогіки. Випуск 36
  (2014) б/а
  До збірника включено статті, які об’єднує тема виховання як засобу досягнення гармонії і злагоди особистості з довкіллям. Дослідження спираються на культурологічну ідею, що означає розкриття закономірностей освіти через аналіз впливу різних видів культури, мистецтва, мови на вдосконалення морально-духовного розвитку особистості, зміцнення здоров’я та забезпечення активного довголіття через постійний пошук умов злагоди, гармонії студентів, учнів, співробітників на засадах співробітництва. Соціальна ідея та особистісна культура розглядаються з погляду підготовки вихованця до адекватного вибору поведінки та успішної діяльності.