<B> Д 64.051.29 (Технічні науки) </B>

Постійне посилання зібрання

05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти;

05.13.21 — системи захисту інформації

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Методи і засоби забезпечення надійності та функційної безпечності програмно-технічних комплексів з урахуванням фізичних і проектних дефектів компонентів
  (2021-04-10) Одарущенко, О.М.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Міністерства освіти і науки України; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2021. На основі розвитку парадигми фон Неймана і гіпотези про можливість побудови надійних і функційно безпечних систем із недостатньо надійних програмно-апаратних компонентів розроблена методологія оцінювання і забезпечення надійності та функційної безпечності ПТК ІКС КЗ за рахунок опису їх інформаційно-технічного стану, удосконалення принципів зменшення та оцінювання ризиків його порушень внаслідок проєктних і фізичних дефектів і дефектів взаємодії з урахуванням змінності параметрів потоків відмов і відновлень, що забезпечує підвищення точності оцінювання шуканих показників. Удосконалено ймовірнісні моделі оцінювання надійності (безвідмовності) програмних засобів шляхом урахування вторинних дефектів. Розроблено метод оцінювання надійності та функційної безпечності ПТК зі структурно-версійною надмірністю, що забезпечує підвищення точності розрахунку функції готовності та імовірності відмов за загальною причиною. Розроблено моделі оцінювання готовності та функційної безпечності ПТК на самодіагностовних платформах та метод забезпечення функційної безпечності шляхом використання різних варіантів версійної надмірності (диверсності), що підвищило точність оцінок до 5%. Розроблено методи верифікації і валідації програмовних платформ і ПТК на їх основі і результуючий метод оціювання та забезпечення надійності і функційної безпечності ПТК ІКС КЗ, який акумулює всі попередні наукові результати та їх переваги. Він дозволяє виконувати комплексне оцінювання вказаних властивостей і забезпечує досягнення системами рівня функційної безпечності SIL-3. Отримані результати дозволили вирішити науково-прикладну проблему комплексного оцінювання і забезпечення надійності і функційної безпечності програмно-технічних комплексів інформаційно-керуючих систем критичного застосування. Ключові слова: інформаційні-керуючі системи, програмно-технічні комлекси, надійність та функційна безпечність, апаратні засоби, програмні засоби, множина дефектів, дефект проєктування програмних засобів, моделі надійності програмних засобів.
 • Документ
  Методи розв’язання задачі LPN над скінченними кільцями для оцінювання стійкості симетричних постквантових шифросистем
  (2021-04-10) Ігнатенко, С.М.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – Системи захисту інформації. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2021. У дисертації розв’язано актуальну наукову задачу розробки більш ефективних (в порівнянні з перебірним) методів розв’язання задачі LPN над скінченними кільцями для оцінювання стійкості симетричних постквантових шифросистем. Вперше отримано аналітичні оцінки обсягу матеріалу, достатнього для розв’язання із заданою достовірністю задачі LPN над довільним скінченним кільцем, які дозволяють визначити часову складність узагальненого алгоритму BKW. Розроблено два методи підвищення ефективності розв’язання задачі LPN за допомогою ММП. Вперше розроблено метод побудови нових алгоритмів розв’язання СР над кільцем за довільною скінченною сукупністю вхідних таких алгоритмів. Наведено аналітичні вирази оцінок достовірності та часової складності алгоритмів розв’язання СР, які будуються за допомогою розробленого методу, через відповідні характеристики вхідних алгоритмів. Головним практичним результатом роботи є можливість оцінювати стійкість симетричних шифросистем, які будуються над скінченними кільцями та базуються на складності розв’язання задачі LPN.
 • Документ
  Методи та засоби оперативного контролю та діагностики даних компонентів комп'ютерної системи у залишкових класах
  (2019-04-26) Кошман, С.О.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2018. На основі сформульованих принципів контролю, розроблено методи контролю даних у СЗК, які засновані на принципі паралельної нульовизації та позиційній ознаки НКС. Це підвищує оперативність контролю даних у СЗК до 60 %. Розроблено метод підвищення достовірності оперативного контролю даних, який заснований на використанні ПОНКС, це підвищує достовірність контролю даних у залежності від значення контрольної основи до 4%. Вдосконалено методи оперативної діагностики даних у СЗК, які засновані на використанні функції відповідності значень можливих помилок та на формуванні числових інтервалів та ознак даних квадрантів знаходження АС чисел. Це підвищує оперативність діагностики помилок до 60% в порівнянні з існуючими методами. Отримані результати дозволили вирішити науково-технічну проблему по розробці методів оперативного контролю та діагностики даних компонентів комп'ютерної системи, що функціонують у залишкових класах. Ключові слова: система числення, система залишкових класів, непозиційна кодова структура, комп'ютерні системи та компоненти обробки цілочислових даних, контроль та діагностика даних, достовірність контролю даних, нульовизація чисел, однорядковий код, паралельна обробка даних.