Відображення концептуалізації грошей у номінативних одиницях валют (на матеріалі української преси початку ХХІ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано мовну об’єктивацію концепту ГРОШІ в номінативних одиницях валют у дискурсі української преси початку ХХІ ст. Установлено специфіку первинної та вторинної номінації гривні, долара, євро, рубля, визначено прагматичне навантаження номенів. З’ясовано особливості вербалізації відповідних фрагментів мовної картини світу в контексті соціального ставлення до певних життєвих реалій. В статье проанализирована языковая объективация концепта ДЕНЬГИ в номинативных единицах валют в дискурсе украинской прессы начала XXI века. Установлена специфика первичной и вторичной номинации гривны, доллара, евро, рубля, прагматическая нагрузка номенов. Определены особенности вербализации соответствующих фрагментов языковой картины мира в контексте социального отношения к определенным жизненным реалиям. The article analyzes linguistic objectification of the concept of money in nominative units of currencies in the discourse of the Ukrainian press, the beginning of of XXI century. Established specificity of primary and secondary nomination of dollar, euro, ruble, set pragmatic load of the nomens. The features of related fragments of linguistic map of the world are analyzed in the context of social attitudes to the respective realities of life.

Опис

Руснак Катерина Сергіївна, аспірантка кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

концепт, мовна картина світу, мова засобів масової комунікації, дискурс, номінація, номінативне поле

Бібліографічний опис

Руснак К.С. Відображення концептуалізації грошей у номінативних одиницях валют (на матеріалі української преси початку ХХІ ст.) / К.С. Руснак // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.