Наукові роботи студентів та аспірантів. Філологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 306
 • Документ
  Мовно-літературний коворкінг : всеукраїнська (НЕ)класична студентська наукова інтернет-конференція (1 ; 2022 ; Харків) : збірник статей за матеріалами конференції
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022-11-22) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  У збірнику вміщено матеріали доповідей учасників І Всеукраїнської (НЕ)класичної студентської наукової інтернет-конференції "Мовно-літературний коворкінг", присвяченої актуальним проблемам лінгвістики, історії української та зарубіжної літератур. Для молодих науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філології. Статті подано в авторській редакції.
 • Документ
  Програма ХІІІ Регіональної студентської наукової інтернет-конференції (15 квітня 2020 року)
  (Харків :Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020-04-15) Наукове товариство філологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна
  Програма ХІІІ Регіональної студентської наукової конференції містить секції: Актуальні проблеми вивчення української та російської літератур, Мотиви – образи – стереотипи, Актуальні питання сучасного мовознавства. Інтернет-конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (посвідчення № 826 від 18 грудня 2019 року).
 • Документ
  Тези доповідей VІІ Регіональної студентської наукової конференції 15 квітня 2014 р., м. Харків
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014) б/а
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників VІІ Регіональної студентської наукової конференції, присвяченої актуальним проблемам лінгвістики, журналістики й історії української та зарубіжної літератур. Для молодих науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філології.
 • Документ
  Концепт «лицо» в лирике О. Седаковой
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Звегинцова, М.Э.
  В статье исследуются особенности функцио-нирования концепта «лицо» в книге «Стихи» О. Седаковой. В ходе исследования выявлены сильные и слабые валентности концепта «лицо» по отношению к другим концептным и мотивным категориям лирики О. Седаковой. Рассмотрены основные примеры экспликации исследуемого концепта. Сделаны выводы о том, что функционально концепт «лицо» ориентирован на формирование и усложнение структуры повествуемого мира. Основным модусом, задающим интерпретацию категории «лицо», следует считать библейско-христианский дискурс. The article explores the characteristic functioning of the concept of face in «Lyric Poetry» by O. Sedakova. The analysis revealed the strong and the weak valencies of the concept of face with respect to the other conceptual and motif categories in O. Sedakova's lyric poetry. It is concluded that the concept of face is functionally oriented at the formation and complication of the narrated world. The biblical-Christian discourse should be considered the basic mode that specifies the interpretation of the concept of face.
 • Документ
  Особливості функціонування радянських лінгвоідеологем у дискурсі шістдесятни-ків (на матеріалі мемуарів М. Коцюбинської «Книга споминів» та І. Жиленко «Homo feriens»)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Задорожна, А.С.
  Здійснено семантичну класифікацію мовних одиниць, які вербалізують ідеологічні поняття, пов’язані з радянською добою. Окреслено основні функції, що їх виконують лінгвоідеологеми в текстах мемуарів. Відзначено особливості відтворення, а також структурної та семантичної трансформації ідеологем у мовотворчості мемуаристок. The semantic classification of lingual units verbalizing Soviet ideological concepts is made. The main functions of such units in the texts of memoirs are shown. The peculiar features of their reproduction as well as structural and semantic transformation of the ideologemes by the writers’ linguocreativity.
 • Документ
  Імпліцитність адресата як складова смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Яновська, О.А.
  У статті розглянуто імпліцитність адресата та об’єкта опису в поезії М. Вінграновського. З’ясовано, що імпліцитність учасників комунікативного акту задається займенниками без попереднього вживання референта, через слова, словосполучення, ужиті в переносному значенні, синтаксичні конструкції, у яких адресат виражений через семантику дієслів. Простежено роль ключових слів у тлумаченні неявно вираженого адресата. The implicitness of the recipient and the described object in the poetry M. Vingranovsky is considered in the article. It is determined that the implicitness of the participants of the communicative act is given without the use of pronouns referent, through words, phrases, as used in a figurative sense, syntax constructions, in which the recipient is expressed through the semantics of verbs. The role of keywords in the interpretation of the implicit recipient is investigated.
 • Документ
  Мовні засоби вербалізації та деконструкції стереотипів у книзі Максима Кідрука «Мексиканські хроніки»
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Трифонов, Р.А.; Стратілат, О.В.
  Розглянуто мовне втілення стереотипів у тексті популярного тревелогу Максима Кідрука про Мексику. Виділено два типи когнітивних операцій зі стереотипами: їх відтворення та спростування (деконструкцію); показано типові вербалізатори в тому й другому випадку. Наголошено на важливій ролі емоційної та оцінної лексики й фразеології, морфологічних і синтаксичних засобів. Lingual realization of stereotypes is considered on the material of Maxim Kidruk’s popular travelogue about Mexico. Two types of cognitive operations with stereotypes are pointed out: their reproduction and deconstruction; the verbalizers in both cases are shown. The important role of emotional and evaluative lexis and phraseology, of morphological and syntactical means is underscored.
 • Документ
  Константные мотивы в творчестве В. Пелевина
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Титаренко, Е.А.
  В статье рассмотрены основные константные мотивы творчества Виктора Пелевина, прослежена их трансформация и модификация, проанализированы примеры реализации данных константных мотивов в разножанровых произведениях писателя, составляющих единое мета- и гипертекстуальное пространство. Особое внимание уделяется проблеме литературоцентричности текстового корпуса В. Пелевина. The main constant motifs of Victor Pelevin’s oeuvre are considered in the present article, their transformation and modification is traced, examples of the implementa-tion of these constant motifs in different-genres writer’s works, that constitute the unified meta- and hypertextual space, are analyzed. Special attention is paid to the problem of literaturecentrism of V. Pelevin’s texts.
 • Документ
  Рецепція драматургії Єлисея Карпенка
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Сироватська, М.І.
  У статті проаналізовано роботи літературознавців, присвячені творчості Єлисея Карпенка, одного із представників української літератури 20–30-х років ХХ століття в еміграції. Встановлено, що драматична спадщина митця є практично не дослідженою у зв’язку з фактично повною відсутністю перевидань п’єс автора та ідеологічною заангажованістю літературознавства радянського періоду. На матеріалі сучасних наукових розвідок доведено, що драматургія Єлисея Карпенка є самобутнім мистецьким явищем у контексті здобутків світової літератури. Scientific studies, devoted to the drama by Elisey Karpenko that was one of the representatives of Ukrainian literature of early XX-th century in emigration have been analyzed in this article. It was noted that the dramatic heritage of the author remains hardly investigated due to a scarce availability of his works reprints and also due to a heavy ideological influence on the literature criticism during the Soviet period. The analysis of recent scientific studies has shown that the drama of Elisey Karpenko represent a unique artistic phenomenon in the world literature context.
 • Документ
  Формально-синтаксична організація складних речень зі взаємозалежними компонентами з дієсловами з формантомся у присудковій частині
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Ротару, І.Ю.
  Стаття містить аналіз одного з різновидів складних речень зі взаємозалежними компонентами – конструкцій із дієсловами з формантом -ся у присудковій частині. Схарактеризовано особливості формально-синтаксичної організації означених син-таксичних одиниць. The article analyzes a variety of complex sen-tences with interdependent parts – structures with a predicate part, including verbs with formative -sya. The fea-tures of formal and syntactic organization of these syntactic units are described.
 • Документ
  Картярський лінгвокультурний субкод: фразеологічні засоби вербалізації
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Пустовалова, В.І.
  У статті розглянуто фразеологічні одиниці, що вербалізують складники лінгвокультурного субкоду гри в карти, визначено семантичні характеристики фразеологізмів та особливості їх функціонування в сучасному медіа-просторі. Проаналізовано вплив зміни форми фразеологічних одиниць на їхні функціональні характеристики. Простежено рівень фіксованості досліджуваних одиниць у словниках. The article deals with the phraseological units as verbal components of card game linguocultural subcode. The semantic characteristics of phraseological units and the features of their functioning in the media are pointed out. The effect of changing the form of these units on its functional characteristics is analyzed. The level of fixing the studied units in dictionaries is defined.
 • Документ
  Концепт и мотив: междисциплинарная соотнесенность понятий
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Костина-Кассанелли, О.С.
  Данная статья посвящена смысловому соотношению двух базовых понятий филологии и когнитивной лингвистики— литературного мотива и культурного концепта — и их проявлениям в современном поэтическом тексте. На основе сравнительного анализа научных понятий устанавливаются принципы их взаимодействия в практике осмысления природы современного песенного текста. Эвристичный потенциал соотнесения этих понятий показан на примерах анализа поэтических фрагментов, принадлежащих к идиолекту русского рок-поэта Б. Б. Гребенщикова. The main aim of this article is to give consideration to two basic notions of philology and cognitive linguistics, which are the motif and the cultural concept, and to their explications in modern poetry. In our research, we intended not only to fulfill a basic comparative analysis of these conceptions, but also to define at maximum the principles of possible interaction of their functions within modern song lyrics. The particularities of attraction relations between two scientific concep-tions are shown in poetical fragments belonging to Russian rock-poet B. B. Grebenshchikov’s idiolect.
 • Документ
  Жіночі образи роману О. Копиленка «Визволення»
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Коломієць, І.А.
  У статті розглядається роль жіночих образів, персонажів роману «Визволення», у відображенні соціальних та національних обставин 1920-х років. Взято до уваги два головні суттєві виміри життя жінки в новому соціалістичному світі: вплив міського та сільського простору на свідомість особистостей різних психолого-семантичних типів та значення кар’єри й суспільної активності для жінок 1920-х років. Ми дійшли висновку про істотні зміни в жіночій системі цінностей, поглядах та звичках на тлі загальної атмосфери прогресивних соціально-політичних умов. Ці зміни майстерно зображено й переосмислено Олександром Копиленком. The article deals with the role of women’s images, protagonists of the novel «Liberation» («Vyzvolennya»), in the depiction of societal and national circumstances in 1920-s. The problems of two main essential measures of women’s life in the new socialistic world were considered: an influence of urban and rural space on the conscious of different psychological and semantic persons’ types and a significance of career and communal activity for 1920-s women. Reached a conclusion about substantial changes in the women’s value system, opinions and habits against the background the common climate of progressive social and political conditions. These changes are masterly featured and comprehended by Alexander Kopylenko.
 • Документ
  Теоретичні засади дослідження соціолінгвістичних аспектів категорії оцінки
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Гарюнова, Ю.О.
  У статті автор звертається до теоретичного підґрунтя дослідження соціолінгвістичних параметрів категорії оцінки, яка експлікується в межах комунікативної схеми «суб’єкт – об’єкт – підстава». Акцентовано, що добір верба-лізаторів аксіологічного значення залежить від соціокультурного позиціонування учасників ситуації спілкування, тому оцінка в засобах вираження може варіюватися в межах соціолінгвістичної змінної. In the article, the author appeals to the theoretical base of studying sociolinguistic parameters of the evaluation category explicated in the communicational scheme “subject – object – reason”. It is stressed that the selection of verbalizators of axiological meaning depends on sociocultural positioning of the communicational situation participants, therefore the evaluation in language means can vary within the limits of sociolinguistic variable.
 • Документ
  Питання стильової своєрідності поезії Івана Багряного в оцінках критиків і літературознавців
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Геращенко, О.І.
  У статті розглянуто парадигму оцінок критиків та літературознавців стильової своєрідності поезій відомого українського письменника середини ХХ ст. Івана Багряного (1906–1963). Виділено провідні тенденції визначення стилю поезій митця в контексті літературних течій і напрямків ХХ ст. У статті досліджуються теоретичні підстави віднесення творчості І. Багряного до таких напрямів, як експресіонізм, неоекспресіонізм, неоромантизм та «романтика вітаїзму». Спираючись на аналіз теоретичних позицій критиків, пропонуються нові підходи до вивчення стильової своєрідності поезій митця. The article presents a paradigm of critics estimates and literary style identity of Ivan Bagryanyj poetry, the main features of the style of poetry are allocated and a definition of the style as a literary concept is given. The article presents a brief description of such movements in art like expressionism, neo-expressionism, syncretism of different styles, vitalizm romance, neo-romanticism. Basing on the variety of views, the question of poetry style definition of the writer needs further study.
 • Документ
  Із українського міфопоетичного ономастикону: Коропія, Веретільниця/Веретениця (генезис, функціональні особливості)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Бутко, С.Г.
  У статті розглянуто генезис і функціональні особливості онімів із затемненою внутрішньою формою Коропія, Веретільниця / Веретениця на позначення змії, які належать до міфопоетичного ономастикону українських замовлянь. У результаті аналізу з’ясовано, що кожен із номенів може мати кілька шляхів утворення й відповідно нести різне функціональне навантаження у фольклорних текстах. Пропоноване дослідження засвідчує необхідність залучення при аналізі як лінгвістичного, так і за-гальнокультурного матеріалу, оскільки історично-культурна проекція аналізованих номінацій свідчить про архаїчність їх виникнення, а також про мовні контакти давніх українців з іншими народами. The article covers the research on genesis and functional features of the shaded forms and meanings of the proper names Coropiya, Veretilnytsya / Veretenytsya used for definition of snake in the texts of the Ukrainian incantations. The analysis revealed that each of these names may have multiple ways formation and therefore have different functional value in the text of the spell. This research points to the need to include both lin-guistic and general cultural material into the analysis, because the historical and cultural projection of the analyzed name definitions evidences of archaic nature of their occurrence, as well as of language contacts of ancient Ukrainians with other peoples.
 • Документ
  Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко»)
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2013) Алєксєєва, О.О.
  У статті подано дослідження формально-граматичної та стилістичної структури оповідання Миколи Вінграновського в аспекті функціонування різних типів односкладних речень. Проаналізовано експресивний потенціал односкладних конструкцій, способи їх увиразнення. Розглянуто роль невласне прямої мови персонажів у структурно-стилістичній організації художнього тексту. The article analyzes the grammatical and stylistic structure of Mykola Vin-granovskyi’s narrative in the aspect of different types of mononuclear sentences functioning. The expressive poten-tial of mononuclear constructions and the ways of their emphasis have been analyzed. The role of inner monologue of the characters in the structural and stylistic organization of the literary text has been considered.
 • Документ
  Взаимообращение фольклорно-обрядового и церковно-библейского дискурсов в стихотворении «Успение» О. Седаковой
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Звегинцова, М.Е.
  В статье произведен анализ стихотворения «Успение» (1974), представляющего цикл «Из ранних стихов» (1967–1975) О. Седаковой. Сделаны выводы по поводу ранней сформированности концептного словаря лирики О.А. Седаковой, имеющего явно выраженную мифопоэтическую доминанту, а также по поводу контекстуальной нерасчленимости фольклорно-обрядового и церковно-библейского дискурсов. The article presents an analysis of ‘Assumption’ (1974), a poem from the collection ‘From Early Poems’ («Из ранних стихов») (1967–1975) by O. Sedakova. Conclusions are drawn on the early formation of concept vocabulary of O. Sedakova’s lyric poetry with a marked mythopoeic dominant; and on the contextual indivisibility of the folk ritual discourse and biblical and ecclesial discourse.
 • Документ
  Особливості системної організації концептосфери: концептуальні діади та корелятивні концепти
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Руснак, К.С.
  У статті з’ясовано специфіку системної організації концептосфери. Уточнено вживання терміна концептуальна діада. Розкрито поняття корелятивних концептів, проаналізовано відповідні типи міжконцептуальних зв’язків. Описано способи мовної актуалізації діад та корелятивних концептів. In the article the specifics of the conceptual system is clarified. The use of the term conceptual dyad is specified. The correlative concepts are explored, the nature of that types of concept’s ties are analyzed. We describe how language updates dyads and correlative concepts.
 • Документ
  Структурно-семантичні особливості відносних прикметників як об’єкт науково-теоретичного вивчення
  (2012) Новікова, Є.Б.
  У статті проаналізовано різноманітні погляди мовознавців на диференціацію прикметників сучасної української мови. Простежено закономірності зміни семантико-граматичних властивостей ад’єктивів унаслідок їхнього переходу з одного лексико-граматичного розряду до іншого. З’ясовано семантико-словотвірні особливості відносних прикметників та способи й засоби їхнього творення. Various linguists’ approaches to the differentiation of modern Ukrainian adjectives have been analyzed. The regularities of changes in semantic and grammatical properties of adjectives as a result of their transition from one lexical and grammatical category to another have been presented. The most common ways of word formation of relative adjectives, means and methods of their forming have been identified.