Принципиальные подходы к определению понятий индивида, личности и индивидуальности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення понять індивіда, особистості й індивідуальності та питанню зв’язків між ними. Наявність великої кількості поглядів утруднює оперування цими поняттями та дослідження відповідних явищ. Змістом роботи є аналіз найбільш поширених визначень понять індивіда, особистості й індивідуальності для виокремлення принципових аспектів, що об’єднують або протиставляють конкретні теорії та концепції. Виділено та названо підходи до понять, що уточнюють їх розуміння: біологічний та психологічний – до поняття індивіда, емпіричний та теоретичний – до поняття особистості, диференційно-психологічний, інтегральний та філософсько-психологічний – до поняття індивідуальності. Показано, що зміст понять може перетинатись залежно від підходів, у яких вони розглядаються. Ключові слова: індивід, особистість, індивідуальність, визначення поняття, принциповий підхід. Статья посвящена проблеме определения понятий индивида, личности и индивидуальности и вопросу связи между ними. Наличие большого количества взглядов затрудняет оперирование этими понятиями и исследование соответствующих явлений. Содержанием работы является анализ наиболее распространённых определений понятий индивида, личности и индивидуальности для обнаружения принципиальных аспектов, которые объединяют или противопоставляют конкретные теории и концепции. Выделены и названы подходы к понятиям, которые уточняют их понимание: биологический и психологический – к понятию индивида, эмпирический и теоретический – к понятию личности, дифференциально-психологический, интегральный и философско-психологический – к понятию индивидуальности. Показано, что содержание понятий может пересекаться в зависимости от подходов, в которых они рассматриваются. Ключевые слова: индивид, личность, индивидуальность, определение понятия, принципиальный подход. The article contains the research of definition of concepts of individual, personality and individuality. There are too many views which make difficult of these concepts operating and corresponding phenomenona investigation. The subject article is analysis of the most known definitions of concepts of individual, personality and individuality to discover of principle aspects which unite or contrast concrete views. It were found and named following approaches to concepts: biological and psychological approaches to definition of concept of individual, empirical and theoretical approaches to concept of personality, differentially-psychological, integral and philosophically-psychological approaches to definition of concept of individuality. It exposed that essence of concepts can intersect depending on using approaches. The key words are: individual, personality, individuality, definition of concept, principle approach.

Опис

Ключові слова

індивід, особистість, індивідуальність, визначення поняття, принциповий підхід

Бібліографічний опис