Роль і місце сучасних методик у вивченні англійської мови в курсі дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті надається аналітичний огляд методик викладання англійської мови, що існують на навчальному ринку. Дається оцінка можливості та ефективності їх застосування у програмах дистанційного навчання. Подано теоретичні погляди стосовно особливостей сприйняття навчального матеріалу студентами та його викладання. Виявлено орієнтири розвитку дистанційного навчання англійської мови в епоху «цифрової культури».

Опис

This article deals with the analytic review of English teaching methods, existing in the educational market. The estimation of an opportunity and efficiency of their application in the programs of distant learning is given. The theoretical statements about students’ perception and teacher’s methods peculiarities are issued. The guiding lines of English distant learning course development in the "digital culture" epoch are indicated.

Ключові слова

teaching methods, English, distant learning course, методика преподавания, английский язык, дистанционное образование, методика викладання, англійська мова, дистанційна освіта

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 13