Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 9

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

The journal is a professional in the field of sciences in Ukraine, сategory «Б», 22 Health care, Specialties 222 Medicine, 224 Technologies of Medical Diagnosis and Treatment, 228 Pediatrics, 229 Public Health. MES Ukraine Order № 1471 of 26.11.2020. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU (protocol № 10 from 27.06.2022). EDITOR-IN-CHIEF: Belozorov I. V., MD, PhD, Full Prof., V. N. Karazin KhNU.

Опис

Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 10 від 27.06.2022 р). ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Белозьоров І. В., д. мед. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Бичков С.О., Цівенко О.І., Черкова Н.В., Душик Л.М., Демченко А.В., Аравіцька Дж.Н., Єлізарова О.Т., Гозак С.В., Дюба Н.М., Станкевич Т.В., Парац А.М., Каніщева О.В., Кузьміна І.Ю., Боброва О.В., Міхановська Н.Г., Кривонос К.А., Василенко О.О., Тихонова Т. М.

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 9 [електронне видання] / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – 86 с.