Лексико-семантичні особливості дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена розгляду лексико-семантичних особливостей дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини). Аналізуються лексеми цієї тематичної групи: визначається їх склад, структурні і семантичні особливості. Результати дослідження доводять, що лексика „дитячого спілкування" центральнослобожанських говорів утворює складну й розгалужену систему номінацій, у межах якої поряд із загальнонародними і специфічними діалектними утвореннями виділяється значна кількість ситуативних оказіоналізмів.

Опис

The article is devoted to the problem of considering lexico-semantic peculiarities of children's speech of Central Slobozhanshina (Kharkovshina). The lexemes of this thematic group are analyzed: the lexical units of this specific sphere of communication, their structural and semantic peculiarities are determined. The results of the research prove that the vocabulary of children's communication of the dialects of Central Slobozhanshina makes a complex and branched out system in which along the national and specific dialect units a considerable number of situational nonce words are selected.

Ключові слова

дитяче мовлення, Центральна Слобожанщина, лексема, загальнонародні й специфічні діалектні утворення, ситуативні оказіоналізми

Бібліографічний опис

Асаула М.М. Лексико-семантичні особливості дитячого мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини) / М.М. Асаула // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 174 – 178