Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія світового господарства»

Анотація

Методичні вказівки розроблено для самостійної роботи студентів 4 курсу денного та 3 курсу заочного відділень з метою виконання ними курсової роботи з дисципліни «Географія світового господарства», передбаченої навчальним планом підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.040104 – «Географія». Методичні вказівки містять тематику курсових робіт, вимоги щодо їх виконання та оформлення, шкалу оцінювання. В методичних вказівках наведені приклади оформлення титульної сторінки, графічного матеріалу, списку використаних джерел, додатків.

Опис

Ключові слова

господарство, світове господарство, земельний фонд, світова торгівля

Бібліографічний опис