Навчальні видання. Геолого-географічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 152
 • Документ
  Методика викладання економічних дисциплін в школі : навчально-методичний посібник
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Добровольська, Наталія В’ячеславівна; Dobrovolska, Nataliia Viachaslavivna
  Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін в школі» як однієї з важливих у циклі підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійної програми «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, структуру курсу, розширені плани лекцій з опорними схемами, завдання до практичних занять, перелік тем для самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролів знань і вміньтарекомендовану літературу за тематикою навчальної дисципліни.
 • Документ
  Information Geography & Gis
  (Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2023) Niemets, Kostiantyn; Kravchenko, Kateryna; Kobylin, Pavlo; Telebienieva, Ievgeniia; Нємець, Костянтин Аркадійович; Кравченко, Катерина Олександрівна; Кобилін, Павло Олексійович; Телебєнєва, Євгенія Юріївна
  The textbook is a theoretical and methodological basis for studying the selective course "Information Geography and GIS" for students of educational qualification level "Bachelor" in the specialty 106 "Geography", Educational Program "Economic, Social Geography and Regional Development". It can be useful when studying pecial courses such as: "System and Spatial Analysis in Human Geography", "Scientific Workshop", "Information Technologies in Areal Management", "Human-Geographical Forecasting", "Methodology and Contemporary Technologies of Human-geographical Research". The textbook is designed for full-time and part-time students of geographical specialties of universities of I-IV accreditation levels, as well as university lecturers, geography teachers and all those interested in information theory, evolution of systems, general theory of systems development, synergetic, study the basics of the information concept of interaction between society and nature.
 • Документ
  Географія сфери послуг та індустрія туризму : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023) Нємець, Людмила Миколаївна; Телебєнєва, Євгенія Юріївна; Скриль, Ірина Анатоліївна; Кобилін, Павло Олексійович
  Методичні рекомендації розроблено для самостійної роботи студентів освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» з метою виконання ними робочої програми навчальної дисципліни «Географія сфери послуг та індустрія туризму», передбаченої навчальним планом підготовки. Методичні рекомендації містять структуру курсу, розширений план лекцій, словник основних термінів, завдання до практичних занять, перелік тем для самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролів знань і вмінь, рекомендовану літературу
 • Документ
  Основи краєзнавчо-туристичної діяльності. Практикум : методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021-04-26) Скриль, Ірина Анатоліївна; Кулєшова, Ганна Олександрівна
  Методичні вказівки розроблено для самосійної роботи студентів 2 курсу денного та заочного відділень з метою виконання ними робочої програми навчальної дисципліни «Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності», передбаченої навчальним планом підготовки студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Методичні вказівки містять структуру курсу за темами змістовних модулів, Методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем, словник основних термінів, завдання для практичних робіт, теми для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, список основної і додаткової літератури, вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • Документ
  Регіональна екскурсійна діяльність. Практикум: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяольність»
  (Харків : Видавництво Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2021-04-26) Скриль, Ірина Анатоліївна; Кулєшова, Ганна Олександрівна
  Екскурсійна діяльність, екскурсознавство
 • Документ
  Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена
  (Харків : ФОП "Петрова І.В.", 2006) Суярко, Василий Григорьевич; Суярко, Василь Григорович
  Монографія присвячена основним проблемам теорії та практики сучасної гідрогеохімії. На основі даних про хімічний склад підземних вод розглянуто особливості їх формування, запропоновано моделі гідрогеохімічних аномалій різних генетичних типів, охарактеризовано роль води в утворенні та руйнуванні родовищ корисних копалин, описано методику гідрогеохімічних пошуків прихованого оруднення та наведено результати її застосування. Монографія розрахована на геохіміків та гідрогеологів, що працюють у різних галузях теоретичної та прикладної гідрогеохімії, а також на геологів, геоекологів, студентів геологічних факультетів та всіх, кого цікавлять геохімічні особливості та корисні копалини регіону.
 • Документ
  Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України»
  (2018-10-25) Нємець, Л.М.; Вірченко, П.А.
  Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія України», однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів географії.
 • Документ
  Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів
  (Фоліо, 2015) Суярко, В.Г.
  Підручник містить відомості про історію, розвиток та сучасний стан нафтогазової геології, основні нафтогазоносні провінції світу та України, геологію та гідрогеологічні особливості родовищ нафти і газу, теоретичні основи і методику прогнозування, пошуку та розвідки традиційних та нетрадиційних родовищ вуглеводнів. Розглянуто економічну ефективність пошуків та розвідки нафти і газу та норми екологічної безпеки при геологорозвідувальних роботах на вуглеводні. Підручник призначений для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальностей «Геологія нафти і газу», «Хімія» та «Охорона навколишнього середовища», які навчаються за спеціалізацією «Екогеохімія нафти та газу».
 • Документ
  Загальна та нафтогазова геологія
  (2013) Суярко, В.Г.; Сердюкова, О.О.; Сухов, В.В.
  У навчальному посібнику висвітлено основні відомості про будову Всесвіту, Сонячної системи, Землі та земної кори. Схарактеризовано мінерали, гірські породи, підземні води й основні етапи геологічного розвитку планети. Велику увагу приділено питанням динамічної геології – коливальним рухам і тектонічним деформаціям. Розглянуто геологічні особливості та корисні копалини України. Окремі розділи присвячено геології та гідрогеології нафтогазових родовищ. Описано види і методи геологічних досліджень, людську діяльність як потужний геологічний фактор, а також основні принципи охорони геологічного довкілля. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Бакалавр геології».
 • Документ
  Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Географія рекреації та туризму»
  (2018-08-06) Гусєва, Н.В.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Географія внутрішнього туризму», який входить до циклу професійної та практичної підготовки магістрів географії, географії рекреації та туризму. Мета – надати методичну допомогу магістрантам при підготовці до аудиторних занять та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія внутрішнього туризму». Методичні рекомендації розраховані на студентів рівня вищої освіти «магістр» денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Географія внутрішнього туризму». Вони містять загальні відомості про курс з вимогами до формування компетентностей магістрантів, структуру курсу, список рекомендованих джерел, перелік тем і завдань для практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, питання до контрольної роботи, питання до екзаменаційного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • Документ
  Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Економічна та соціальна географія»
  (2018-08-06) Гусєва, Н.В.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Практикум з проблем регіонального розвитку», який входить до циклу професійної та практичної підготовки магістрів географії, економічної та соціальної географії. Мета – надати методичну допомогу магістрантам при підготовці до аудиторних занять та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Практикум з проблем регіонального розвитку». Методичні рекомендації розраховані на студентів рівня вищої освіти «магістр» денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні відомості про курс з вимогами до формування компетентностей магістрантів, структуру курсу, список рекомендованих джерел, перелік тем і завдань для практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, питання до контрольної роботи, питання до залікового контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • Документ
  Інформаційна географія та ГІС: навчально-методичний посібник
  (2018-08-06) Нємець, К.А.; Кравченко, К.О.
  Навчально-методичний посібник є теоретико-методичною базою для вивчення нормативного курсу «Інформаційна географія та ГІС» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки 106 «Географія», спеціалізація «Економічна та соціальна географія». Він може бути корисним при вивчені спеціальних курсів таких як: «Науково-дослідницький практикум з суспільної географії», «Науковий семінар», «Інформаційні технології в територіальному менеджменті», «Суспільногеографічне прогнозування», «Сучасні технології наукових досліджень», Навчально-методичний посібник розрахований на студентів денного і заочного відділень географічних спеціальностей ВНЗ І-ІV р.а., а також на викладачів ВНЗ, вчителів географії та всіх тих, хто цікавиться теорією інформації, еволюцією систем, загальною теорією розвитку систем, синергетикою, вивчають основи інформаційної концепції взаємодії суспільства і природи.
 • Документ
  Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 10-е вид., перероб. і допов.
  (2018-05-04) Нємець, Л.М.; Вірченко, П.А.
  Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія України», однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів географії.
 • Документ
  Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України» – 3-те видання, перероблене
  (2018-05-04) Вірченко, П.А.
  Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Суспільно-географічне районування України», як однієї з важливих дисциплін у професійній та практичній підготовці бакалаврів географії.
 • Документ
  Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи студентів бакалавріату другого курсу спеціальності 103 Науки про Землю освітньої програми «Географії» спеціалізації «Економічна та соціальна географія»
  (2018-04-02) Сегіда, К.Ю.; Паталашка, О.О.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми базового курсу «Географія населення з основами демографії» як одного з важливих в циклі підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 103 Науки про Землю освітньою програмою «Географія» спеціалізацією «Економічна та соціальна географія». Методичні рекомендації містять завдання до практичних занять з дисципліни, перелік основних понять з кожної теми, перелік питань для обговорення, завдання, вихідні дані та рекомендації до виконання по кожному практично-семінарському заняттю, передбаченому програмою курсу. Мета посібника: надати методичну допомогу студентам при підготовці до практичних занять та їх виконання, а також при вивченні даної дисципліни і розвитку навичок самостійної роботи при підготовці до поточних і підсумкового контролів.
 • Документ
  Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія»
  (2017-06-07) Костріков, С.В.; Сегіда, К.Ю.
  Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до робочої про- грами курсу «Геоінформаційні системи». Ця дисципліна є однією із провідних у підготовці бакалаврів-географів (денне та заочне відділення) і спрямована на опанування студентами основ технології геоінформаційних систем (ГІС) – су- часних апаратно-програмних засобів роботи із просторово-координованою інфо- рмацією та із іншими складовими геолого-географічного предметного циклу. Ця навчальна дисципліна є певним продовженням іншого фундаментального курсу – «Інформатика із основами геоінформатики», який безпосередньо передує ви- вченню курсу «Геоінформаційні системи». Мета посібника: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та практичних занять при вивченні ГІС-курсу бакалаврського рівня та розвиток навичок самостійної роботи для виконання поточних тестових за- вдань, проміжного та підсумкового контролю. Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, його структуру (тематичний план), тезовий зміст теоретичної та прикладної складо- вих курсу, список літератури, типові питання за розділами, покрокову процедуру опису учбового ГІС-проекту тощо. В навчально-методичному посібнику наво- дяться ключові ілюстрації, які сприяють розумінню основних складових курсу. Навчально-методичне видання завершуються коротким глосарієм (українсько- англо-російсько-українським) із предметної галузі геоінформаційних систем. Глосарій також містить деякі ключові поняття курсу «Інформатика із основами геоінформатики».
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме
  (2017-06-06) Нємець, Л.М.; Сегіда, К.Ю.; Барило, І.М.; Мазурова, А.В.
  Методичні рекомендації розроблені для студентів-географів щодо проходження навчальної практики, яка проводиться після першого курсу і є невід’ємною складовою підготовки студентів напряму підготовки 103. Науки про Землю.. Мета: надати методичну допомогу студентам у розвитку навичок самостійної роботи при проходженні навчальної практики. Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділення факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за напрямом підготовки 103. Науки про Землю. Методичні рекомендації містять загальні відомості про мету та завдання навчальної практики, розкривають зміст діяльності студентів-практикантів та форми звітності студента про практику. В них сформовані вимоги до оформлення звіту, надається список рекомендованих джерел інформації, а також систему оцінювання навчальних досягнень студентів. Методичні рекомендації включають в себе індивідуальний щоденник практики, що заповняється кожним студентом самостійно і здається разом із звітом.
 • Документ
  Економічна і соціальна географія України: робочий зошит для практично-семінарських занять
  (2017-05-30) Вірченко, П.А.
  Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія України», однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів географії. Мета навчального курсу: формувати практичні навички та закріплювати знання про особливості суспільно-географічного положення України, її природно-ресурсний потенціал, демографічну ситуацію в країні, розвиток та розміщення провідних галузей господарства та міжгалузевих комплексів тощо. Важливим завданням курсу є формування практичних навичок з аналізу сучасного стану соціально-економічного розвитку адміністративних областей України, визначення перспектив їх розвитку. Навчальні компетентності студентів: вміти давати оцінку та знати особливості економіко-географічного, геополітичного, транспортно-географічного положення України; володіти знаннями щодо особливостей природно-ресурсного потенціалу України, проблем його освоєння та використання; характеризувати особливості сучасної демографічної ситуації в Україні, вміти пояснювати існуючі демографічні проблеми держави та пропонувати шляхи їх вирішення; знати закономірності розміщення виробничих сил України та її окремих регіонів, вміти визначати основні проблеми; вміти аналізувати загальні закономірності та особливості регіональної диференціації та перебігу економічних і соціальних процесів в Україні; вміти аналізувати особливості територіальної організації господарства; вміти проводити характеристику окремих територіально-виробничих комплексів, промислових і транспортних вузлів, сільськогосподарських зон; економічних районів; окремих регіонів країни, визначити проблеми та шляхи подальшого розвитку. Робочий зошит розрахований на студентів денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за напрямком підготовки «Географія».
 • Документ
  Суспільно-географічне районування України: робочий зошит для практично-семінарських занять
  (2017-05-30) Вірченко, П.А.
  Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Суспільно-географічне районування України», як однієї з важливих дисциплін у професійній та практичній підготовці бакалаврів географії. Мета навчального курсу: формувати практичні навички та закріпити знання, отримані з раніше вивчених курсів, про суспільно-географічне районування території України. Важливим завданням курсу є формування практичних навичок дослідження сучасного стану соціально-економічного розвитку суспільно-географічних районів України, визначення перспектив їх розвитку. Навчальні компетентності студентів: • вміти давати оцінку і знати особливості економіко-географічного та транспортно-географічного положення суспільно-географічних районів України; • володіти знаннями щодо особливостей природно-ресурсного потенціалу суспільно-географічних районів України та проблем їх освоєння; • аналізувати особливості демографічного розвитку суспільно-географічних районів України; • знати закономірності розміщення і територіальної організації основних галузей господарства суспільно-географічних районів України, вміти визначати основні проблеми їх розвитку. Робочий зошит розрахований для студентів денного та заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за напрямом підготовки «Географія».