Был ли в Византии «налог на воздух»? Проблема «аэрикона» в историографии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бардола К. Ю. Чи існував у Візантії «податок на повітря»? Проблема «аерікона» в історіографії Ця стаття присвячена імовірно одному із самих загадкових податків у Візантії — аерікону. Аерікон або «податок на повітря» є найпопулярніший міф візантійського оподаткування, який був придуманий ще за часів Прокопія Кесарійського у VI столітті і який активно використовується й досі. В цьому дослідженні з нової точки зору розглядається означений податок. Автор робить висновок, що аерікон був основний прямий поголовний податок с неземлеробського населення Візантії. Рівень оподаткування встановлювався візантійським урядом і залежав від прибутку платника податків. Як правило платник сплачував цій податок готівкою. Уряд розподіляв платежі заздалегідь. У цій статті аналізуються асоціації аэрикона з «податком на повітря», додатковим податком, судовим митом, податком на худобу, діаграфе та хрісаргіром. K. Bardola. Did “air tax” exist in Byzantium? The Problem of “Aerikon” in the Historio-graphy This article is devoted to the study probably one of the most mysterious byzantine taxes — “aerikon”. Aerikon or “air tax” is popular “myth” of byzantine taxation, which Procopyius has invented in VI century and which is which is still widely used. In this research has been discussed indicated taxation from new point of view. Aerikon is considered as the basic direct tax from nonagricultural population. The rate of taxation was defined depending on requirements of the state and depending on income of the tax bearer. As a rule taxpayer has paid in cash for aerikon. The byzantine government allotted an allowance a priori. In this article is considered some associations of aerikon with “air tax”, additional tax, fine for felony, “cattle tax”, diagrafe and chrysargyron.

Опис

Ключові слова

Історія Візантії, оподаткування, податки, аерікон, діаграфе, хрісаргір, History of Byzantium, taxation, taxes, aerikon, diagrafe, chrysargyron

Бібліографічний опис

Бардола К. Ю. Был ли в Византии «налог на воздух»? Проблема «аэрикона» в историографии // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 8. — Харьков: ООО «НТМТ», 2009. – C. 155-167.