Фактори інноваційного розвитку КНР в умовах глобалізації

Анотація

Gamarli Ramig Rauf ogli. Factors of innovative development of the People's Republic of China in the context of globalization. Qualification research paper as a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in International Relations Sciences, Specialty 292 "International Economic Relations". – V.N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The dissertation is devoted to deepening of theoretical and methodical bases of the People's Republic of China innovative development factors research in the context of globalization and substantiation of scientific and practical recommendations on formation of effective innovation system of Ukraine on the basis of Chinese experience usage.

Опис

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження факторів інноваційного розвитку КНР в умовах глобалізації і обґрунтуванню науково-практичних рекомендацій щодо формування ефективної інноваційної системи України на основі використання китайського досвіду.

Ключові слова

інноваційний розвиток, інноваційна активність, інструменти фінансової підтримки, механізми державної підтримки інновацій, національна інноваційна система (НІС), науково-технологічний розвиток, високотехнологічне виробництво, інноваційна інфраструктура, масштабування інноваційного процесу, фінансування інноваційних проєктів, трансфер технологій, витрати на НДДКР, innovation development, innovative activity, financial support instruments, innovations state support mechanisms, national innovation system (NIS), scientific and technological development, high-tech production, innovation infrastructure, scaling of innovation process, innovation projects financing, technology transfer, R&D expenditures

Бібліографічний опис

Гамарлі, Раміг Рауф огли. Фактори інноваційного розвитку КНР в умовах глобалізації : дисертація ... доктора філософії з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» / Р.Р. Гамарлі; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 254 с.

Зібрання