Розробка та аналіз стеганографічних методів приховування даних в структуру файлових систем

Анотація

Kyryl Yu. Shekhanin. Development and analysis of steganographic methods of hiding data in the structure of file systems. – Qualification scientific work is as a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Information Technologies, Speciality 125 – Cybersecurity. – V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation is devoted to the development and improvement of steganographic methods of hiding information in the structure of the file system by mixing clusters. Development of a model for evaluating these methods and possible uses. The purpose of the dissertation is to increase the bandwidth of cluster steganosystems while ensuring the necessary resistance to unauthorized detection of hidden information.

Опис

Дисертація присвячена розробці та удосконаленню стеганографічних методів приховування інформації у структуру файлової системи шляхом перемішування кластерів. Розробці способів оцінки зазначених методів та можливого способу використання. Метою дисертаційної роботи є підвищення пропускної здатності кластерних стеганосистем при забезпеченні необхідної стійкості до несанкціонованого детектування прихованої інформації.

Ключові слова

метод приховування інформації, стеганографічні методи, файлова система, носій інформації, FAT, статистичний аналіз, структура файлової системи, пропускна здатність, обчислювальна складність, програма симуляція, StarForce, method of hiding information, steganographic methods, file system, storage device, statistical analysis, file system structure, bandwidth, computational complexity, simulation software

Бібліографічний опис

Шеханін, Кирил Юрійович. Розробка та аналіз стеганографічних методів приховування даних в структуру файлових систем : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (Галузь знань 12 – «Інформаційні технології»). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - 229 с.

Зібрання