Прагматичний та когнітивний аспекти номінації країн у мемуарному дискурсі Ю. Шевельова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена номінації країн у спогадах Ю. Шевельова «Я - мене - мені... (і довкруги)». В аспекті прагмалінгвістики наголошено на оцінній функції номенів країн, які є засобом авторської самопрезентації, виражають суб'єктивне, індивідуальне ставлення до певних реалій, що характеризують ту чи іншу країну. Розглянуто відповідні номінативні одиниці як важливий засіб концептуалізації знань про світ, яка має два критерії - ідеологічний та цивілізаційний; простежено трансформацію ціннісних уявлень про країни в індивідуально-авторській картині світу.

Опис

The article deals with the nomination of countries in George Y. Shevelov's memoirs «Ya -mene - meni... (i dowkruhy)» («I - myself- me... (and around)»). In the pragmalinguistic aspect the investigator emphasizes the evaluative function of nomens which are the means of author self-presentation and express the subjective, individual attitude to certain phenomena which characterize countries. Those nomens are considered as important means for conceptualization of knowledge about the world, distinguishes two criterions (based on ideology and civilization respectively), observes the transformation of value ideas about this fragment of reality in the individual picture of the world.

Ключові слова

мемуарний дискурс, індивідуальна картина світу, номінація, концепт, оцінка

Бібліографічний опис

Колоколова А.О. Прагматичний та когнітивний аспекти номінації країн у мемуарному дискурсі Ю. Шевельова / А.О. Колоколова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 74 – 79