«Дім» - «Антидім» - «бездомність»: символіка тріади (за романами В. Винниченка «По-свій!», «Божки»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті зроблено спробу на матеріалі романів В. Винниченка «По-свій!», «Божки» проаналізувати специфіку втілення тріади «Дім» - «Антидім» - «бездомність», яка пов'язана з утратою «Домом» сакральності й перетворенням його на «чужий», ірраціональний, навіть інфернальний простір - «псевдодім» чи «Антидім», ворожі сутності людини. Відповідно, проаналізовані опозиції «життя»/«смерть», «вічне»/«минуще», «бездомність», «краса»/«потворність», «свій»/«чужий» як прояви «інобуття». Розкрито особливості впливу «Дому» (позитивного чи негативного) на формування світогляду й поведінкової моделі людини. Виділені мотиви маски, метаморфоз, подвійності інфернального простору. In article attempt on a material of novels of V. Vinnichenko «Po-svij!», «Bogky») to analyse specificity of an embodiment of a triad «House» – «Antihouse» – the «homelessness», connected with loss of «House» sacredness and transformation in «another’s», irrational, even infernal space – «pseudo-house» or the «An-tihouse» alien to essence of the person. Accordingly, oppositions «life»/«death», «eternal»/«passing», «homeless-ness», «beauty»/«ugliness», «self»/«another’s» as displays «unreality» are analysed. Features of influence of «House» (positive or negative) on formation of outlook and model of behaviour of the person are opened. Motives of a mask, me-tamorphosises, dualities of infernal spaces, roads are allocated.

Опис

Дубровська Альона Сергіївна, аспірант кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

простір, дім, антидім, псевдодім, ірраціональне

Бібліографічний опис

Дубровська А.С. «Дім» - «Антидім» - «бездомність»: символіка тріади (за романами В. Винниченка «По-свій!», «Божки») / А.С. Дубровська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 161 – 166