Метафізичний вимір героя М. Хвильового

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується метафізична структура героя М. Хвильового як представника модерної моделі людини. Здійснено спробу проаналізувати інтертекстуальні та автотекстуальні перегуки, основні мотиви прози письменника виявити природу метафізичного добра та зла, характерної для його світобачення. В статье рассматривается метафизическая структура героя Н. Хвылевого как представителя модерной модели человека. Совершено попытку проанализировать интертекстуальные и автотекстуальные переклички, основные мотивы прозы писателя и выявить природу метафизического добра и зла, характерную для его мировоззрения. The metaphysical structure of the M. Khvylevoy’s hero as a representative of modern model of human is studied in the article. There was made an attempt to analyze the intertextual and autotextual connections, the main motives of the writer’s prose and find out the nature of metaphysical good and evil, which are typical for his outlook.

Опис

Зенгва Вікторія Олександрівна, аспірант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

герой, метафізична модель особистості, мотив

Бібліографічний опис

Зенгва В.О. Метафізичний вимір героя М. Хвильового / В.О. Зенгва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С. 82 - 86