Структурно-семантичні особливості лірницьких молитов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто особливості семантики та структури лірницьких молитов як одного з важливих жанрових різновидів репертуару народних співців. Визначено зв'язок молитов з окремими апокрифічними мотивами, схарактеризовано особливості мовної організації аналізованих текстів, координати взаємодії народнорелігійного та язичницького світоглядів. The article considers semantics and structure peculiarities of lyrist prayers as one of the most important genre variety of varieties of folk singer repertory. The connection of the prayers with certain apocryphal motifs is defined; language structure peculiarities of the texts linguistic anylised as well as interaction coordinates of folk-religious and heathen outlook are characterized.

Опис

Філон Микола Іванович, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Хомік Олена Євгеніївна, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

лірники, народні співці, молитва, текст, семантика, апокриф, апокрифічний мотив, lyrists, folk singers, prayer, text, semantics, Apocrypha, apocryphal motif

Бібліографічний опис

Філон М.І. Структурно-семантичні особливості лірницьких молитов / М.І. Філон , О.Є. Хомік // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С.19–24