Аспекти проектування транзитних елементів екологічної мережі в межах річкової долини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Здійснено спробу оцінки стійкості схилів річкової долини, виходячи із польових досліджень властивостей ґрунту. Запропоновано картосхему конфігурацій меж екологічної мережі в залежності від стійкості схилів, яка дозволила спроектувати конфігурацію транзитних елементів (екологічних коридорів) та буферних зон екологічної мережі в межах річкової долини. There are carried out attempt of an estimation of stability of slopes of river valley, being based on field researches of grounds. It is offered a map-scheme of configuration of borders to ecological network depending on stability of slopes which allows to design configuration of transit elements (ecological corridors) and buffer zones of an ecological network within the limits of a river valley. Cделано попытку оценки устойчивости склонов речных долин, исходя из полевых исследований характеристик почв. Предложено картосхему конфигурации границ экологической сети в зависимости от устойчивости склонов, которая позволила спроектировать конфигурацию транзитных элементов (экологических коридоров) и буферных зон экологической сети в пределах речной долины.

Опис

Ключові слова

транзитні елементи екологічної мережі, стійкість схилів, цифрова модель рельєфу, об’ємна вага ґрунту

Бібліографічний опис

Ігнатьєв С.Є. , Шандера Ш. Аспекти проектування транзитних елементів екологічної мережі в межах річкової долини // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 1 (14). – С. 113 – 117