Концептуалізація мобільного зв'язку в сучасному поетичному дискурсі (на матеріалі поезій Дмитра Лазуткіна)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття являє собою аналіз особливостей концептуалізації мобільного зв'язку в художній свідомості Дмитра Лазуткіна та їхнього відображення на мовному рівні в поетичних текстах. Досліджено фреймовий зміст концептів МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, репрезентанти цих мисленнєвих структур, а також художні прийоми, пов'язані з уведенням їх у текст. Здійснено спробу визначити символіку телефону, зокрема мобільного, окреслити асоціативні зв'язки вищезгаданих концептів з іншими, схарактеризувати їх оцінний компонент, емоційне забарвлення репрезентантів. The article is the analysis of the peculiarities of the mobile communication conceptualization in Dmytro Lazutkin artistic consciousness and their realization on the language level in poetic texts. The frame content of the MOBILE COMMUNICATION and TELEPHONE COMMUNICATION concepts, the representatives of these mental structures, and poetic devices, connected with their realization, are analysed. There was made an attempt to define the telephone symbols (particularly the symbolism of mobile telephone), to outline the connections of these concepts with the other ones, to characterize the affective evaluation of their representatives.

Опис

Кожушко Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

дискурс, картина світу, концепт, стереотип, сценарій, фрейм

Бібліографічний опис

Кожушко І.А. Концептуалізація мобільного зв'язку в сучасному поетичному дискурсі (на матеріалі поезій Дмитра Лазуткіна) / І.А. Кожушко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 656 – 661